Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Európska komisia prijala svoj Pracovný program na rok 2017

Pracovný program Komisie na nasledujúci rok sa priamo zameriava na realizáciu desiatich priorít vytýčených v politických usmerneniach. Cieľom Komisie je riešiť najväčšie výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí.

Komisia, Európsky parlament a Rada teraz na základe tohto pracovného programu vypracujú spoločné vyhlásenie o spoločne dohodnutých cieľoch a prioritách na rok 2017, aby návrhy urýchlene premenili na činy a priniesli občanom konkrétne výsledky.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Zameriavame sa na podstatné veci, konkrétne kroky, ktoré zlepšia život ľudí. Pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv, ktoré oslávime v marci, sa musíme zjednotiť pri plnení pozitívneho programu. Práve to je cieľom pracovného programu Komisie. V nasledujúcich týždňoch spolu s Európskym parlamentom a Radou vyberiem niekoľko iniciatív zásadného politického významu, ktorými by sme sa mali v najbližších mesiacoch v rámci legislatívneho procesu prioritne zaoberať. Toto je Európa, ktorá prináša výsledky.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „V týchto náročných časoch musíme ešte usilovnejšie spolupracovať a pomáhať chrániť, posilňovať a brániť občanov Európy. Na tento účel Komisia už od prvého dňa stanovila jasné a cielené priority. Pozorne sme načúvali Európskemu parlamentu, Rade aj občanom, pre ktorých pracujeme. Dosiahli sme solídny pokrok pri riešení výziev týkajúcich sa podpory investícií a zamestnanosti, riadenia migrácie a boja proti zmene klímy i boja proti terorizmu. Čaká nás však ešte veľa práce – tento rok musíme dospieť k dohodám o mnohých zásadných návrhoch, ktoré už boli predložené. Teraz musíme dosiahnuť konkrétne výsledky.“

Tohtoročný pracovný program zahŕňa 21 kľúčových iniciatív (pozri prílohu k tlačovej správe) a tiež 18 nových návrhov v rámci programu REFIT zameraných na zlepšenie kvality existujúcich právnych predpisov EÚ a zabezpečenie toho, aby naše predpisy slúžili svojmu účelu. V záujme zamerania sa na výsledky sa v pracovnom program Komisie stanovuje 34 prioritných návrhov v štádiu schvaľovania, ktoré Komisia predložila v posledných dvoch rokoch a ktorých urýchlené prijatie Parlamentom a Radou sa môže v praxi zreteľne prejaviť.

Komisia sa sústredí na dôležité veci

Súčasná Komisia sa od začiatku svojho funkčného obdobia prioritne zameriava na podstatné veci, pri ktorých môžu účinné európske opatrenia skutočne niečo zmeniť. Za posledný rok, počas ktorého sme na týchto prioritách pracovali spoločne s Európskym parlamentom a Radou, sme v kľúčových oblastiach dosiahli značný pokrok. Výsledky sme dosiahli v súvislosti so všetkými desiatimi prioritami. V pracovnom programe sú teraz stanovené konkrétne návrhy na nasledujúci rok, ktorými Komisia prispeje k prípravám na 60. výročie podpísania Rímskych zmlúv v marci 2017. Budeme úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, aby sme zaistili, že naše návrhy budú rýchlo prijaté.

Prostredníctvom 21 nových iniciatív budeme pokračovať v realizácii našich desiatich priorít: 1. v záujme posilnenia zamestnanosti, rastu a investícií navrhneme iniciatívu pre mladých ľudí, akčný plán na zavedenie obehového hospodárstva a nový viacročný finančný rámec; 2. uskutočníme priebežné preskúmanie digitálneho jednotného trhu; 3. budeme uskutočňovať stratégiu energetickej únie, pričom sa zameriame na vozidlá a mobilitu s nízkou produkciou emisií; 4. vykonávaním stratégie jednotného trhu, vesmírnej stratégie pre Európu a akčného plánu únie kapitálových trhov, ako aj predložením návrhov na spravodlivejšie zdaňovanie podnikov budeme budovať prehĺbenejší a spravodlivejší vnútorný trh; 5. predstavíme nápady na reformu EÚ-27 a posilnenie hospodárskej a menovej únie a navrhneme európsky pilier sociálnych práv; 6. budeme realizovať stratégiu „Obchod pre všetkých“ a povedieme obchodné rokovania s našimi partnermi pri súčasnom posilňovaní našich nástrojov na ochranu obchodu; 7. budeme pokračovať v budovaní bezpečnostnej Únie s cieľom bojovať proti terorizmu a zosúladíme pravidlá ochrany osobných údajov a súkromia; 8. v rámci európskej migračnej agendy dosiahneme konkrétne výsledky; 9. v záujme posilnenia úlohy Európy ako globálneho aktéra predložíme akčný plán v oblasti európskej obrany zahŕňajúci vytvorenie Európskeho fondu na obranu, pričom Komisia spolu s vysokou predstaviteľkou prijme stratégiu EÚ pre Sýriu a bude realizovať globálnu stratégiu EÚ a spoločnú stratégiu EÚ a Afriky; 10. prispôsobíme existujúce právne predpisy ustanoveniam Zmluvy o delegovaných a vykonávacích aktoch a posúdime demokratickú legitimitu existujúcich postupov na prijímanie určitých aktov sekundárneho práva EÚ. V neposlednom rade zintenzívnime úsilie pri presadzovaní práva EÚ.

Viac..  Europarlament odhlasoval svoje stanovisko k budúcemu usporiadaniu vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Komisia sa sústredí zlepšenie spôsobu práce

Tento rok navrhujeme stiahnutie 19 návrhov právnych predpisov, ktoré dosiaľ neboli schválené a medzičasom sa stali neaktuálnymi. Zároveň zrušíme 16 existujúcich právnych predpisov, ktoré zastarali. Popritom budeme dôslednejšie presadzovať predpisy v celej škále oblastí politiky vrátane jednotného trhu a životného prostredia, pretože aj najlepší predpis je zbytočný, ak sa nenapĺňa v praxi.

Mnohé z kľúčových iniciatív, ktoré v nasledujúcom roku predložíme, vzišli z preskúmania regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT). Na základe týchto iniciatív sa existujúce právne predpisy zaktualizujú a vylepšia tak, aby naďalej účinne plnili svoj účel bez vytvárania zbytočnej záťaže. Pri určovaní našich priorít sme osobitne vzali do úvahy 22 stanovísk, ktoré vydala platforma REFIT, novovytvorená nezávislá expertná skupina, ktorá skúma existujúce právne predpisy a pritom vychádza z návrhov občanov a zainteresovaných strán na zníženie administratívnej a finančnej záťaže vyplývajúcej z práva EÚ. Súbežne s týmto pracovným programom zverejňujeme aj hodnotiacu tabuľku, v ktorej je podrobne uvedené, ako Komisia zamýšľa nadviazať na stanoviská platformy REFIT a aký je stav 231 iniciatív na zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže spojenej s existujúcimi predpismi.

Súvislosti

Komisia každoročne prijíma pracovný program, v ktorom sa stanovuje zoznam opatrení, ktoré prijme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Tento program informuje verejnosť a spoluzákonodarcov o našich politických záväzkoch, pokiaľ ide o predloženie nových iniciatív, stiahnutie dosiaľ neschválených návrhov a preskúmanie existujúcich právnych predpisov EÚ. Nevzťahuje sa na prebiehajúcu činnosť Komisie súvisiacu s plnením jej úlohy strážkyne zmlúv ani na presadzovanie existujúcich právnych predpisov alebo pravidelné iniciatívy, ktoré Komisia prijíma každý rok.

Pri príprave pracovného programu Komisie na rok 2017 sa vychádzalo aj z výsledkov konzultácií s Európskym parlamentom a Radou v rámci Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva a z vyhlásenia o zámere, ktoré zaslali predseda Komisie Juncker a prvý podpredseda Komisie Timmermans 14. septembra v nadväznosti na prednesenú správu o stave Európskej únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Miko

Študenti v Tvrdošíne majú moderné priestory vďaka eurofondom

Slobodné kráľovské mesto Tvrdošín je známe predovšetkým svojím gotickým kostolom, ktorý je zapísaný vo svetovom …