Dôvera spotrebiteľov v trhy sa zlepšila. Pozrite si hodnotenie

Európska komisia uverejnila svoju hodnotiacu tabuľku spotrebiteľských trhov z roku 2016, v ktorej sa v rámci EÚ monitoruje ako spotrebitelia hodnotia fungovanie 42 trhov s tovarom a službami.

Tieto hodnotenia ukazujú, že fungovanie trhov sa od poslednej hodnotiacej tabuľky z roku 2014 zlepšilo. Tempo pozitívneho vývoja, ktorý sa pozoruje od roku 2010, sa zvyšuje, pričom najväčší pokrok sa dosiahol v oblasti finančných služieb. Medzi tri trhy, ktoré spotrebitelia ohodnotili najlepšie, patrí trh s knihami, časopismi a novinami, trh so zábavnými výrobkami (napr. hračkami a hrami) a trh pre veľké domáce spotrebiče, ako sú chladničky. Pokiaľ ide o služby, medzi tri spotrebiteľmi najlepšie ohodnotené trhy patria trhy ponúkajúce rekreačné služby, a to trh s dovolenkovým ubytovaním, trh so službami v oblasti kultúry a zábavy a trh so športovými službami (ako sú telocvične).

Z tohtoročnej hodnotiacej tabuľky vyplýva, že spotrebiteľsky ústretové pravidlá, trhové reformy, ako aj účinné presadzovanie spotrebiteľských právnych predpisov viedli k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov v trhy, uviedla Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. Tento pozitívny trend musíme zachovať, a to najmä v prípade trhov, ktoré stále zaostávajú, ako sú telekomunikácie a energetika.Spotrebitelia stoja preto v centre záujmu Komisie, pokiaľ ide o prioritné projekty, ako je jednotný digitálny trh či energetická únia.

Spotrebiteľské hodnotiace tabuľky využívajú vnútroštátni tvorcovia politiky a zainteresované strany pri posudzovaní vplyvu politiky a porovnávaní situácie medzi členskými štátmi. Komisia sa opiera o zistenia uvedené v hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských trhov pri tvorbe politiky.

Trhy fungujú lepšie, keď im spotrebitelia viac dôverujú. Napríklad dôvodom pre prijatie smernice o spotrebiteľskom úvere bola nízka dôvera spotrebiteľov v oblasť finančných služieb. Teraz, keď je tento právny predpis v účinnosti, pozorujeme rastúcu dôveru v tento sektor. Spotrebitelia hlásia ťažkosti, pokiaľ ide o telekomunikačné trhy. Komisia predloží návrh v tejto oblasti s cieľom vyriešiť tieto problémy. Komisia nedávno predložila návrhy digitálnych zmlúv s cieľom posilniť dôveru spotrebiteľov v cezhraničné nakupovanie on-line.

Spotrebiteľská hodnotiaca tabuľka potvrdzuje výsledky európskeho semestra: sektory, ako napríklad služby vlakovej dopravy, dodávky vody a elektriny, si v niektorých krajinách vyžadujú štrukturálne reformy, pretože ich hodnotenie sa medzi členskými štátmi výrazne líši.

Hlavné zistenia uvedené v hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských trhov z roku 2016:

  • Zlepšenia sú v prípade trhov so službami väčšie než v prípade trhov s tovarom. Finančné služby zaznamenali najväčší pokrok. Spotrebitelia majú k svojim bankám, súkromným dôchodkovým fondom a investičným fondom väčšiu dôveru než predtým. To naznačuje, že nedávne legislatívne iniciatívy v oblastiach, ako sú platobné účty a hypotekárne úvery, účinné presadzovanie právnych predpisov a zvyšovanie informovanosti, začínajú prinášať ovocie. Bankové služby však zostávajú najhoršie fungujúcim odvetvím spomedzi trhov so službami.
  • Fungovanie trhov je v rámci jednotlivých členských štátov rozdielne. Najväčšie rozdiely v hodnotení fungovania trhov medzi krajinami EÚ sú v prípade trhov so službami v oblasti elektrickej energie, trhov v oblasti dodávok vody, železničnej dopravy, poskytovania úverov a mobilných telefónnych služieb. V porovnaní s trhmi, ktoré získali lepšie hodnotenie, sú tieto trhy menej otvorené cezhraničnej hospodárskej súťaži.
  • Fungovanie je rozdielne aj v rámci jednotlivých trhov. Spomedzi skúmaných trhov dopadli v hodnotení najhoršie realitné služby, hypotekárne úvery, investičné produkty, súkromné dôchodkové fondy a cenné papiere, ako aj oblasť ojazdených motorových vozidiel či mäsových výrobkov.
  • Trhy s tovarom získavajú naďalej priaznivejšie hodnotenie než hodnotené trhy so službami, hoci bolo na trhoch so službami zaznamenané značné zlepšenie. Spomedzi trhov s tovarom si trhy s „rýchloobrátkovým tovarom“ (napr. s nealkoholickými nápojmi a chlebom, obilninami a cestovinami), ktoré dosahovali dobré výsledky v rámci predchádzajúcich hodnotiacich tabuliek, v porovnaní s inými trhmi s tovarom pohoršili.
  • Od roku 2013 sa hodnotenie trhu so službami vlakovej dopravy zo strany spotrebiteľov výrazne zlepšilo. S fungovaním trhu s elektrickou energiou nie sú spotrebitelia spokojní v plnej miere. Taktiež existuje mnoho problémov na telekomunikačných trhoch. V týchto sektoroch je celková ujma spôsobená spotrebiteľom najvyššia spomedzi všetkých analyzovaných sektorov.
  • Viac spotrebiteľov zmenilo dodávateľa, ale takáto zmena je aj naďalej na niektorých trhoch zložitá. Hodnotiaca tabuľka sa prvýkrát zaoberá aj dôvodmi, ktoré spotrebiteľom zabránili zmeniť dodávateľa. Zo zistení vyplýva, že v mnohých prípadoch majú spotrebitelia stále obavy, že zmena môže byť zložitá, alebo sa snažili o zmenu, no stretli sa s prekážkami.
Viac..  Dopyt po elektrine sa vrátil na úroveň pred pandémiou, ale emisie klesli

Súvislosti

Spotrebiteľské hodnotiace tabuľky poskytujú prehľad o tom, ako jednotný trh funguje z hľadiska spotrebiteľov v EÚ. Sú uverejňované od roku 2008 a ich cieľom je zaistiť lepšie monitorovanie spotrebiteľských výsledkov a poskytnúť podklady pre informovanú tvorbu politiky. Existujú dva typy hodnotiacich tabuliek, ktoré sa uverejňujú striedavo každý druhý rok a sú založené na rozsiahlom prieskume:

–          Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov sleduje fungovanie 40 spotrebiteľských trhov na základe kľúčových ukazovateľov, ako sú napríklad dôvera, že predajcovia dodržiavajú pravidlá ochrany spotrebiteľov, porovnateľnosť ponúk, výber na trhu, miera, do akej boli splnené očakávania spotrebiteľov, a ujma spôsobená problémami, s ktorými sa stretávajú spotrebitelia. Monitorované a analyzované boli aj iné ukazovatele, akými sú zmena dodávateľa a ceny.

–          Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských podmienok monitoruje vnútroštátne podmienky pre spotrebiteľov v troch oblastiach (1. znalosť a dôvera, 2. dodržiavanie predpisov a ich presadzovanie, 3. sťažnosti a riešenie sporov) a skúma pokrok dosiahnutý v integrácii maloobchodného trhu EÚ (hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských podmienok z roku 2015).

 

Ukazovateľ výkonnosti trhu

graph1

 Trhy so službami a tovarom s najlepším a najhorším fungovaním

Graph2

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …