katainen
rozhodnú v riadnom legislatívnom postupe. Podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union- EP.

Jyrki Katainen: Voľný obchod musí byť spravodlivý a len spravodlivý obchod môže byť voľný

Európska komisia predložila návrh novej metódy pre výpočet dumpingu pri dovoze z krajín, v ktorých dochádza k výrazným deformáciám trhu alebo v ktorých má štát prevládajúci vplyv na hospodárstvo. Cieľom je zaistiť, aby Európa mala nástroje na ochranu obchodu schopné riešiť súčasné problémy – najmä vo vzťahu k nadmerným kapacitám – v medzinárodnom obchodnom prostredí, a aby sa pritom v plnej miere dodržali medzinárodné záväzky EÚ v právnom rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Návrh, ktorým sa zavádzajú zmeny antidumpingových a antisubvenčných právnych predpisov EÚ, nadväzuje na verejnú konzultáciu a je doplnený o posúdenie vplyvu.

EÚ potrebuje zaistiť, aby jej nástroje na ochranu obchodu boli aj naďalej schopné účinne reagovať na výrazné deformácie trhu v určitých krajinách, ktoré môžu viesť k nadmernej priemyselnej kapacite a podnecujú vývozcov k tomu, aby svoje výrobky predávali na trhu EÚ za dumpingové ceny. Poškodzuje to európske priemyselné odvetvia, čo v konečnom dôsledku môže viesť k rušeniu pracovných miest a zatváraniu závodov, k čomu nedávno došlo v oceliarskom odvetví EÚ.

Návrh by sa mal posudzovať v kontexte októbrového zasadnutia Európskej rady, na ktorom vyzvala k dosiahnutiu súrnej a vyváženej dohody o pozícii Rady o komplexnej modernizácii všetkých nástrojov na ochranu obchodu do konca roku 2016. Významným prvkom potrebných reforiem by mala byť aj reforma antidumpingovej metodiky ako doplnenie návrhu na modernizáciu všetkých nástrojov na ochranu obchodu, ktorý Komisia predložila už v roku 2013.

Táto nová antidumpingová metóda by sa uplatňovala na prípady, ktoré sa začnú po tom, ako zmenené pravidlá nadobudnú účinnosť. Návrh zahŕňa aj prechodné obdobie, počas ktorého by sa na všetky v súčasnosti platné antidumpingové opatrenia, ako aj prebiehajúce prešetrovania uplatňovali existujúce právne predpisy. Komisia takisto navrhla posilnenie antisubvenčných právnych predpisov EÚ tak, aby v budúcich prípadoch bolo možné prešetriť aj nové subvencie zistené počas prešetrovania a zahrnúť ich do uloženého konečného cla. Európsky parlament a Rada teraz o návrhu rozhodnú v riadnom legislatívnom postupe.

Podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen vyhlásil: „Obchod je najlepším hnacím motorom rastu v Európe. Voľný obchod ale musí byť spravodlivý a len spravodlivý obchod môže byť voľný. Predkladáme návrh na prispôsobenie našich nástrojov na ochranu obchodu tak, aby sa dokázali vysporiadať s novými výzvami – s nadmernou kapacitou a meniacim sa medzinárodným právnym rámcom. Viac než 30 miliónov pracovných miest v Európe vrátane 6 miliónov pracovných miest v MSP závisí od voľného a spravodlivého obchodu, ktorý zostáva jadrom stratégie EÚ pre zamestnanosť a rast.“

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová dodala: „Tento návrh je dôležitý, pretože znamená, že EÚ si plní záväzky voči WTO. Táto metóda je neutrálna z hľadiska krajín a žiadnej krajine neudeľuje štatút trhového hospodárstva‛. Keď Európsky parlament a Rada návrh prijmú, zaistí sa, že nástroje EÚ na ochranu obchodu budú upravené tak, aby pomáhali čeliť novým problémom, ako aj našej právnej a ekonomickej realite. Takisto zachováme rovnakú úroveň ochrany.“

Podľa súčasných pravidiel sa dumping v bežných trhových podmienkach vypočítava porovnaním vývoznej ceny výrobku vyvážaného do EÚ s cenami výrobku alebo nákladmi na výrobok na domácom trhu vo vyvážajúcej krajine. Tento postup sa zachová a doplní o novú metódu, ktorá bude neutrálna z hľadiska krajín. Bude sa uplatňovať rovnako na všetkých členov WTO a bude zohľadňovať výrazné narušenia v určitých krajinách spôsobené zasahovaním štátu do hospodárstva. Členovia WTO už nebudú na zozname krajín, na ktoré sa vzťahuje metodika tzv. analogickej krajiny. Tento prístup bude vyhradený pre krajiny s netrhovým hospodárstvom, ktoré nie sú členmi WTO.

Viac..  Európsky parlament zvoláva na budúci týždeň mimoriadne plenárne zasadnutie

Pri určovaní deformácií sa bude zvažovať viacero kritérií, ako napríklad štátne politiky a vplyv štátu, rozšírená prítomnosť podnikov vo vlastníctve štátu, diskriminácia v prospech domácich spoločností a nezávislosť finančného sektora. Komisia vypracuje osobitné správy týkajúce sa krajín alebo odvetví, v ktorých zistí deformácie. Predkladanie sťažností bude tak vecou priemyslu EÚ, pri odôvodňovaní sa však bude možné spoliehať na takéto správy Komisie.

Z posúdenia vplyvu Komisie vyplýva, že nová metóda vyústi do všeobecne rovnakej úrovne antidumpingových ciel, ako je tomu v súčasnosti.

Rozhodnutie nadväzuje na orientačné diskusie, ktoré kolégium o tejto téme viedlo v januári a júli. Rozsiahle kontakty so zainteresovanými stranami a sociálnymi partnermi a verejné konzultácie (z ktorých vzišlo vyše 5300 odpovedí) boli tiež základom prijatého rozhodnutia. Vykonalo sa úplné posúdenie vplyvu s cieľom posúdiť dôsledky všetkých rozhodnutí pre každý členský štát a hospodársky sektor.

Prijatím tohto postupu sa zaistí, že si EÚ bude plniť medzinárodné právne záväzky, zaručí sa trvalá účinnosť nástrojov na ochranu obchodu priemyselných odvetví EÚ, ktoré sa ďalej posilnia pri zachovaní celkových existujúcich úrovní zamestnanosti.

Týmto návrhom sa nenahrádza návrh z roku 2013 o modernizácii nástrojov EÚ na ochranu obchodu. Tým skorším návrhom by sa zjednodušili postupy a EÚ by sa umožnilo ukladať za určitých okolností vyššie clá. Európsky parlament prijal svoju správu v prvom čítaní a Komisia očakáva, že Rada rýchlo prekoná rozpory, ktoré bránia jeho prijatiu. Rada sa týmto návrhom bude zaoberať v piatok 11. novembra.

Oba tieto návrhy boli rozvedené v oznámení Komisie „Smerom k silnej obchodnej politike EÚ v záujme zamestnanosti a rastu“, ktoré Komisia predstavila pred októbrovým sumitom Európskej rady.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

lietadlo

Do Talianska dorazila pomoc na boj proti nákaze koronavírusom

Jadrom reakcie EÚ na koronavírus je medzinárodná spolupráca. V nadväznosti na dohodu, ktorú minulý mesiac …