utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Schengen: Rada odporúča predĺženie dočasnej kontroly na vnútorných hraniciach

Rada 11. novembra 2016 prijala vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa stanovuje odporúčanie na predĺženie dočasnej kontroly vnútorných hraníc za výnimočných okolností.

„Naším konečným cieľom je vrátiť sa k Schengenu čo najskôr. Hoci sme tento cieľ zatiaľ nedosiahli, situácia sa zlepšuje. Z uvedeného dôvodu bude predĺženie trvať len tri mesiace a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím budú povinnosti spojené s podávaním správ intenzívnejšie,“ povedal slovenský minister vnútra a predseda Rady Robert Kaliňák. 

Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Švédsko a Nórsko by mali predĺžiť primerané dočasné kontroly hraníc na obdobie maximálne troch mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia, a to na týchto vnútorných hraniciach:

  • Rakúsko na rakúsko-maďarskej pozemnej hranici a na rakúsko-slovinskej pozemnej hranici,
  • Nemecko na nemecko-rakúskej pozemnej hranici,
  • Dánsko v dánskych prístavoch s trajektovými spojmi s Nemeckom a na dánsko-nemeckej pozemnej hranici,
  • Švédsko vo švédskych prístavoch v policajnej oblasti Juh a policajnej oblasti Západ a na moste Öresund,
  • Nórsko v nórskych prístavoch s trajektovými spojmi s Dánskom, Nemeckom a so Švédskom.

Pred predĺžením týchto kontrol by si uvedené členské štáty mali vymieňať informácie s príslušným členským štátom (štátmi), aby sa zabezpečilo, že kontrola vnútorných hraníc sa bude vykonávať len v prípade, že je to skutočne nevyhnutné a primerané. Mali by tiež zabezpečiť, aby sa kontrola na vnútorných hraniciach vykonávala len v nevyhnutných prípadoch, keď nemožno dosiahnuť rovnaký účinok pomocou iných alternatívnych opatrení.

Príslušné členské štáty by to mali zodpovedajúcim spôsobom oznámiť ostatným členským štátom, Európskemu parlamentu a Komisii.

Kontroly hraníc by mali byť cielené a obmedzené, pokiaľ ide o ich rozsah, frekvenciu, miesto a trvanie, na to, čo je nevyhnutne potrebné ako reakcia na závažné ohrozenie a na ochranu verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v súvislosti so sekundárnymi pohybmi neregulárnych migrantov.

Členské štáty vykonávajúce tieto kontroly by každý týždeň mali prehodnotiť, či sú naďalej potrebné, a mali by ich prispôsobiť miere ohrozenia, pričom by sa postupne vo vhodných prípadoch mali prestať vykonávať. Každý mesiac by Komisii mali podať príslušné správy.

Kontext

Schengenský hodnotiaci mechanizmus ustanovený v októbri 2013 nariadením Rady č. 1053/2013 umožňuje overovanie uplatňovania schengenských pravidiel prostredníctvom monitorovacích návštev v danom členskom štáte, ktoré vykonávajú tímy expertov z Komisie a členských štátov. Po návštevách, ktoré môžu byť ohlásené alebo neohlásené, schengenský hodnotiaci výbor, ktorý tvoria experti členských štátov, vypracuje a schváli schengenskú hodnotiacu správu. Ak sa v správe identifikujú akékoľvek slabé miesta v hodnotenej oblasti schengenského acquis, Komisia predloží Rade na prijatie odporúčania na nápravné opatrenia.

Viac..  Európsky parlament umožní urýchlenie vývoja vakcín proti ochoreniu COVID-19

Komisia prijala 2. februára 2016 schengenskú hodnotiacu správu o Grécku a predložila Rade odporúčanie na riešenie konkrétnych nedostatkov pri riadení vonkajších hraníc. Rada prijala toto odporúčanie 12. februára 2016 a Grécku navrhla nápravné opatrenia na riešenie uvedených nedostatkov.

Ak po troch mesiacoch od prijatia odporúčania Rady závažné nedostatky pretrvávajú a prijaté opatrenia sa ukážu ako nedostatočné, Komisia môže aktivovať uplatnenie postupu ustanoveného v článku 29 Kódexu schengenských hraníc.

V zmysle článku 29 Kódexu schengenských hraníc môže Komisia navrhnúť odporúčanie, ktoré má Rada prijať kvalifikovanou väčšinou, na opätovné zavedenie kontrol na všetkých alebo určených častiach hraníc jedného alebo viacerých členských štátov ako krajné opatrenie. Takéto kontroly možno zaviesť na obdobie maximálne šesť mesiacov. Kontroly možno predĺžiť o ďalšie šesťmesačné obdobia, maximálne ale na dva roky.

Napriek významnému pokroku, ktorý Grécko dosiahlo, nebolo možné počas trojmesačnej lehoty primerane a komplexne vyriešiť všetky závažné nedostatky identifikované v hodnotení. Komisia preto 4. mája 2016 dospela k záveru, že podmienky pre uplatnenie článku 29 Kódexu schengenských hraníc boli splnené a predložila Rade odporúčanie.

Rada 12. mája 2016 odporučila piatim schengenským štátom (Rakúsku, Nemecku, Dánsku, Švédsku a Nórsku), aby vzhľadom na závažné ohrozenie vyplývajúce zo sekundárnych pohybov nelegálnych migrantov zachovali primerané dočasné hraničné kontroly na obdobie maximálne šiestich mesiacov a zabezpečili tak verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť.

Komisia 26. októbra 2016 vzhľadom na súčasnú nestabilnú situáciu v Grécku a pretrvávajúci tlak v členských štátoch, ktoré sú najviac postihnuté sekundárnymi pohybmi, predložila návrh odporúčania, v ktorom odporučila piatim schengenským štátom, aby predĺžili dočasnú kontrou vnútorných hraníc na obdobie maximálne troch mesiacov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Európa musí obnoviť sebestačnosť vo výrobe liekov

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, zdravotníctvo a potravinovú bezpečnosť dnes vyzval na urýchlenú obnovu …