EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DEPONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Účtovná závierka EÚ dostala už deviaty rok za sebou kladné hodnotenie
kristalina-georgieva
Kristalina Georgieva, podpredsedníčka EK zodpovedná za oblasť rozpočtu a ľudských zdrojov. PHOTO: © European Union- EP.

Účtovná závierka EÚ dostala už deviaty rok za sebou kladné hodnotenie

Dvor audítorov zistil, že najmä v oblasti politiky súdržnosti a v oblasti poľnohospodárstva došlo k ďalšiemu zníženiu celkovej odhadovanej chybovosti v prípade platieb zo 4,4 % v roku 2014 na 3,8 % v roku 2015.

V skúmaných príjmových transakciách neboli zistené žiadne chyby. Oblasťou s najnižšou úrovňou chybovosti boli aj naďalej administratívne výdavky.

Kristalina Georgieva, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za oblasť rozpočtu a ľudských zdrojov, uviedla:Rozpočet EÚ má slúžiť hlavne pre potreby ľudí, a preto som rada, že v tomto ohľade dosahujeme pokrok, čoho jasným dôkazom je aj posledná správa Európskeho dvora audítorov. V čoraz väčšej miere sa darí vynakladať prostriedky tam, kde sú potrebné. A zároveň sú aj účinnejšie spravované. A práve takéto úsilie potrebujeme posilňovať. Prostriedky EÚ patria našim občanom a máme voči nim povinnosť zabezpečiť, aby sa s každým ich eurom nakladalo zodpovedne a v súlade s pravidlami.“

Motivácia členských štátov lepšie kontrolovať výdavky EÚ

Členské štáty spravujú 80 % rozpočtu EÚ a Komisia vyvinula stimuly, ktorými chce každý členský štát podnietiť k tomu, aby ďalej posilňoval svoje systémy riadenia a kontroly. Cieľom je dosiahnuť to, aby členské štáty odhaľovali, nahlasovali a napravovali akékoľvek nezrovnalosti včas, aby neriskovali stratu prostriedkov, na ktoré by inak mali nárok. Komisia pomáha členským štátom v tejto snahe tak, že s nimi zdieľa osvedčené postupy, poskytuje im usmernenia a organizuje školenia pre tie vnútroštátne orgány, ktoré vynakladajú finančné prostriedky EÚ.

Neustále zameranie na výkonnosť

Európska Komisia prijala viacero ďalších opatrení na zabezpečenie toho, aby sa každé euro z rozpočtu EÚ vynaložilo efektívne. V roku 2015 spustila iniciatívu nazvanú „rozpočet EÚ zameraný na výsledky“ s cieľom zabezpečiť, aby sa zdroje EÚ využívali čo najlepšie v prospech občanov a aby pri všetkých projektoch financovaných z prostriedkov EÚ boli viditeľné jasné prínosy spolu s dosiahnutím najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou. Cieľom iniciatívy je využívať rozpočet EÚ na stimuláciu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti, a zároveň promptne a účinne reagovať na nové výzvy a núdzové situácie. V roku 2015 bol spustený jednotný webový portál, na ktorom sa uverejňujú informácie o výsledkoch dosiahnutých pri plnení rozpočtu EÚ: Výsledky EÚ.

Viac..  Europoslanci diskutovali o piatich možných scenárov usporiadania EÚ

Spätné vrátenie prostriedkov EÚ, ak neboli vynaložené správne

Ak Komisia zistí, že finančné prostriedky EÚ boli vynaložené nesprávne, prijme opatrenia na ich spätné získanie – pričom každoročne ide o sumu približne 3 miliardy EUR. Pokiaľ ide o rozpočtový rok 2015, Komisia sa domnieva, že budúce opatrenia na dosiahnutie spätného vrátenia prostriedkov by mohli priniesť posun výšky ohrozených zostávajúcich prostriedkov na úroveň medzi 0,8 % až 1,3 % platieb.

Znižovanie chybovosti vďaka zjednodušeniu pravidiel

V septembri 2016 Komisia predložila svoje strednodobé preskúmanie viacročného finančného rámca (na roky 2014 – 2020). Súčasťou preskúmania je ambiciózny návrh na zjednodušenie rozpočtových pravidiel. Jednoduchšie pravidlá majú za následok zníženie chybovosti a zefektívnenie vynakladania finančných prostriedkov EÚ.

Ďalšie informácie:

Podpísanie účtovnej závierky za rok 2015 Európskym dvorom audítorov je začiatkom každoročného postupu udelenia absolutória za plnenie rozpočtu. Komisia v snahe uľahčiť tento postup vypracovala v júli 2016 správy o príjmoch, výdavkoch, hospodárení a výsledkoch EÚ za rok 2015. Tento integrovaný balík finančných správ preukázal, že rozpočet EÚ dosahuje svoje ciele v súlade s prioritami Komisie a náležite sa plní.

O dac

Odporúčame pozrieť

brexit

Británia: Vláda predstavila plány na ukončenie legislatívnej nadradenosti EÚ

Deň po oficiálnom spustení procesu odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie dnes britská vláda predstavila …