Európska komisia predložila návrh rybolovných možností v Baltskom mori na rok 2017

Návrh vychádza z nedávno prijatého viacročného plánu riadenia rybárstva v Baltskom mori a zohľadnili sa v ňom vedecké odporúčania z mája 2016. Komisia navrhuje zvýšiť obmedzenie výlovu šiestich z desiatich populácií (západná a centrálna populácia sleďa atlantického, ako aj populácia v Botnickom mori, šprota severná, platesa veľká a losos v hlavnej oblasti) a znížiť obmedzenie výlovu dvoch populácií (sleď atlantický v Rižskom zálive a losos vo Fínskom zálive).

Komisia ešte zhromažďuje informácie, na základe ktorých navrhne obmedzenia výlovu zostávajúcich dvoch populácií (treska škvrnitá v západnej a vo východnej časti).

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella vyhlásil: „Dosiahnuť udržateľnosť európskeho rybárstva je jedným z kľúčových cieľov spoločnej rybárskej politiky EÚ. Rybolovné možnosti, ktoré dnes navrhujeme, sú jednoznačne orientované na tento cieľ. Je to dobrá správa pre všetkých, ktorí majú záujem o udržanie dobrého stavu lovísk, a teda v prvom rade pre samotných rybárov.“

Zo sociálno-ekonomického hľadiska by sa návrhom Komisie dosiahlo zlepšenie celkovej ekonomickej výkonnosti oblasti Baltského mora ako celku, a to napriek výrazným rozdielom medzi segmentmi flotíl a druhmi rybolovu. Vďaka návrhu by sa v morskej oblasti mohol zvýšiť počet pracovných miest a zisky by mohli narásť o 13 miliónov EUR.

Najvýraznejšie navrhované zvýšenie sa týka platesy veľkej, konkrétne by obmedzenie výlovu v jej prípade narástlo o 95 %. Táto skutočnosť odráža dobrý stav populácie, pri ktorej sa od roku 2008 zaznamenáva rast. Zároveň ide o dôsledok skutočnosti, že od roku 2017 budú rybári musieť vyloďovať všetky ulovené platesy veľké v rámci úsilia skoncovať s plytvaním v podobe odhadzovania úlovkov.

Zároveň sa podľa Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) zdá, že stav tresky škvrnitej v západnej časti Baltského mora sa že tento rok nezlepšil. Rybolovný tlak, ktorý na túto populáciu vyvíja komerčný a rekreačný rybolov, zostáva vysoký a opatrenia v minulosti neviedli k žiadanému účinku pomôcť populácii pri obnove.

Komisia spolu s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stranami (vrátane komerčných a rekreačných rybárov) skúma otázku, aké kroky treba podniknúť, aby populácia mala šancu sa obnoviť a aby sa zároveň zabezpečila ekonomická životaschopnosť odvetvia rybolovu.

Členské štáty môžu využiť finančné prostriedky z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) a poskytnúť ich ako podporu rybárom počas obdobia potrebného zníženia kvót. Komisia už orgány členských štátov ubezpečila o svojej podpore a rýchlom a efektívnom sprístupnení tejto formy financovania.

Navyše požiadala svoj vedecký poradný orgán STECF, aby vypracoval analýzu vplyvu rekreačného rybárstva na populácie tresky škvrnitej v Baltskom mori a posúdil rozličné možné opatrenia na riadenie populácie. Keď budú poznatky STECF k dispozícii, Komisia navrhne na ich základe obmedzenia výlovu pri populácii tresky škvrnitej v Baltskom mori (v západnej aj východnej časti).

Návrh bude predmetom diskusií ministrov rybárstva členských štátov na ich októbrovom zasadnutí v Luxemburgu.

Súvislosti

Návrh Komisie je v súlade s oznámením Komisie o rybolovných možnostiach na rok 2017.

Takisto prebehli konzultácie s Poradnou radou pre Baltské more.

Viac..  Ministri financií G20 schválili 15-percentnú minimálnu korporátnu daň

Tabuľka: Prehľad zmien TAC v období 2016 – 2017 (údaje v tonách, s výnimkou lososa, pri ktorom sa údaje uvádzajú v kusoch)

Populácia a
rybolovná zóna ICES, poddivízia
2016 2017
Návrh Komisie
(v tonách a v % zmene v porovnaní s TAC v roku 2015)
Podklad pre návrh Dohoda s Radou (TAC)
(v tonách a v % zmene v porovnaní s TAC v roku 2015)
Návrh Komisie
(v tonách a v % zmene v porovnaní s TAC v roku 2016)
Podklad pre návrh
Treska škvrnitá vo východnej časti

25 – 32

41 143

-20 %

V súlade s koncepciou obmedzených údajov. 41 143

-20 %

Treska škvrnitá v západnej časti

22 – 24

10 363

-35 %

Maximálny udržateľný výnos 12 720

-20 %

Sleď atlantický v západnej časti

22 – 24

24 797

12 %

Maximálny udržateľný výnos 26 274

18 %

28 401

8 %

Viacročný plán riadenia, cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2, 3 a 4.
Populácia sleďa atlantického v Botnickom mori

30 – 31

103 254

-35 %

Maximálny udržateľný výnos 120 872

-24 %

140 998

17 %

Populácia sleďa atlantického v Rižskom zálive

28.1

30 623

-21 %

Maximálny udržateľný výnos 34 915

-10 %

27 429

-21 %

Centrálna populácia sleďa atlantického

25 – 27, 28.2, 29, 32

177 505

9 %

Maximálny udržateľný výnos 177 505

9 %

191 129

8 %

Šprota severná

22 – 32

184 336

-14 %

Maximálny udržateľný výnos 202 320

-5 %

282 349

40 %

Platesa veľká

22 – 32

4 034

18 %

Maximálny udržateľný výnos 4 034

18 %

7 862

95 %

Maximálny udržateľný výnos
Losos v hlavnej oblasti

22 – 31

105 850

10 %

Maximálny udržateľný výnos 95 928

0 %

105 696

10 %

Maximálny udržateľný výnos
Losos vo Fínskom zálive

32

10 024

-24 %

Zásada predbežnej opatrnosti 13 106

0 %

9 403

-28 %

Zásada predbežnej opatrnosti

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nemecko

Brusel začal konanie voči Nemecku pre porušenie práva únie

Európska únia (EÚ) v stredu začala konanie voči Nemecku pre vlaňajšie rozhodnutie nemeckého ústavného súdu …