obezita
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Takmer jedna zo šiestich osôb v EÚ vo veku 18 a viac rokov je obézna

Zatiaľ čo, 46,1% ľudí vo veku 18 a viac rokov žijúcich v Európskej únii (EÚ) malo v roku 2014 normálnu váhu, viac než polovica dospelých (51,6 %) mala nadváhu (35,7 % pred hranicou obezity a 15,9 % obéznych) a ďalších 2,3 % malo podváhu. Inými slovami, takmer jedna zo šiestich osôb v EÚ vo veku 18 a viac rokov bola v roku 2014 obézna. Obezita je vážnym problémom verejného zdravotníctva, ktorá môže byť meraná prostredníctvom indexu telesnej hmotnosti (BMI) u dospelých osôb. Obezita je definovaná ako hodnota BMI presahujúca 30.

Podiel obéznych ľudí sa zjavne mení medzi vekovými skupinami a v závislosti na stupni dosiahnutého vzdelania. Okrem ľudí vo veku 75 a viac rokov, čím je veková skupina staršia tým je podiel obéznych ľudí väčší: v bol u ľudí vo veku medzi 65 a 74 rokov podiel obezity na úrovni 22,1 %, zatiaľ čo u ľudí vo veku medzi 18 a 24 rokov bola táto hodnota pod úrovňou 6 % (5,7 %). Tento model je rovnaký aj pre stupeň dosiahnutého vzdelania: v sa podiel ľudí s obezitou znižuje so zvyšujúcim sa stupňom dosiahnutého vzdelania. Zatiaľ čo percento obéznych ľudí s nízkym stupňom dosiahnutého vzdelania dosahovalo takmer 20 % (19,9 %), u ľudí so stredným stupňom dosiahnutého vzdelania to bolo 16,0 %, a menej než 12 % (11,5%) u populácie s vysokým stupňom dosiahnutého vzdelania.

Táto informácia, pochádzajúca zo správy Európskeho prieskumu zdravia, bola vydaná Eurostatom, štatistickým úradom Európskej únie.

zaznam-na-celu-obrazovku-20-10-2016-222548-bmp

Najmenší podiel obezity v Rumunsku a Taliansku, najvyšší na Malte

Medzi členskými štátmi EÚ, u ktorých sú k dispozícii dáta, bol v roku 2014 najnižší podiel obezity u populácie vo veku 18 a viac rokov zaznamenaný v Rumunsku (9,4 %) a Taliansku (10,7 %), ktoré boli pred Holandskom (13,3 %), Belgickom a Švédskom (obe po 14,0 %). Na opačnej strane rebríčka bola obezita problémom u jednej zo štyroch osôb na Malte (26,0 %) a približne jednej z piatich osôb v Lotyšsku (21,3 %), Maďarsku (21,2 %), Estónsku (20,4 %) a Spojenom kráľovstve (20,1 %).

zaznam-na-celu-obrazovku-20-10-2016-222724-bmp

Žiadny rozdiel v obezite medzi mužmi a ženami …

Viac..  EP, EK a CEB spúšťajú pilotný projekt na podporu dostupného bývania pre Rómov na Slovensku

Neexistuje žiadny systémový rozdiel medzi úrovňou obezity u mužov a žien: podiel obezity bol vyšší u mužov v polovici členských štátov, a u žien bol vyšší v tej druhej polovici. Avšak v rámci členských štátov boli pozorované značné rozdiely, podiel obéznych mužov bol oveľa vyšší než u žien na Malte (28,1 % u mužov v porovnaní s 23,9 % u žien, alebo +4,2 percentuálnych bodov – pp), v Chorvátsku (+3,9 pp), Slovinsku (+3,6 pp) a na Cypre (+3,4 pp), a percento obéznych žien bolo oveľa vyššie než u mužov v Litve (19,9 % u žien v porovnaní s 14,1 % mužov, alebo +5,8 pp), Lotyšsku (+4,4 pp) a Holandsku (+3,6 pp). Na úrovni bol v roku 2014 podiel obezity u mužov (16,1 %) takmer rovnaký ako u žien (15,7 %).

…. ale jasný vplyv veku

V takmer všetkých členských štátoch EÚ sa podiel obezity zvyšoval s vekom. Najväčší rozdiel medzi podielom obezity u mladých ľudí (vo veku 18 až 24 rokov) a staršími osobami ( vo veku 65-74 rokov) bol zaznamenaný na Slovensku (33,0 % u osôb vo veku medzi 65 a 74 rokov v porovnaní s 2,7 % u tých vo veku medzi 18 a 24 rokov, alebo +30,3 pp) a v Lotyšsku (+29,3 pp), ktoré sú nasledované Estónskom (+26,4 pp), Litvou (+25,3 pp), Poľskom (+25,1 pp), Českou republikou a Maďarskom (obe po +24,5 pp). Na úrovni EÚ bol v súvislosti s obezitou zaznamenaný rozdiel na úrovni 16,4 percentuálnych bodov medzi mladými ľuďmi (5,7 %) a staršími osobami (22,1 %).

Približne jedna dospelá osoba z desiatich je považovaná za obéznu na Malte (12,0 %) a v Spojenom kráľovstve (10,8 %), a približne jedna z troch osôb na Malte (33,6 %), v Lotyšsku (33,2 %) and Slovensku (33,0 %).

zaznam-na-celu-obrazovku-20-10-2016-222909-bmp

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia pokročila pri dosahovaní väčšiny svojich cieľov udržateľného rozvoja

Európska únia (EÚ) zaznamenala za posledných päť rokov pokrok pri dosahovaní väčšiny svojich cieľov udržateľného …