Európska komisia
Európska komisia. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia navrhuje nové pravidlá na podporu investícií do rizikového kapitálu a sociálnych podnikov

Európska komisia navrhla zmeny nariadení o európskych fondoch rizikového kapitálu (EuVECA) a európskych fondoch sociálneho podnikania (EuSEF), ktoré predstavujú ďalší krok smerom k vytvoreniu únie kapitálových trhov.

Cieľom dnešného návrhu je podporiť investície do rizikového kapitálu a sociálnych projektov a uľahčiť investorom investovanie do malých a stredne veľkých inovatívnych spoločností. Komisia predovšetkým navrhuje otvoriť značky fondov EuVECA a EuSEF pre správcov fondov všetkých veľkostí a rozšíriť škálu spoločností, do ktorým možno investovať. Komisia sa takisto usiluje o to, aby cezhraničné uvádzanie fondov EuVECA a EuSEF na trh bolo lacnejšie a jednoduchšie tým, že sa členským štátom výslovne zakazuje vyberať poplatky a zjednodušujú sa postupy registrácie.

Tieto reformy sú súčasťou radu opatrení, ktoré Európska komisia vynakladá na podnietenie rizikového kapitálu v Európe. Tieto zahŕňajú využívanie rozpočtovej podpory EÚ na prilákanie kapitálu od veľkých inštitucionálnych investorov prostredníctvom celoeurópskeho fondu fondov rizikového kapitálu, ako aj podporovanie najlepších postupov týkajúcich sa vnútroštátnych daňových stimulov pre rizikový kapitál s cieľom napomáhať investíciám do malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov. Európska komisia takisto poskytne technickú pomoc tým členským štátom, ktoré chcú rozvíjať trhové financovanie vrátane rizikového kapitálu.

Tieto opatrenia vrátane dnešného návrhu tvoria súčasť akčného plánu únie kapitálových trhov, ktorého cieľom je uvoľniť trhové investície zvýšením a diverzifikovaním zdrojov financovania pre európske podniky a dlhodobé projekty. Návrh je takisto spojený s investičným plánom pre Európu stanovujúcim komplexnú stratégiu riešenia nedostatku financií, ktorý brzdí potenciál rastu Európy a vytváranie pracovných miest pre občanov.

Podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol: „Dnes odstraňujeme ďalšiu bariéru pre investície na úrovni EÚ, čo je kľúčovým cieľom investičného plánu pre Európu. Tri hlavné zmeny, ktoré dnes navrhujeme pre nariadenia o fondoch EuVECA a EuSEF – zväčšenie rozsahu oprávnených správcov, rozšírenie zoznamu akceptovateľných aktív EuVECA a zákaz poplatkov ukladaných príslušnými orgánmi – budú mať za následok väčší počet MSP získavajúcich prístup ku kľúčovému financovaniu, ktoré potrebujú pre rast svojej ekonomickej činnosti.“

Komisár Jonathan Hill povedal: „Som rád, že mojím posledným činom vo funkcii komisára je oznámenie opatrení, ktoré pomôžu posilniť európske trhy s rizikovým kapitálom. Európske podniky musia mať lepší výber financovania a možnosť prilákať investície, ktoré potrebujú v EÚ. Ide to ďalší krok pri budovaní únie kapitálových trhov.“

Dnešný návrh bol predložený Európskemu parlamentu a Rade (členským štátom) na schválenie v rámci spolurozhodovacieho postupu.

Súvislosti

Viac..  Krásny pivovar na dôležitej, historickej ceste v obci Hniezdne postavili vďaka Bruselu

Nariadenia o európskych fondoch rizikového kapitálu (EuVECA) a európskych fondoch sociálneho podnikania (EuSEF) vytvárajú dva nové typy kolektívnych investičných fondov s cieľom uľahčiť a zatraktívniť pre investorov investovanie do nekótovaných MSP. Obe nariadenia boli prijaté 17. apríla 2013 a nadobudli účinnosť 22. júla 2013.

 

Značky EuVECA a EuSEF umožňujú správcom fondov uvádzať tieto fondy na trh v rámci EÚ pre profesionálnych a neprofesionálnych investorov, ktorí môžu vložiť minimálne 100 000 EUR.

Vzhľadom na význam pokroku smerom k únii kapitálových trhov sa Komisia rozhodla urýchliť všeobecné preskúmanie pôvodne plánované na júl 2017. Európska komisia začala konzultácie 30. septembra 2015 s cieľom zistiť, či by cielené zmeny nariadení mohli podporiť záujem o tieto investičné fondy. Počas preskúmania sa identifikovalo niekoľko faktorov brzdiacich rozvoj týchto fondov.

Na základe výsledku týchto konzultácií Komisia navrhuje:

  •  rozšíriť škálu správcov fondov, ktorí sú oprávnení uvádzať na trh a spravovať fondy EuVECA a EuSEF, aby sa medzi nich zahrnuli väčší správcovia fondov, t. j. takí, ktorí spravujú aktíva vo výške viac ako 500 miliónov EUR. Väčší správcovia môžu dosiahnuť úspory z rozsahu a poskytnúť dôveryhodné značky, ponúknuť výhody pre investorov, ktorí môžu zase viac investovať v konečný prospech rizikového kapitálu a sociálnych podnikov;
  • rozšíriť akceptovateľné aktíva EuVECA, aby bolo možné investovať do malých podnikov so strednou kapitalizáciou a do MSP kótovaných na rastových trhoch MSP. Očakáva sa, že to umožní viacerým spoločnostiam, aby využívali investície EuVECA, ako aj zatraktívni investície prostredníctvom väčšej diverzifikácie rizika;
  • znížiť náklady výslovným zákazom vyberania poplatkov príslušnými orgánmi hostiteľských členských štátov, zjednodušením postupov registrácie a určením minimálneho kapitálu potrebného na to, aby sa osoba mohla stať správcom.Ako súčasť širšieho balíka únie kapitálových trhov s cieľom podnietiť investície do rizikového kapitálu v EÚ celoeurópsky fond fondov rizikového kapitálu skombinuje finančné zdroje EÚ s väčším objemom súkromného kapitálu. Tento celoeurópsky fond fondov by mal pomôcť prekonať fragmentáciu trhu a prilákať súkromných investorov do triedy aktív EÚ zameranej na rizikový kapitál.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Pracovný program Komisie na rok 2022: Spolu za silnejšiu Európu

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej odvážnej …