dombrovskis-a-moscovici
Podpredseda EK Valdis Dombrovskis a eurokomisár Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union- EP.

Hospodársky rast v Európe bude podľa očakávaní pokračovať len miernym tempom

Komisia očakáva v roku 2017 rast v eurozóne na úrovni 1,5 % a rast v celej EÚ na úrovni 1,6 %, prekážky rastu a oslabenie podporných faktorov.

Hospodársky rast v Európe bude podľa očakávaní pokračovať len miernym tempom, keďže nedávne zlepšenia na trhu práce a rastúcu verejnú spotrebu vyvažuje niekoľko prekážok brániacich rastu a oslabovanie podporných faktorov. V jesennej prognóze, ktorú Európska komisia zverejnila, sa očakáva rast HDP v eurozóne na úrovni 1,7 % v roku 2016, 1,5 % v roku 2017 a 1,7 % v roku 2018 (jarná prognóza: 2016: 1,6 %, 2017: 1,8 %). Rast HDP v EÚ ako celku by mal mať podobnú tendenciu a podľa očakávaní by mal v tomto roku dosiahnuť úroveň 1,8 %, v roku 2017 úroveň 1,6 % a v roku 2018 úroveň 1,8 % (jarná prognóza: 2016: 1,8 %, 2017: 1,9 %).

Až do roku 2018 má byť aj naďalej hlavným motorom rastu súkromná spotreba, ktorú majú podporiť očakávania ďalšieho rastu zamestnanosti a mierneho nárastu miezd. Náklady na prijaté úvery a pôžičky sú v dôsledku mimoriadne ústretovej menovej politiky aj naďalej priaznivé pre rast. Súhrnný deficit verejných financií eurozóny sa má aj naďalej znižovať, pričom sa predpokladá, že zámery fiškálnej politiky zostanú nereštriktívne. Miera investícií má ďalej rásť.

Politická neistota, pomalý rast mimo EÚ a slabý globálny obchod však vyvíjajú tlak na vyhliadky rastu. Zároveň stále existuje riziko, že slabé výsledky hospodárstva z posledných rokov by mohli oslabovať rast, a pretrvávajúci útlm naznačuje možnosť rýchlejšieho rastu bez neprimeraných inflačných tlakov. V nadchádzajúcich rokoch sa európske hospodárstvo navyše už nebude môcť spoliehať na výnimočnú podporu, ktorú dostávalo zo strany vonkajších faktorov, akými boli napr. pokles cien ropy a znehodnocovanie meny.

Podpredseda Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný za euro a sociálny dialóg, uviedol: Hospodárstva EÚ sa ukázali byť odolné. Očakávame, že hospodárstva všetkých členských štátov budú budúci rok rásť. Vzhľadom na zvýšenú mieru celosvetovej neistoty je teraz ešte dôležitejšie realizovať zdravé a obozretné makroekonomické a rozpočtové politiky. Zároveň je nevyhnutné riešiť nerovnosti existujúce v našich spoločnostiach, aby sa nikto necítil byť opomenutý.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: Európsky rast sa udrží aj v roku 2017, a to i napriek náročnejším podmienkam, než boli na jar. Tempo vytvárania pracovných miest, podporené nedávnymi reformami v mnohých krajinách, znižovanie deficitu verejných financií v eurozóne, nárast investícií a vyššia dynamika vzájomného obchodu medzi krajinami EÚ sú osobitne povzbudzujúce. V týchto nestálych a neistých časoch musíme využiť každú možnosť na to, aby sme zabezpečili a posilnili toto oživenie a aby všetky súčasti spoločnosti pocítili zodpovedajúce prínosy.

Z aktuálneho ozdravenia majú profitovať všetky členské štáty

Aj keď trend výrazne odlišných hospodárskych výsledkov pretrváva, HDP EÚ je v súčasnosti vyšší než pred krízou a HDP v niektorých členských štátoch je o viac než 10 % nad ich minimom. Hospodárska činnosť vo všetkých členských štátoch sa má v priebehu prognózovaného obdobia ďalej zvyšovať, no má ostať nevyrovnaná.

Investície sa majú v roku 2018 zotaviť, čiastočne vďaka spolufinancovaniu z prostriedkov EÚ

Po tom, ako sa do investičného prostredia premietol nízky rast dopytu, očakávania nízkeho potenciálneho rastu, nepretržité znižovanie dlhu v niektorých členských štátoch a zvýšená miera neistoty, sa investičné prostredie konečne zotavuje a očakáva sa, že v roku 2018 dôjde k nárastu investícií. Z projektov financovaných v rámci Investičného plánu pre Európu a (v niektorých členských štátoch) z projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v rámci programového obdobia rokov 2014 – 2020 by sa mali so vstupom do ich realizačnej fázy čoraz viac podporovať súkromné a verejné investície. Celkovo sa očakáva, že investície tento rok narastú o 3,3 %, v roku 2017 o 3,1 % a v roku 2018 o 3,5 %.

Ozdravenie relatívne bohaté na pracovné miesta

Zamestnanosť v eurozóne a v EÚ podľa očakávaní porastie tento rok o 1,4 %, čo je rýchlejšie než v ktoromkoľvek z období po roku 2008, hoci na pracovnom trhu pretrváva útlm. Tvorba pracovných miest má pokračovať, pričom jej motorom má byť rast založený na domácom dopyte, mierny rast miezd, ako aj opatrenia fiškálnej politiky a štrukturálne reformy prebiehajúce v niektorých členských štátoch. Rast zamestnanosti má podľa očakávaní ostať pomerne stabilný, aj keď v rokoch 2017 a 2018 dôjde k jeho zmierneniu. Hoci sa očakáva, že ekonomicky činné obyvateľstvo bude tento rok rásť rýchlejšie v dôsledku zvýšenej miery účasti a postupného začleňovania utečencov do trhu práce, nezamestnanosť v eurozóne sa bude podľa očakávaní pomerne rýchlo znižovať, a to z 10,1 % v roku 2016 na 9,7 % v roku 2017 a 9,2 % v roku 2018. Očakáva sa, že tento trend bude obdobný aj pre celú EÚ, pričom nezamestnanosť má klesnúť z 8,6 % v tomto roku na 8,3 % v budúcom roku a na 7,9 % v roku 2018. V prípade eurozóny ide o najnižšiu úroveň od roku 2009. Je to odklon od maxima zaznamenaného v roku 2013 na úrovni 12 %, no zároveň je to výrazne nad úrovňou minima 7,5 % zaznamenaného v roku 2007.

Viac..  Europoslanec Wiezik počas karantény zverejňuje edukačné videá o prírode: Pozrite si svet jedovatej májky

Inflácia má začať rásť z veľmi nízkej úrovne, poháňaná cenami energií

Inflácia v eurozóne bola v prvej polovici roka v dôsledku poklesu cien ropy veľmi nízka, no v treťom štvrťroku začala rásť v nadväznosti na to, ako sa začal postupne vytrácať vplyv minulých znížení cien. Inflácia by teraz mala narásť mierne nad 1 %, keďže sa predpokladá rast cien ropy. Hlavná inflácia, ktorá nezahŕňa premenlivé ceny energie a potravín, bude podľa očakávaní postupne rásť v nadväznosti na vyšší rast miezd a ďalšie zmenšovanie produkčnej medzery. Celkovo sa očakáva, že inflácia v eurozóne klesne z 0,3 % v roku 2016 na 1,4 % v roku 2017 i v roku 2018. Očakáva sa, že inflácia narastie z 0,3 % v tomto roku na 1,6 % v roku 2017 a na 1,7 % v roku 2018.

Stav verejných financií sa má naďalej zlepšovať

Tak súhrnný deficit verejných financií, ako aj pomer verejného dlhu k HDP eurozóny majú podľa očakávaní počas prognózovaného obdobia rokov 2017 až 2018 naďalej klesať. Očakáva sa, že deficit verejných financií v eurozóne klesne z 1,8 % HDP tento rok na 1,5 % v roku 2017 i v roku 2018. Spôsobené to bolo nižšími sociálnymi transfermi v nadväznosti na klesajúcu nezamestnanosť, znižovaním mzdových nákladov vo verejnom sektore a nízkymi úrokovými mierami, vďaka ktorým je dlhová služba menej nákladná. Pomer dlhu k HDP podľa očakávaní klesne z 91,6 % v roku 2016 na 89,4 % v roku 2018.

Zo strany globálneho rastu sa v oblasti vývozu očakáva len minimálna podpora

Globálny rast HDP v posledných mesiacoch ešte viac klesol a v súčasnosti sa očakáva, že tento rok dosiahne 3,2 %, čo je najnižšia úroveň od roku 2009. Hoci rast na nových trhoch a v USA sa podľa očakávaní posilní, miera globálneho rastu (okrem EÚ) sa podľa očakávaní posilní len mierne. Súčasné slabé postavenie globálneho obchodu mimo EÚ negatívne pôsobí na vývoz z eurozóny, a to aj napriek odolnosti obchodu vo vnútri eurozóny. Svetový obchod, ktorý bol tento rok výnimočne krehký, má podľa očakávaní v roku 2016 rásť pomalšie než HDP, potom v roku 2017 dosiahnuť tempo rastu HDP a v roku 2018 ho mierne predstihnúť. Očakáva sa, že dovoz do eurozóny porastie rýchlejšie než vývoz z nej. Predpokladá sa, že počas prognózovaného obdobia dôjde k zníženiu prebytku bežného účtu eurozóny.

Riziká poklesu oproti prognóze sa zvýšili

V posledných mesiacoch došlo k zvýšeniu rizík, ktoré ohrozujú prognózu a ktoré jasne poukazujú na pokles, a to aj v dôsledku referenda v Spojenom kráľovstve v prospech opustenia EÚ, v dôsledku ktorého sa vyskytla neistota a ktoré možno vnímať ako ukazovateľ intenzívnejších politických rizík v súčasnom nestálom politickom prostredí. Zintenzívnili sa aj vonkajšie riziká, ako napríklad určité hospodárske trendy v Číne a riziko zhoršenia geopolitických konfliktov.

Súvislosti

Táto prognóza vychádza zo súboru vonkajších predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 24. október 2016. Použité čísla sú odzrkadlením očakávaní trhu, ktoré majú pôvod na derivátových trhoch a ktoré boli pozorované v čase vypracúvania prognózy. Pri všetkých ďalších vstupných údajoch vrátane predpokladu týkajúceho sa vládnych politík sa v tejto prognóze zohľadňujú informácie, ktoré boli dostupné až do 31. októbra 2016 (vrátane). Zahrnuté boli len tie politiky, ktoré boli ohlásené a dostatočne podrobne konkretizované. V prognóze sa predpokladá, že nedôjde k zmene politiky.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

lietadlo

Do Talianska dorazila pomoc na boj proti nákaze koronavírusom

Jadrom reakcie EÚ na koronavírus je medzinárodná spolupráca. V nadväznosti na dohodu, ktorú minulý mesiac …