nabozenski-lidri
Stretnutie s náboženskými vodcami z celej Európy. PHOTO: © European Union.

Náboženskí vodcovia diskutovali o migrácii, integrácii a európskych hodnotách

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans hostil 12. ročník stretnutia na vysokej úrovni s náboženskými vodcami z celej Európy, aby spoločne diskutovali na tému „Migrácia, integrácia a európske hodnoty“.

Diskusie zahŕňali celú škálu tém, od problémov, ktoré predstavuje populizmus a neznášanlivosť, až k dôležitej úlohe vzdelávania a podpory na miestnej úrovni pri zlepšovaní integrácie a sociálnej súdržnosti v Európe. Náboženskí predstavitelia súhlasili, že budú s Komisiou úzko spolupracovať na tom, aby sa v kontexte migrácie a integrácie dodržiavali európske hodnoty.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Náboženskí vodcovia zohrávajú dôležitú úlohu pri podnecovaní integrácie všetkých svojich členov v Európe a ich zaradzovaní sa do života ako plnoprávni Európania, a to bez ohľadu na to, odkiaľ prišli a akú vieru vyznávajú. Prostredníctvom týchto dialógov nachádzame spoločné základné hodnoty, ktoré nás spájajú, namiesto toho, aby sme sa neustále vracali k otázkam, ktoré nás rozdeľujú.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos, ktorý sa na akcii takisto zúčastnil, uviedol: Prvým krokom k vytvoreniu a udržaniu súdržnej a inkluzívnej spoločnosti pre všetkých je nadviazanie dialógu so všetkými komunitami vrátane komunít iných náboženstiev. V čase narastajúcich prejavov nacionalizmu, xenofóbie a extrémizmu si musíme dať záležať na tom, aby naša spoločnosť zostala otvorená – obzvlášť pre tých, ktorí utekajú pred vojnou a potrebujú medzinárodnú ochranu – a zároveň verná svojim základným hodnotám a zásadám.”

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci prebiehajúceho dialógu s cirkvami, náboženskými, filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami, ktorý je zakotvený v Lisabonskej zmluve (článok 17 ZFEÚ), a nadväzuje na výročné stretnutie s filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami, ktoré sa uskutočnilo 30. júna 2016.

Súvislosti

Stretnutia na vysokej úrovni a rokovania na pracovnej úrovni sa pravidelne konajú medzi Európskou komisiou a cirkvami a náboženskými združeniami a spoločenstvami, ako aj filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami. Stretnutie s náboženskými vodcami je dvanástym v rade stretnutí, ktoré Komisia začala v roku 2005. Dialóg s cirkvami, náboženstvami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami je zakotvený v Lisabonskej zmluve v článku 17 od roku 2009.

Viac..  M. Beňová: Voľba predsedníctva je dôležitá pre ďalšie efektívne fungovanie Európskeho parlamentu

Dňa 7. júna 2016 prijala Komisia akčný plán pre integráciu príslušníkov tretích krajín, v ktorom sa stanovuje súbor opatrení od vzdelávania, zamestnávania a prístupu k službám až k nediskriminácii a sociálnej inklúzii. Komisia kladie osobitný dôraz na propagáciu inkluzívneho vzdelávania a spoločných európskych hodnôt, ako aj na oslovovanie mladých ľudí.

Komisia podnikla niekoľko krokov na vykonanie Parížskeho vyhlásenia o presadzovaní občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania, ktoré bolo prijaté 17. marca 2015. Program Erasmus+ uvoľnil v roku 2016 viac než 400 miliónov EUR na to, aby sa v rámci nadnárodných partnerstiev mohli rozvíjať inovatívne politické prístupy a postupy na miestnej úrovni. V rámci programu Európa pre občanov na obdobie rokov 2014 – 2020 Komisia spolufinancuje projekty na zvyšovanie povedomia o hodnotách EÚ, najmä pokiaľ ide o toleranciu, vzájomnú úctu a propagáciu angažovanosti občianskej spoločnosti. Program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 podporuje projekty zamerané na prevenciu a riešenie problému nenávisti a neznášanlivosti, ako aj projekty podporujúce rozvoj nástrojov a postupov na predchádzanie, monitorovanie a riešenie otázky nenávistných prejavov na internete, a to aj prostredníctvom rozvoja pozitívnej protiargumentácie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …