EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Európska komisia stanovila hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok
juncker
Predseda Komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Európska komisia stanovila hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok

Komisia potvrdila potrebu smerovania k pozitívnejším zámerom fiškálnej politiky pre eurozónu a dokončila posúdenie návrhov rozpočtových plánov členských štátov eurozóny.

Komisia uviedla svoje názory na hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok, pričom vychádzala z usmernení Junckerovej správy o stave Únie 2016 a najnovších hospodárskych údajov z prognózy Komisie z jesene 2016. Balíkom sa začína cyklus správy hospodárskych záležitostí na rok 2017, tzv. európsky semester.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Európsky semester 2017, ktorý dnes začína, bude rozhodujúcim pre Európu, pokiaľ ide o správu jej hospodárstva a zvrátenie sociálnej situácie. Verím, že to dokážeme. Komisia preto odporúča pozitívne smerovanie fiškálnej politiky na podporu oživenia a menovej politiky Európskej centrálnej banky, ktorá by nemala niesť toto bremeno sama. Každý členský štát by mal zohrať svoju úlohu: tie, ktoré si to môžu dovoliť, by mali investovať viac, a tie, ktoré majú menej fiškálneho priestoru, by mali uplatňovať reformy a fiškálnu konsolidáciu podporujúcu rast.“

Európa zažíva krehké hospodárske oživenie, ktoré však sprevádza relatívne odolná a intenzívna tvorba pracovných miest. HDP je v súčasnosti vyšší než pred krízou. Nezamestnanosť klesá a investície opäť rastú. Nemôžeme sa však uspokojiť len s týmito výsledkami. Niektoré priaznivé podmienky, ktoré doteraz podporovali hospodárske oživenie, slabnú. Dôsledky krízy, a to najmä sociálne vplyvy, vysoká úroveň verejného aj súkromného zadlženia a podiel nesplácaných úverov, sú stále rozsiahle.

Komisia preto vyzýva členské štáty, aby zdvojnásobili svoje úsilie v súlade so zásadami tzv. účinného trojuholníka, t. j. podporovali investície, uskutočňovali štrukturálne reformy a zabezpečili zodpovednú fiškálnu politiku, a aby pritom kládli dôraz na sociálnu spravodlivosť a dosahovanie inkluzívnejšieho rastu. Komisia nedávno vo svojom pracovnom programe na rok 2017 predstavila svoje priority pre opatrenia na úrovni EÚ vrátane posilnenia investičného plánu pre Európu. Balík poskytuje ďalšie usmernenia pre hospodárske a sociálne politiky členských štátov.

Viac..  EÚ uľahčí ľuďom so zdravotným postihnutím prístup k dôležitým zariadeniam a službám

Pokiaľ ide o eurozónu, Komisia takisto vyzýva k oveľa pozitívnejšiemu smerovaniu fiškálnej politiky pre eurozónu ako celku, a to s cieľom prekonať riziko „pomalého rastu, nízkej inflácie“ a podporiť menovú politiku Európskej centrálnej banky.
Súčasťou politického usmernenia k Ročnému prieskumu rastu je oznámenie o zámeroch fiškálnej politiky pre eurozónu, odporúčanie o hospodárskej politike v eurozóne, ako aj dôkladná analýza hospodárskej situácie, situácie na trhu práce a sociálnych podmienok. Komisia okrem toho vydáva svoje stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2017.

Pozitívne smerovanie fiškálnej politiky pre eurozónu

Predseda Juncker vo svojom vyhlásení o zámere, ktorý bol súčasťou správy o stave Únie 2016, oznámil zámer Komisie podporovať „pozitívne smerovanie fiškálnej politiky pre eurozónu, ktorá podporí menovú politiku Európskej centrálnej banky“. Diskusia o vhodnom smerovaní fiškálnej politiky pre eurozónu je kľúčovým aspektom úsilia Komisie dobudovať hospodársku a menovú úniu v rámci prvej fázy nadviazania na správu piatich predsedov z júna 2015 („prehlbovanie praxou“).

Menové aj fiškálne politiky zohrávajú kľúčovú úlohu z hľadiska makroekonomickej stability. V eurozóne sa menová politika plánuje a vytvára ako jednotný nástroj. Naproti tomu fiškálna politika eurozóny je výsledkom súčtu 19 individuálnych fiškálnych politík, keďže nemá centralizovaný rozpočet ani stabilizačnú funkciu. Na základe najnovších údajov a bez ohľadu na flexibilitu, s ktorou sa predpokladá v pravidlách, by dôkladné plnenie fiškálnych požiadaviek obsiahnutých v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, ktoré prijala Rada v júli 2016, v súhrnnom vyjadrení pre eurozónu ako celok v roku 2017 a 2018 znamenalo mierne reštriktívne zámery fiškálnej politiky. Keďže treba udržať oživenie a s ohľadom na vyššiu mieru neistoty v súčasnosti, by takéto zámery fiškálnej politiky neboli vhodné.

O dac

Odporúčame pozrieť

Gabriel, Ansip, King

Rámec pre voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ: Čo navrhuje Európska komisia?

S cieľom uvoľniť úplný potenciál EÚ, pokiaľ ide o hospodárstvo založené na údajoch, predkladá Komisia …