schengen
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Schengenský priestor bez vnútorných hraníc je historickým výdobytkom, ktorý musíme zachovať

Európska komisia navrhla odporúčanie, ktoré má prijať Rada, týkajúce sa predĺženia primeraných kontrol na určitých vnútorných schengenských hraniciach, a to v Dánsku, Nemecku, Nórsku, Rakúsku a Švédsku, kde v súlade s odporúčaním Rady z 12. mája kontroly už prebiehajú, na obdobie ďalších troch mesiacov. Napriek postupnej stabilizácii situácie sa Komisia domnieva, že podmienky plánu „Späť k Schengenu“, ktorý umožňuje obnoviť normálne fungovanie schengenského priestoru, zatiaľ nie sú úplne splnené.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans povedal: „Schengenský priestor bez vnútorných hraníc je historickým výdobytkom, ktorý musíme zachovať. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme obnovili normálne fungovanie schengenského priestoru, len čo to bude možné, pričom sme dosiahli výrazný pokrok. Nie sme však ešte v cieli. Preto sme navrhli v súlade so schengenskými pravidlami ďalšie časovo obmedzené predĺženie určitých hraničných kontrol. V skutočnosti ochraňujeme schengenský priestor tým, že uplatňujeme schengenské pravidlá.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: „Máme jednu jasnú prioritu a predsavzatie: ochraňovať Schengen a znovunastoliť normálne fungovanie schengenského priestoru hneď, ako to podmienky umožnia.V priebehu posledných mesiacov sme prijali dôležité kroky s cieľom riešiť nedostatky na našich vonkajších hraniciach. Míľnikom v našej práci bolo nedávne spustenie našej európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s cieľom lepšie riešiť migračné a bezpečnostné problémy. Tieto však žiaľ ešte neboli vyriešené. Preto odporúčame zachovať počas prísne vymedzeného časového obdobia koordinované a primerané kontroly na vnútorných hraniciach na niektorých schengenských hraniciach. Medzičasom budeme pokračovať v našej práci s cieľom vyriešiť všetky súčasné migračné a bezpečnostné problémy, aby sme čo najskôr mohli zrušiť všetky kontroly na vnútorných hraniciach.“

Napriek výraznému zníženiu počtu príchodov neregulárnych migrantov a žiadateľov o azyl, najmä z dôvodu pokračujúceho vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka, značný počet neregulárnych migrantov zostáva naďalej v Grécku, ako aj v členských štátoch, ktoré sú najviac zasiahnuté sekundárnym pohybom z Grécka. Zrušenie dočasných kontrol hraníc by preto v tomto štádiu viedlo k zvýšeniu sekundárnych pohybov. Okrem toho veľký počet žiadostí o azyl podaných v minulom roku – spolu so žiadosťami, ktoré stále prichádzajú – vytvárajú významnú záťaž pre vnútroštátne správne orgány a služby v piatich štátoch schengenského priestoru, ktorým je toto odporúčanie adresované.

Napriek trvalému a významnému pokroku v oblastiach identifikovaných v pláne „Späť k Schengenu“ tieto opatrenia ešte stále potrebujú určitý čas na to, aby sa v plnej miere zrealizovali a priniesli očakávané výsledky. Úplná implementácia európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá sa začala 6. októbra, ktorá ďalej posilní ochranu vonkajších hraníc EÚ, sa ukončí do januára 2017. Pokračovanie vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka a trvalé zníženie príchodov umožnia členským štátom ďalšie spracovanie a zníženie počtu nevybavených žiadostí o azyl, ako aj zlepšenie svojich prijímacích kapacít. Napokon sa musí znovuobnoviť celkové uplatňovanie existujúcich dublinských pravidiel, a to s plnou účasťou Grécka.

Viac..  Médiá počas krízy zápasia s viacerými problémami. EÚ sa snaží udržať ich fungovanie a nezávislosť

V dôsledku uvedeného výnimočné okolnosti, ktoré viedli k prijatiu odporúčania Rady z 12. mája, naďalej pretrvávajú. Preto je odôvodnené umožniť dotknutým členským štátom predĺžiť súčasné kontroly na vnútorných hraniciach na ďalšie primerané obdobie. Na základe faktických ukazovateľov, ktoré sú v tejto fáze dostupné, predĺženie by nemalo prekročiť tri mesiace. Dotknuté členské štáty by mali pred tým, než sa rozhodnú pre predĺženie, preskúmať, či by alternatívne opatrenia k hraničným kontrolám mohli mať rovnaký účinok, a výsledok tohto preskúmania by mali oznámiť ostatným členským štátom, Európskemu parlamentu a Komisii. Tie členské štáty, ktoré sa rozhodnú pokračovať vo vykonávaní kontrol na vnútorných hraniciach podľa dnešného odporúčania, by mali týždenne preskúmavať nevyhnutnosť, frekvenciu, miesto a trvanie kontrol, prispôsobovať intenzitu kontrol úrovni ohrozenia, na ktorého riešenie sa využívajú, a postupne ich vo vhodných prípadoch ukončovať. Členské štáty budú mať takisto povinnosť poskytovať podrobné mesačné správy o vykonávaných kontrolách a ich nevyhnutnosti.

Predĺženie, ktoré Komisia odporúča na ďalšie obdobie troch mesiacov, sa týka tých istých vnútorných hraníc ako odporúčala 12. mája:

  • Rakúsko: na rakúsko-maďarskej a rakúsko-slovinskej pozemnej hranici;
  • Nemecko: na nemecko-rakúskej pozemnej hranici;
  • Dánsko: v dánskych prístavoch s trajektovými spojmi s Nemeckom a na dánsko-nemeckej pozemnej hranici,
  • Švédsko: vo švédskych prístavoch v policajnej oblasti Juh a policajnej oblasti Západ a na moste Öresund;
  • Nórsko: v nórskych prístavoch s trajektovými spojmi s Dánskom, Nemeckom a Švédskom.

Súvislosti

Kombinácia vážnych nedostatkov pri riadení vonkajších hraníc v Grécku v uvedenom čase a značného počtu neregistrovaných migrantov nachádzajúcich sa v Grécku, ktorí sa možno chceli nelegálne presunúť do iných členských štátov, vytvorila výnimočné okolnosti, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť a ohrozujú celkové fungovanie schengenského priestoru. Tieto výnimočné okolnosti viedli k spusteniu ochranného postupu článku 29 Kódexu schengenských hraníc a prijatiu odporúčania Rady z 12. mája 2016 s cieľom predĺžiť primerané kontroly na určitých vnútorných schengenských hraniciach v Dánsku, Nemecku, Nórsku, Rakúsku a Švédsku na obdobie šiestich mesiacov.

Komisia vydala 28. septembra 2016 správu o vykonávaní odporúčania Rady. V správe Komisia dospela k záveru, že dočasné kontroly na vnútorných hraniciach, ktoré vykonávajú dotknuté členské štáty Schengenu, sa uskutočňujú v súlade s podmienkami, ktoré stanovila Rada vo svojom odporúčaní. Kontroly sú obmedzené na to, čo je prísne nevyhnutné a primerané vzhľadom na závažnú hrozbu pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť, ktorú predstavuje riziko sekundárneho pohyb neregulárnych migrantov vstupujúcich do Schengenu cez Grécko. Komisia okrem toho dospela k záveru, že nevidí žiadnu zmenu okolností, ktorá by odôvodňovala zmenu odporúčania v čase vydania správy.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ferreira

Brusel predložil návrh na úverový nástroj pre verejný sektor. Využiť ho budú môcť všetky členské štáty

Európska komisia v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie predkladá návrh na úverový nástroj pre verejný sektor. …