voda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Program Kvalita životného prostredia zlepší čistenie odpadových vôd pre približne 200 000 občanov

Budovaniu nízkouhlíkového, zeleného hospodárstva sa na európskej úrovni venuje veľká pozornosť a sú na ňu vyčlenené významné zdroje financovania z rozpočtu Európskej únie.

Operačný program Kvalita životného prostredia s rozpočtom vo výške 3,13 miliardy  eur,  je prioritne zameraný na udržateľné využívanie prírodných zdrojov, prispôsobovanie sa zmene klímy s dôrazom na ochranu proti povodniam, riadenie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy a podporu energetickej efektívnosti v celej ekonomike.

Program by mal zabezpečiť protipovodňovú ochranu pre ďalšie slovenské mestá a obce, zlepšiť čistenie odpadových vôd pre približne 200 000 občanov a navýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energií na 15,5% z celkovej konečnej spotreby energie v krajine. Okrem toho by mal program docieliť aj zníženie celkovej spotreby energie verejných budov na Slovensku o zhruba 279 miliónov kWh za rok a zabezpečiť tak okrem prínosov pre životné prostredie aj výrazné finančné úspory pre štátnu pokladnicu.

Viac..  Ako sa zmenil prístup k životnému prostrediu v EÚ? UROBTE SI KVÍZ

Slovensko sa okrem prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov môže uchádzať aj o podporu z rôznych celoeurópskych programov, ako napríklad Program LIFE. Program je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy, ktorého cieľom je prispievať k implementácii politik a právnych predpisov EÚ v týchto oblastiach a to prostredníctvom spolufinancovania projektov s európskou pridanou hodnotou. Celková alokácia na LIFE 2014 – 2020 je 1,46 miliárd eur a pokrýva dva podprogramy – pre životné prostredie a pre oblasť klímy.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

matovic

Nad zrušením núdzového stavu stále visí otáznik. Kedy sa situácia zmení?

BRATISLAVA / Hoci minister zdravotníctva už naznačoval zrušenie núdzového stavu na Slovensku, realita je iná. …