EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Program Kvalita životného prostredia zlepší čistenie odpadových vôd pre približne 200 000 občanov
voda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Program Kvalita životného prostredia zlepší čistenie odpadových vôd pre približne 200 000 občanov

Budovaniu nízkouhlíkového, zeleného hospodárstva sa na európskej úrovni venuje veľká pozornosť a sú na ňu vyčlenené významné zdroje financovania z rozpočtu Európskej únie.

Operačný program Kvalita životného prostredia s rozpočtom vo výške 3,13 miliardy  eur,  je prioritne zameraný na udržateľné využívanie prírodných zdrojov, prispôsobovanie sa zmene klímy s dôrazom na ochranu proti povodniam, riadenie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy a podporu energetickej efektívnosti v celej ekonomike.

Program by mal zabezpečiť protipovodňovú ochranu pre ďalšie slovenské mestá a obce, zlepšiť čistenie odpadových vôd pre približne 200 000 občanov a navýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energií na 15,5% z celkovej konečnej spotreby energie v krajine. Okrem toho by mal program docieliť aj zníženie celkovej spotreby energie verejných budov na Slovensku o zhruba 279 miliónov kWh za rok a zabezpečiť tak okrem prínosov pre životné prostredie aj výrazné finančné úspory pre štátnu pokladnicu.

Viac..  EÚ potrebuje ďalšie opatrenia na ochranu najzraniteľnejších občanov pred environmentálnymi hrozbami

Slovensko sa okrem prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov môže uchádzať aj o podporu z rôznych celoeurópskych programov, ako napríklad Program LIFE. Program je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy, ktorého cieľom je prispievať k implementácii politik a právnych predpisov EÚ v týchto oblastiach a to prostredníctvom spolufinancovania projektov s európskou pridanou hodnotou. Celková alokácia na LIFE 2014 – 2020 je 1,46 miliárd eur a pokrýva dva podprogramy – pre životné prostredie a pre oblasť klímy.

O dac

Odporúčame pozrieť

peniaze

EÚ bude preverovať zahraničné investície z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku

Európsky parlament schválil zriadenie prvého mechanizmu EÚ na preverovanie priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti …