EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Európska komisia predložila bankovú reformu EÚ
peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia predložila bankovú reformu EÚ

Tento návrh vychádza zo súčasných bankových pravidiel EÚ a jeho cieľom je dokončiť pokrízovú regulačnú agendu tým, že zaistí, aby regulačný rámec riešil všetky zostávajúce problémy týkajúce sa finančnej stability a zároveň zabezpečí, aby banky mohli ďalej podporovať reálnu ekonomiku.

Banky zohrávajú pri financovaní hospodárstva a podpore rastu a zamestnanosti kľúčovú úlohu. Sú hlavným zdrojom financovania pre domácnosti a podniky. V reakcii na finančnú krízu presadzovala EÚ ambicióznu reformu systému finančnej regulácie, aby obnovila finančnú stabilitu a dôveryhodnosť trhu. Cieľom návrhu je dokončiť tento program reforiem zavedením niektorých zostávajúcich prvkov, ktoré majú zásadný význam pre ďalšie posilnenie schopnosti bánk zvládnuť možné otrasy. V návrhoch sa takisto podľa potreby spresňujú niektoré aspekty nového regulačného rámca, aby podporoval rast a lepšie sa prispôsobil zložitosti, veľkosti a obchodnému profilu bánk. Zahŕňajú aj opatrenia, ktoré budú podporovať malé a stredné podniky a investície do infraštruktúry.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Európa potrebuje silný a diverzifikovaný bankový sektor na financovanie hospodárstva. Potrebujeme bankové úvery pre spoločnosti, aby mohli investovať, aby zostali konkurencieschopné a mohli predávať na väčších trhoch, a pre domácnosti, aby mohli plánovať v predstihu. Predložili sme nové návrhy na znižovanie rizík, ktoré vychádzajú z dohodnutých globálnych noriem, pričom zohľadňujú osobitosti európskeho bankového sektora.“

Opatrenia, ktoré sú  navrhnuté, sú zároveň súčasťou prebiehajúcich činností Komisie zameraných na zníženie rizika v bankovom sektore, ako je stanovené v oznámení „Na ceste k dobudovaniu bankovej únie“ (november 2015). Sú v súlade aj so závermi júnového zasadnutia Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, na ktorom bola Komisia vyzvaná, aby predložila príslušné návrhy najneskôr do konca roku 2016.

Viac..  Rozpočet EÚ na rok 2018: Rast, zamestnanosť, bezpečnosť a riešenie migrácie

Uvedenými návrhmi sa menia tieto právne predpisy:

  • Nariadenie o kapitálových požiadavkách (CRR) a smernica o kapitálových požiadavkách (CRD), ktoré boli prijaté v roku 2013 a v ktorých sa stanovujú prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie (t. j. banky) a investičné spoločnosti a pravidlá týkajúce sa správy a dohľadu,
  • Smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD) a nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (SRMR), ktoré boli prijaté v roku 2014 a v ktorých sa stanovujú pravidlá týkajúce sa ozdravenia a riešenia krízových situácií zlyhávajúcich inštitúcií a zavádza sa jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií.

Opatreniami sa implementujú medzinárodné normy do právnych predpisov EÚ a pritom sa zohľadňujú európske osobitosti a predchádza sa neprimeranému vplyvu na financovanie reálnej ekonomiky. Zohľadňujú sa v nich aj výsledky výzvy na predloženie dôkazov.

Podrobnosti návrhov

Návrhy obsahujú tieto hlavné prvky:

1. Opatrenia na zvýšenie odolnosti inštitúcií EÚ a posilnenie finančnej stability.

Návrhy zahŕňajú zostávajúce prvky regulačného rámca nedávno dohodnuté v rámci Bazilejského výboru pre bankový dohľad (BCBS) a Rady pre finančnú stabilitu (FSB). Medzi ne patria:

  • kapitálové požiadavky citlivejšie voči rizikám, najmä v oblasti trhového rizika, kreditného rizika protistrany a expozície voči centrálnym protistranám (CCP),
  • metodiky vykonávania ustanovení, ktoré dokážu presnejšie odrážať skutočné riziká, ktorým sú banky vystavené,
  • záväzný ukazovateľ finančnej páky, ktorý zabráni inštitúciám nadmerne využívať pákový efekt,
  • záväzný ukazovateľ čistého stabilného financovania (NSFR), ktorý rieši nadmerné spoliehanie sa na krátkodobé veľkoobchodné financovanie a znižuje riziko dlhodobého financovania,

O dac

Odporúčame pozrieť

Angela Merkel

Najmocnejšia žena sveta je skvelá pekárka a bojí sa psov

BERLÍN / Spolková kancelárka Angela Merkel zastáva svoj post od 22. novembra 2005 ako vôbec prvá …