EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Prvé právne predpisy o životnom prostredí v EÚ majú už 40 rokov

Prvé právne predpisy o životnom prostredí v EÚ majú už 40 rokov

Profil európskych údajov o životnom prostredí sa za posledných štyridsať rokov veľmi zmenil. Komplexnosť zhoršovania kvality životného prostredia si vyžaduje systematickejšiu analýzu a primerané údaje, z ktorých by sa mohlo vychádzať. Európska environmentálna agentúra (EEA) sa v posledných rokoch stále intenzívnejšie venuje takýmto systematickým analýzam. EEA pokračuje v odhaľovaní problematických tém a pomáha pri rozširovaní európskych poznatkov o životnom prostredí.

Prvé právne predpisy o životnom prostredí v Európskej únii (EÚ) sú v platnosti už vyše štyridsať rokov. Členské štáty EÚ odvtedy pravidelne zhromažďujú a nahlasujú porovnateľné údaje o širokej škále environmentálnych otázok, a to od hodinových koncentrácií znečisťujúcich látok v mestách po sezónne merania kvality vody na kúpanie. Sledujú aj emisie skleníkových plynov, spotrebu energie, znečisťujúce látky vypúšťané z priemyselných zariadení, veľkosť a polohu chránených oblastí atď. Tieto toky údajov sú nevyhnutné na monitorovanie pokroku a zabezpečenie účinného uplatňovania právnych predpisov o životnom prostredí.

Technológie používané na zber, nahlasovanie a analyzovanie údajov o životnom prostredí prešli veľkými zmenami. V súčasnosti dokážeme nazbierať, uložiť a spracovať väčšie množstvo údajov. Dokážeme tiež prepojiť rôzne toky údajov tak, aby sme získavali čoraz presnejšie analýzy o tom, čo sa deje a prečo sa to deje. Prostredníctvom modelov na základe vyhodnotenia koncentrácií látok znečisťujúcich ovzdušie v porovnaní s hustotou obyvateľstva na danom území dokážeme odhadnúť vplyvy znečistenia ovzdušia. Údaje zo satelitných pozorovaní, vrátane údajov z programu EÚ pre pozorovanie Zeme Copernicus, možno skombinovať s údajmi, ktoré zaznamenali monitorovacie zariadenia na súši a na mori. Vieme tak odhadnúť existujúce a predpokladané vplyvy zhoršujúcej sa kvality životného prostredia a zmeny klímy.

Viac..  Ivan Štefanec: Posun času už dnes nemá žiaden praktický význam

Spoločné pravidlá EÚ zabezpečujú kompatibilitu údajov a uľahčujú výmenu údajov a informácií v celej Európe. Na to, aby sme pochopili environmentálne trendy, však musíme spolupracovať nielen v rámci Európskej únie, ale aj na širšej európskej a medzinárodnej úrovni. Vďaka svojej Európskej environmentálnej informačnej a pozorovateľskej sieti (Eionet) a európskym a medzinárodným partnerom má Európska environmentálna agentúra jedinečnú možnosť spracúvať informácie o životnom prostredí a predvídať, aké poznatky budú v budúcnosti potrebné.

Potreba systematickejšej analýzy

Napriek medzerám, ktoré existujú v niektorých oblastiach, sú súčasné poznatky o životnom prostredí obdivuhodné. Naše chápanie určitých problémov sa stále rozširuje. Vďaka lepšiemu chápaniu však rastie aj potreba pozrieť sa na veci „v širšom kontexte“, t. j. potreba systematickejších analýz zohľadňujúcich celé systémy, ako sú napríklad systém mobility a potravinový systém. Monitorovaním koncentrácií látok znečisťujúcich ovzdušie sa dostávame len do určitého bodu. Znečisťovanie ovzdušia nemôžeme monitorovať a bojovať proti nemu bez toho, aby sme skúmali dopravu, zvyšovanie podielu naftových motorov vo vozovom parku, poľnohospodárstvo, rastúce predmestia a vzorce spotreby. Životné prostredie je komplexné a naša znalostná základňa musí túto komplexnosť odrážať. Ukázalo sa, že v budúcnosti budeme potrebovať čoraz systematickejšie a prierezovejšie poznatky.

Systematická analýza tvorí jadro najnovšej správy EEA s názvom Životné prostredie Európy – Stav a perspektíva 2015. Prácou na globálnych megatrendoch sa snažilo posúdiť vplyv globálnych trendov na životné prostredie v Európe a naopak. Tematické správy EEA sa zároveň snažia riešiť danú otázku v rámci širšej systematickej analýzy.

O dac

Odporúčame pozrieť

les

EÚ chce, aby sa využívanie pôdy a lesov stalo udržateľnejším a šetrnejším ku klíme

Rada pre životné prostredie schválila svoju rokovaciu pozíciu (všeobecné smerovanie) k nariadeniu, ktorým sa zavádzajú nové pravidlá …