Employees
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nový rámec Europass pomôže ľuďom zviditeľniť ich zručnosti a kvalifikácie

Komisia prijala návrh na revíziu rozhodnutia o rámci Europass. Rámec Europass je súbor nástrojov a služieb, ktoré podporujú transparentnosť v oblasti zručností a kvalifikácií v celej Európskej únii. Komisia sa touto revíziou usiluje o zjednodušenie a modernizáciu týchto nástrojov tak, aby obstáli v digitálnom veku, a pridáva novú funkciu, ktorá umožní mapovať a predvídať trendy na trhu práce a potreby v oblasti zručností za pomoci veľkých dát.

Prosperita Európy závisí od naše najcennejšej devízy, ktorou sú naši ľudia. V rýchlo sa meniacom globálnom hospodárstve sú hnacou silou našej konkurencieschopnosti a nášho rastu zručnosti ľudí. Rámec Europass je jedným z najpoužívanejších a najznámejších zdrojov údajov o zručnostiach v Európe. Od jeho vzniku v roku 2005 bolo vytvorených viac ako 60 miliónov životopisov Europass a každý rok dostávajú státisíce študujúcich v celej EÚ dodatky k diplomu a dodatky k osvedčeniu, vďaka ktorým možno lepšie porozumieť ich kvalifikáciám a ľahko ich porovnávať v zahraničí. V členských štátoch sú im okrem toho k dispozícii poradenstvo a podporné služby na mieste.

Nový rámec Europass, ktorý na tento úspešný vzorec nadväzuje, bude poskytovať ľahko použiteľné nástroje, ktoré by mali ľuďom pomôcť pri identifikácii a prezentácii ich zručností a kvalifikácií vo všetkých jazykoch EÚ. K týmto nástrojom patrí vylepšený online nástroj na vytváranie životopisov a kvalifikačných profilov, bezplatné nástroje sebahodnotenia, ktoré jednotlivcom pomôžu vyhodnotiť ich zručnosti, personalizované informácie o vzdelávacích príležitostiach v celej Európe, a informácie a podpora, ktoré majú napomôcť pri uznávaní kvalifikácií, ako aj poznatky o trhu práce vďaka ktorým je možné určiť, po ktorých zručnostiach je najväčší dopyt a kde. Nový rámec Europass bude okrem toho prepojený s ostatnými nástrojmi a službami EÚ, ktoré sa používajú na trhu práce a v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy – ako je napríklad portál pre pracovnú mobilitu EURES – čo umožní ľahšiu výmenu informácií a lepšie prepojenie služieb pre koncových používateľov.
Národné podporné centrá budú aj naďalej poskytovať individuálne poradenstvo a usmernenia a pomáhať ľuďom zorientovať sa v problematike zručností a kvalifikácií.

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Zručnosti sú cestou k prosperite a kľúčom ku kvalitným pracovným miestam. Vďaka správnym zručnostiam môžu ľudia naplniť svoj potenciál ako aktívni občania, ktorí si veria v meniacom sa svete práce. Nový rámec Europass poskytne ľuďom nástroje na prezentáciu ich zručností a kvalifikácií v používateľsky ústretovej forme a prístup k informáciám a podporným službám, aby sa mohli informovane rozhodovať o možnostiach štúdia a práce v celej Európe.“

Revízia je súčasťou nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý bol predstavený 10. júna 2016.

Súvislosti

Rámec Europass

Jednotný európsky rámec pre transparentnosť v oblasti kvalifikácií (Europass) bol zriadený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004.

Viac..  Ivan Štefanec: Novinárov nemožno trestať za ich prácu

Hlavným cieľom tejto iniciatívy je podporovať mobilitu ľudí v Európe, a to na účely vzdelávania i zamestnania. Táto iniciatíva zvyšuje povedomie o nástrojoch, ktoré zlepšujú viditeľnosť a zrozumiteľnosť zručností a kvalifikácií medzi študujúcimi, uchádzačmi o zamestnanie, zamestnancami a zamestnávateľmi, vzdelávacími inštitúciami a inštitúciami odbornej prípravy a inými subjektmi, a zlepšuje prístup k takýmto nástrojom.

Jadrom existujúceho rámca Europass je portfólio týchto dokumentov:

  • Europass-životopis (CV) si vypĺňa každý sám; životopis poskytuje prehľad o kvalifikáciách, odbornej praxi, zručnostiach a kompetenciách jednotlivca;
  • Europass-jazykový pas si vypĺňa každý sám, jazykový pas poskytuje prehľad o jazykových zručnostiach jednotlivca;
  • Europass-dodatok k osvedčeniu vystavujú inštitúcie odborného vzdelávania a odbornej prípravy svojim študentom spolu s osvedčením; tento dodatok obsahuje ďalšie informácie, vďaka ktorým sú osvedčenia zrozumiteľnejšie, najmä pre zamestnávateľov alebo inštitúcie mimo krajiny, v ktorej boli vystavené;
  • Europass-dodatok k diplomu vystavujú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania svojim absolventom spolu s diplomom; tento dodatok zlepšuje zrozumiteľnosť potvrdení o dosiahnutej kvalifikácii, a to najmä mimo krajiny, v ktorej boli vystavené;
  • Europass-mobilita slúži na zaznamenanie organizovaného obdobia vzdelávania alebo odbornej prípravy, ktoré osoba strávi v inej európskej krajine; vypĺňajú ho organizácie domovskej a hostiteľskej krajiny.

Od roku 2005 zaznamenali internetové stránky rámca Europass viac ako 126 miliónov návštev. Stiahlo sa vyše 93 miliónov vzorov dokumentov a zďaleka najpopulárnejší nástroj Europass-životopis sa použil na vygenerovanie viac než 60 miliónov životopisov online.

V hodnotení rámca Europass z roku 2013 sa zdôrazňujú jeho prínosy. Dokumenty Europass si osvojili všetky skupiny zainteresovaných strán. Pomáhajú ľuďom zmeniť prácu alebo pôsobisko (viac než 60 % používateľov zapojených do prieskumu uviedlo, že životopis, jazykový pas a dodatok k osvedčeniu im boli v tomto smere nápomocné) a zvýšiť si možnosti vzdelávania, ako je prijatie do vzdelávacích inštitúcií (to uviedlo 46 % používateľov dodatku k osvedčeniu, 50 % používateľov jazykového pasu a menší podiel opýtaných používateľov ostatných dokumentov).

Rámec Europass okrem toho významne prispel k mobilite v rámci tej istej krajiny (40 % opýtaných používateľov bolo mobilných vo svojej domovskej krajine). Tieto dokumenty sa začali používať vo veľkom rozsahu v krajinách ako Taliansko a Španielsko, ktoré majú nadpriemernú mieru využitia životopisu, kým vo Francúzsku bol dokument Europass-mobilita prispôsobený tak, aby jednotlivcom umožňoval profilovať ich zručnosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: Cenový skok energií a protiopatrenia dominujú

Zo zapadajúcim slnkom v pozadí Vás pozdravujem z mojej bruselskej kancelárie, kde sme celý deň …