EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Mladí ľudia si na trhu práce v EÚ počínali od roku 2013 lepšie, ako sa očakávalo
thyssen
Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. PHOTO: © European Union.

Mladí ľudia si na trhu práce v EÚ počínali od roku 2013 lepšie, ako sa očakávalo

Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom opisuje hlavné úspechy, ktoré sa dosiahli vďaka záruke pre mladých ľudí a iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí od ich zavedenia v roku 2013, a vyvodzuje závery o tom, ako zlepšiť úsilie na úrovni EÚ v otázke zamestnanosti mládeže.

V minulom roku Komisia prijala opatrenia na urýchlenie zavádzania záruky pre mladých ľudí zvýšením predbežného financovania v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie zo 14. septembra 2016 zdôraznil odhodlanie rozširovať záruku pre mladých ľudí v celej Európe, s dôrazom na učňovskú prípravu, v snahe zdokonaľovať súbor zručností Európanov a poskytnúť tieto možnosti aj regiónom a mladým ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.“

Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie zodpovedný za euro a sociálny dialóg, uviedol: Záruka pre mladých ľudí je teraz realitou v celej Európe a finančná podpora, ktorú EÚ poskytuje, bude mať zásadný význam pri pokračujúcej podpore členských štátov v ich úsilí, ktorým pomáhajú mladým ľuďom dostať sa späť do zamestnania, alebo sa vrátiť do vzdelávacieho procesu. Mladí ľudia sú našou budúcnosťou, a preto sme všetci spoločne povinní zabezpečiť, aby mal každý mladý človek príležitosť uspieť na trhu práce“.

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Opatrenia a reformy uskutočnené v rámci záruky pre mladých ľudí zmenili životy viac ako 9 miliónom mladých ľudí. Systém záruky pre mladých ľudí podporil dôležité reformy vzdelávacích systémov, služieb zamestnanosti a rôznych partnerstiev v jednotlivých krajinách, ktorých cieľom bolo zabezpečiť lepšie príležitosti pre mladých ľudí. Som presvedčená, že vďaka trvalej politickej podpore, dostatočným zdrojom a pevnému odhodlaniu budeme mať úžitok z doteraz vykonanej práce a dosiahneme výsledky, o ktoré nám ide. Komisia preto nedávno navrhla zvýšenie rozpočtu pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí do roku 2020.“

Záruka pre mladých ľudí predstavuje politický záväzok, ktorý prijali všetky členské štáty EÚ vo forme odporúčania Rady z apríla 2013 na základe návrhu Komisie a zaviazali sa zabezpečiť všetkým mladým ľudom kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je hlavným programom financovania na úrovni EÚ, ktorý sa začal vykonávať v tom istom čase na účely postupného zavádzania záruky pre mladých ľudí a s cieľom poskytnúť osobitnú podporu regiónom, v ktorých nezamestnanosť mladých presahuje 25 %. Všetky členské štáty zároveň na podporu zamestnanosti mladých ľudí využívajú svoj podiel finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Z oznámenia, v ktorom sa podáva správa o dosiahnutom pokroku, vyplýva, že hoci nezamestnanosť mladých ľudí zostáva kľúčovým problémom v mnohých členských štátoch, mladí ľudia si na trhu práce v EÚ počínali od roku 2013 celkovo lepšie, než sa očakávalo. V porovnaní s rokom 2013 máme v EÚ o 1,4 milióna menej nezamestnaných mladých ľudí a o 900 000 menej mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Viac..  Komisia: Internet sa musí stať bezpečným miestom

Tieto povzbudivé trendy naznačujú, že záruka pre mladých ľudí, ktorá sa opiera o iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, prispela k zlepšeniu situácie. Približne 9 miliónov mladých ľudí prijalo nejakú ponuku, pričom vo väčšine prípadov išlo o ponuky zamestnania. Záruka pre mladých ľudí je okrem toho katalyzátorom zmien v politike, ktorý prináša štrukturálne reformy a politické inovácie vo všetkých členských štátoch.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, na ktorú boli na úrovni EÚ vyčlenené cielené finančné zdroje vo výške 6,4 miliardy EUR, zásadne prispela k rýchlemu vytváraniu vnútroštátnych systémov záruky pre mladých ľudí a priamu podporu z nej čerpalo viac ako 1,4 milióna mladých ľudí spadajúcich do kategórie NEET z regiónov, ktoré to najviac potrebujú. V roku 2015 Komisia zvýšila zálohové platby pre oprávnené členské štáty v rámci iniciatívy o 30 %, t. j. približne o 1 miliardu EUR – čo zohralo významnú úlohu pri poskytovaní ľahko dostupnej hotovostnej likvidity, ktorá umožňuje urýchliť zavádzanie opatrení priamo na mieste.

Vzhľadom na tento pokrok Komisia nedávno navrhla zvýšiť rozpočtové zdroje iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a poskytnúť 1 miliardu EUR do osobitne prideleného rozpočtu iniciatívy, pričom táto suma sa doplní o 1 miliardu EUR z Európskeho sociálneho fondu. Vďaka týmto 2 miliardám EUR by v členských štátoch, ktoré najviac trpia nezamestnanosťou mladých ľudí, mohlo do roku 2020 získať podporu približne o 1 milión mladých ľudí viac. Tieto opatrenia dopĺňajú finančné prostriedky vyčlenené z ESF.

V oznámení sa zdôrazňuje, že je potrebné urýchliť zavádzanie záruk pre mladých ľudí a rozšíriť ich, ako aj urýchliť vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Ďalej sa v ňom konštatuje, že je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na podporu „ťažko dosiahnuteľných“ mladých ľudí, t. j. mladých ľudí, ktorí sa nezaregistrovali v rámci verejných služieb zamestnanosti, majú nízku úroveň zručností, predčasne ukončili školskú dochádzku a čelia viacerým prekážkam brániacim vstupu na trh práce (napr. chudoba, sociálne vylúčenie, zdravotné postihnutie a diskriminácia). Zároveň je žiaduce zlepšiť kvalitu ponúk a služieb pre mladých ľudí.

Súvislosti

Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí boli prijaté v roku 2013 s cieľom podporiť úsilie členských štátov v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí a sú súčasťou širšej politickej agendy zameranej na začlenenie mladých ľudí do spoločnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

utecenci lybia

Príspevok na ochranu hraníc v Líbyi čaká na prerokovanie vládou

Slovensko dá ďalších takmer deväť miliónov eur na riešenie migračnej krízy v Afrike. Príspevok avizovali …