EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Európska komisia predložila bankovú reformu EÚ
peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia predložila bankovú reformu EÚ

Tento návrh vychádza zo súčasných bankových pravidiel EÚ a jeho cieľom je dokončiť pokrízovú regulačnú agendu tým, že zaistí, aby regulačný rámec riešil všetky zostávajúce problémy týkajúce sa finančnej stability a zároveň zabezpečí, aby banky mohli ďalej podporovať reálnu ekonomiku.

Banky zohrávajú pri financovaní hospodárstva a podpore rastu a zamestnanosti kľúčovú úlohu. Sú hlavným zdrojom financovania pre domácnosti a podniky. V reakcii na finančnú krízu presadzovala EÚ ambicióznu reformu systému finančnej regulácie, aby obnovila finančnú stabilitu a dôveryhodnosť trhu. Cieľom návrhu je dokončiť tento program reforiem zavedením niektorých zostávajúcich prvkov, ktoré majú zásadný význam pre ďalšie posilnenie schopnosti bánk zvládnuť možné otrasy. V návrhoch sa takisto podľa potreby spresňujú niektoré aspekty nového regulačného rámca, aby podporoval rast a lepšie sa prispôsobil zložitosti, veľkosti a obchodnému profilu bánk. Zahŕňajú aj opatrenia, ktoré budú podporovať malé a stredné podniky a investície do infraštruktúry.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Európa potrebuje silný a diverzifikovaný bankový sektor na financovanie hospodárstva. Potrebujeme bankové úvery pre spoločnosti, aby mohli investovať, aby zostali konkurencieschopné a mohli predávať na väčších trhoch, a pre domácnosti, aby mohli plánovať v predstihu. Predložili sme nové návrhy na znižovanie rizík, ktoré vychádzajú z dohodnutých globálnych noriem, pričom zohľadňujú osobitosti európskeho bankového sektora.“

Opatrenia, ktoré sú  navrhnuté, sú zároveň súčasťou prebiehajúcich činností Komisie zameraných na zníženie rizika v bankovom sektore, ako je stanovené v oznámení „Na ceste k dobudovaniu bankovej únie“ (november 2015). Sú v súlade aj so závermi júnového zasadnutia Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, na ktorom bola Komisia vyzvaná, aby predložila príslušné návrhy najneskôr do konca roku 2016.

Uvedenými návrhmi sa menia tieto právne predpisy:

 • Nariadenie o kapitálových požiadavkách (CRR) a smernica o kapitálových požiadavkách (CRD), ktoré boli prijaté v roku 2013 a v ktorých sa stanovujú prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie (t. j. banky) a investičné spoločnosti a pravidlá týkajúce sa správy a dohľadu,
 • Smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD) a nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (SRMR), ktoré boli prijaté v roku 2014 a v ktorých sa stanovujú pravidlá týkajúce sa ozdravenia a riešenia krízových situácií zlyhávajúcich inštitúcií a zavádza sa jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií.

Opatreniami sa implementujú medzinárodné normy do právnych predpisov EÚ a pritom sa zohľadňujú európske osobitosti a predchádza sa neprimeranému vplyvu na financovanie reálnej ekonomiky. Zohľadňujú sa v nich aj výsledky výzvy na predloženie dôkazov.

Podrobnosti návrhov

Návrhy obsahujú tieto hlavné prvky:

1. Opatrenia na zvýšenie odolnosti inštitúcií EÚ a posilnenie finančnej stability.

Návrhy zahŕňajú zostávajúce prvky regulačného rámca nedávno dohodnuté v rámci Bazilejského výboru pre bankový dohľad (BCBS) a Rady pre finančnú stabilitu (FSB). Medzi ne patria:

 • kapitálové požiadavky citlivejšie voči rizikám, najmä v oblasti trhového rizika, kreditného rizika protistrany a expozície voči centrálnym protistranám (CCP),
 • metodiky vykonávania ustanovení, ktoré dokážu presnejšie odrážať skutočné riziká, ktorým sú banky vystavené,
 • záväzný ukazovateľ finančnej páky, ktorý zabráni inštitúciám nadmerne využívať pákový efekt,
 • záväzný ukazovateľ čistého stabilného financovania (NSFR), ktorý rieši nadmerné spoliehanie sa na krátkodobé veľkoobchodné financovanie a znižuje riziko dlhodobého financovania,
 • požiadavka na globálne systémovo dôležité inštitúcie (G-SII), aby udržiavali minimálnu úroveň kapitálu a iných nástrojov, ktoré znášajú straty pri riešení krízových situácií. Táto požiadavka známa ako „celková schopnosť absorbovať straty“ (TLAC) bude začlenená do súčasného systému MREL (minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky), ktorý je uplatniteľný na všetky banky a posilní schopnosť EÚ riešiť zlyhanie globálnych systémovo dôležitých inštitúcií a zároveň chrániť finančnú stabilitu a minimalizovať riziká pre daňových poplatníkov. Navrhuje harmonizovanú vnútroštátnu klasifikáciu platobnej neschopnosti nezabezpečených dlhových nástrojov, aby sa bankám uľahčilo vydávanie takýchto dlhových nástrojov absorbujúcich straty.
Viac..  Európska únia v rozpočte ukrojí z koláča poľnohospodárom. Polepší si veda a výskum

2. Opatrenia na zvýšenie úverovej kapacity bánk na podporu hospodárstva EÚ.

Predovšetkým sa navrhujú konkrétne opatrenia, ktoré majú:

 • zvýšiť schopnosť bánk poskytovať úvery malým a stredným podnikom a financovať projekty v oblasti infraštruktúry,
 • menej zložitým malým bankám znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s určitými pravidlami v oblasti odmeňovania (ide najmä o pravidlá týkajúce sa odkladu a odmeňovania prostredníctvom nástrojov, ako sú akcie), ktoré sa zdajú pre tieto banky neprimerané,
 • urobiť pravidlá smernice o kapitálových požiadavkách / nariadenia o kapitálových požiadavkách primeranejšie a menej zaťažujúce pre menšie a menej zložité inštitúcie, v prípade ktorých sa niektoré zo súčasných požiadaviek na sprístupnenie informácií a na podávanie správ a zložité požiadavky súvisiace s obchodnou knihou nezdajú opodstatnené z hľadiska obozretnosti. Z výzvy na predloženie dôkazov a z analýzy uskutočnenej Komisiou vyplynulo, že súčasný rámec možno uplatňovať primeranejším spôsobom s prihliadnutím na ich osobitnú situáciu.

3. Opatrenia na ďalšie uľahčenie úlohy bánk pri dosahovaní hlbších a likvidnejších kapitálových trhov EÚ na podporu vytvorenia únie kapitálových trhov.

Predpokladajú sa osobitné úpravy navrhovaných opatrení s cieľom:

 • vyhnúť sa neprimeraným kapitálovým požiadavkám na pozície obchodnej knihy vrátane tých, ktoré sa týkajú činnosti v oblasti tvorby trhu,
 • znížiť náklady na vydávanie a držanie určitých nástrojov (ako sú kryté dlhopisy, vysokokvalitné sekuritizačné nástroje, štátne dlhové nástroje, deriváty na účely hedgingu),
 • zabrániť prípadným demotivačným faktorom pre tie inštitúcie, ktoré pri obchodoch zúčtovaných centrálnymi protistranami konajú ako sprostredkovatelia pre klientov.

Tieto legislatívne návrhy budú teraz predložené Európskemu parlamentu a Rade na konzultáciu a prijatie.

Súvislosti

Európska komisia sa vo svojom oznámení z 24. novembra 2015 zaviazala, že predloží legislatívne návrhy vychádzajúce z medzinárodných dohôd s cieľom riešiť nedostatky zistené v súčasnom prudenciálnom rámci. Konkrétny záväzok bol súčasťou balíka opatrení na znižovanie rizík zameraných na dosiahnutie ďalšieho pokroku pri dobudovaní bankovej únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Navracsics

Komisia pokračuje v úsilí o vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru

Cieľom nových iniciatív je zlepšiť vzdelávaciu mobilitu a vzdelávacie príležitosti v EÚ a posilniť postavenie …