EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Komisia zverejnila správu o tom, ako uplatňujeme právo EÚ a využívame potenciál jednotného trhu

Komisia zverejnila správu o tom, ako uplatňujeme právo EÚ a využívame potenciál jednotného trhu

Európska komisia potvrdila odhodlanie zabezpečiť účinné uplatňovanie celého radu európskych právnych predpisov, a najmä fungovanie najväčšieho jednotného trhu na svete s 500 miliónmi občanov.

Výročná správa poskytuje jasný obraz o tom, ako Komisia monitorovala a presadzovala právne predpisy Európskej únie v roku 2015, a z Prehľadu výsledkov jednotného trhu vyplýva, že v EÚ sa vo väčšine oblastí darí odstraňovať prekážky voľnému pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu. Výsledkom konštruktívnemu dialógu o dodržiavaní predpisov medzi Komisiou a členskými štátmi je čoraz častejšie vyriešenie problémov s dodržiavaním predpisov bez potreby uchýliť sa k formálnemu konaniu.

Zároveň sa však v niektorých oblastiach pokrok zastavil alebo sa situácia dokonca zhoršila, a vznikajú nové prekážky. Jednotný trh sa tak musí prispôsobiť novej realite a svoje miesto si musia nájsť inovačné myšlienky a nové obchodné modely.

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ

V 33. výročnej správe o monitorovaní uplatňovania práva EÚ sa hodnotia výsledky členských štátov v kľúčových oblastiach uplatňovania práva EÚ a poukazuje sa na hlavné trendy politiky v oblasti presadzovania práva v roku 2015. Jednou z kľúčových oblastí je jednotný trh, ktorý zostáva najcennejším prínosom Európy pre milióny občanov a podnikov. Každodenne využívajú slobodu žiť, pracovať a obchodovať v 28 členských štátoch, vediac, že ich vzájomné vzťahy upravuje jasný súbor pravidiel.

Komisia otvorí konanie o porušení povinnosti, ak členský štát neodstráni údajné porušenie práva EÚ. Takýto postup sa môže uplatniť v dvoch situáciách. Po prvé, ak členský štát v dohodnutej lehote neoznámi svoje vnútroštátne opatrenia, ktorými transponoval európsku smernicu do vnútroštátneho práva. Po druhé, ak právna úprava členského štátu nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo ak vnútroštátne orgány neuplatňujú právo EÚ správne.

Celkový počet konaní o porušení povinnosti je trvale nižší v porovnaní s obdobím pred piatimi rokmi. Z toho vyplýva, že v mnohých prípadoch môže byť štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi efektívnym nástrojom ešte pred tým, ako sa napokon otvorí konanie o porušení. Takisto to svedčí o odhodlaní Komisie spolupracovať s členskými štátmi pri zlepšovaní dodržiavania práva už v počiatočnom štádiu a riešiť potenciálne porušenia povinnosti v prospech občanov a podnikov. V tejto súvislosti predstavuje projekt EU Pilot cenný nástroj na nápravu porušení práva EÚ už v počiatočnej fáze, rovnako ako aj postup oznamovania návrhov technických predpisov pre výrobky a služby informačnej spoločnosti pred ich prijatím.

Viac..  Jana Žitňanská: Bezbariérové priestory by mali byť samozrejmosťou

1

Nasledujúci graf poskytuje prehľad situácie v každom členskom štáte z hľadiska prípadov oneskorenej transpozície, ako aj nesprávnej transpozície a/alebo nesprávneho uplatňovania práva Únie.

2

Tak ako v roku 2014, aj v roku 2015 bolo najviac prípadov porušenia povinnosti začatých v oblasti životného prostredia a dopravy.

3

Boj proti oneskorenej transpozícii smerníc

Komisia je odhodlaná zabezpečiť, aby členské štáty transponovali európske smernice do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov v lehotách, ku ktorým sa zaviazali. Oneskorenia pri transpozícii práva Únie bránia občanom a podnikom využívať výhody, ktoré im z práva EÚ vyplývajú, majú negatívny vplyv na celkovú právnu istotu a nespravodlivo narúšajú rovnaké podmienky na jednotnom trhu.

V roku 2015 sa počet nových konaní o porušení povinnosti v súvislosti s oneskorenou transpozíciou smerníc mierne znížil v porovnaní s rokom 2014. Medzi príklady oneskorenej transpozície patria oblasti, ktoré súvisia so smernicami o právomoci európskeho orgánu dohľadu, o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a o zriadení jednotného európskeho železničného priestoru.

V záujme uľahčenia včasnej transpozície Komisia naďalej pomáha členským štátom prípravou implementačných plánov, špecializovanými webovými sídlami a usmerňujúcimi dokumentami, ako aj výmenou osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín.

O dac

Odporúčame pozrieť

Fico

Robert Fico: Postoj Slovenska je principiálny, žiadne povinné kvóty neprichádzajú do úvahy

“Vytváranie spoločných obranných síl do budúcnosti má obrovský potenciál,” povedal premiér na brífingu po samite …