Podľa prehľadu výsledkov inovácií EÚ dobieha Japonsko a USA

Komisia uverejnila výsledky európskeho prehľadu výsledkov inovácie, regionálneho prehľadu výsledkov inovácie a prieskumu Innobarometer pre rok 2016.

K hlavným zisteniam patrí, že inovácia v EÚ dobieha Japonsko a USA, že Švédsko je opäť lídrom v inováciách a že Lotyšsko sa stalo najrýchlejšie rastúcim inovátorom.

Obrázok 1

Európsky prehľad výsledkov inovácie 2016 – poradie krajín
(os Y – súhrnný inovačný index, os X – krajiny EÚ)

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, uviedla: „Chcem, aby Európa bola miestom, kde inovačné MSP a začínajúce podniky prosperujú a rozširujú činnosť po celom jednotnom trhu. To si vyžaduje spoločné úsilie. Na úrovni EÚ potrebujeme zjednodušiť nariadenie o DPH, upraviť pravidlá týkajúce sa platobnej neschopnosti, zjednodušiť prístup k informáciám o regulačných požiadavkách a pracovať na jasnom rámci pre duševné vlastníctvo, ktorý bude priaznivý pre MSP. Rovnako potrebujeme neustále prispôsobovať jednotný trh, aby sme zabezpečili, že inovačné služby, akými je hospodárstvo spoločného využívania zdrojov, si nájdu svoje miesto.“

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, k tomu povedal: „Popredné krajiny a regióny podporujú inovácie prostredníctvom širokej škály politík, od investícií až po vzdelávanie, od pružných pracovných podmienok po zabezpečenie verejnej správy, ktorá si cení podnikanie a inovácie. Komisia sa zapája tým, že takisto podporuje inovácie naprieč oblasťami politík. Nielenže zlepšujeme prístup k súkromnému financovaniu prostredníctvom Investičného plánu pre Európu v objeme 315 miliárd EUR a únie kapitálových trhov, ale aj vytvárame novú Európsku radu pre inovácie.“

Corina Crețu, komisárka pre regionálnu politiku, vyhlásila: „Stratégie pre inteligentnú špecializáciu sú členským štátom a regiónom nápomocné pri zúžitkovaní konkurenčných výhod v oblasti výskumu a inovácií a nachádzaní príležitostí pre spoluprácu medzi podnikmi a akademickou obcou. Ako také sú kompasom pre inovačné, dlhodobé investície podporované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a prípadne z iných zdrojov EÚ pre financovanie. To vo veľkej miere prispieva k posúvaniu Európy k vedomostnej ekonomike.“

Hlavné zistenia uverejnených troch správ sú tieto:

  • Švédsko je opäť na čele inovácií v EÚ, za ktorým nasleduje Dánsko, Fínsko, Nemecko a Holandsko.
  • Vo vybraných oblastiach inovácií sú lídrami v EÚ tieto krajiny: Švédsko – ľudské zdroje a kvalita akademického výskumu; Fínsko – finančné rámcové podmienky; Nemecko – súkromné investície do inovácií; Belgicko – siete a spolupráca v oblasti inovácií; a Írsko – inovácia v malých a stredných spoločnostiach.
  • Najrýchlejšie rastúcimi inovátormi sú Lotyšsko, Malta, Litva, Holandsko a Spojené kráľovstvo.
  • Regionálne inovačné centrá existujú aj v krajinách, ktoré sú nevýraznými inovátormi: regióny Piemont a Friuli-Venezia Giulia v Taliansku, País Vasco v Španielsku a Bratislavský kraj v Slovenskej republike.
  • Celkovo je kľúčovou hnacou silou pre dosiahnutie vedúceho postavenia v oblasti inovácie prijatie vyváženého inovačného systému, ktorý je kombináciou vhodnej miery verejných a súkromných investícií, účinné inovačné partnerstvá medzi spoločnosťami a akademickou obcou, ako aj silná vzdelanostná základňa a excelentný výskum. Hospodársky vplyv inovácií sa musí prejaviť v podobe predaja a vývozu inovačných výrobkov, ako aj na vytváraní pracovných miest.
  • Špecializácia na kľúčové podporné technológie zvyšuje regionálnu inovačnú výkonnosť, najmä v oblasti progresívnych materiálov, priemyselnej biotechnológie, fotoniky a pokročilých výrobných technológií.
  • Očakáva sa, že inovačná výkonnosť v EÚ sa počas nasledujúcich dvoch rokov zvýši. Väčšina spoločností plánuje v budúcom roku zachovať alebo zvýšiť mieru investícií do inovácií. S najväčšou pravdepodobnosťou zvýšia v budúcom roku investície do inovácií podniky v Rumunsku, na Malte a v Írsku.
Viac..  Martin Hojsík: Zastavme spoločne európsky biomasaker

Súvislosti

Nedávna správa „Veda, výskum a inovačná výkonnosť v EÚ“ poukazuje na jasné prepojenie medzi rastom v EÚ a investíciami do výskumu a inovácií, čím sa podčiarkuje význam pokračujúceho úsilia o zvyšovanie investícií v tejto oblasti.

Každoročný európsky prehľad výsledkov inovácie poskytuje komparatívne posúdenie výskumu a inovačnej výkonnosti krajín EÚ a vybraných tretích krajín. Do správy pre rok 2016 bol po prvýkrát začlenený oddiel s výhľadom do budúcnosti zameraný na nedávny vývoj, trendy a očakávané zmeny.

Regionálny prehľad výsledkov inovácie predstavuje rozšírenie európskeho prehľadu výsledkov inovácie o regióny a posudzuje sa v ňom inovačná výkonnosť európskych regiónov.

Innobarometer odhaľuje najnovšie trendy a prístupy v činnostiach podnikov týkajúcich sa inovácií v krajinách EÚ, ako aj vo Švajčiarsku a USA.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …