ESC
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Mladí ľudia majú možnosť významnou mierou prispieť k fungovaniu spoločnosti v EÚ

Európska komisia dnes zriadila európsky zbor solidarity – iba dva mesiace po tom, ako to predseda Juncker avizoval a ako prvý konkrétny výsledok priorít činnosti uvedených v tzv. bratislavskom pláne. Od dnešného dňa budú mať mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov možnosť získať nové príležitosti, ako významnou mierou prispieť k fungovaniu spoločnosti v EÚ a získať nenahraditeľné skúsenosti a cenné zručnosti pre začiatok kariéry.

Komisia predstavuje aj sériu opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí, skvalitnenie a modernizáciu vzdelávania, zvýšenie investícií do zručností mladých ľudí a lepšie príležitosti na vzdelávanie a štúdium v zahraničí.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: Európsky zbor solidarity poskytne mladým ľuďom možnosť zmysluplným spôsobom prispieť k fungovaniu spoločnosti a preukázať svoju solidaritu, ktorej na svete a v Európskej únii nie je nikdy dosť. Pre mňa to bol vždy absolútny základ toho, o čom Európska únia je. Nespájajú nás zmluvy ani priemyselné či ekonomické záujmy, ale naše hodnoty. A tí, ktorí pracujú ako dobrovoľníci, napĺňajú tieto európske hodnoty každý jeden deň.“

Dnešný návrh po prvýkrát spája na úrovni EÚ rôzne druhy činností s jediným cieľom: zlepšiť príležitosti pre mladých ľudí.

Európsky zbor solidarity

V rámci nového európskeho zboru solidarity budú mať členovia zboru možnosť zúčastniť sa projektu ako dobrovoľníci, stážisti, učni alebo zamestnanci na obdobie od 2 do 12 mesiacov.

Členovia zboru budú môcť zapojiť do širokej škály činností, ako sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, sociálna integrácia, pomoc pri poskytovaní potravín, výstavba prístreší, prijímanie, podpora a integrácia migrantov a utečencov, ochrana životného prostredia alebo predchádzanie prírodným katastrofám. Mladí ľudia, ktorí sa prihlásia do európskeho zboru solidarity, budú musieť súhlasiť s poslaním európskeho zboru solidarity a jeho zásadami. Každá zapojená organizácia bude musieť dodržiavať Chartu európskeho zboru solidarity, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti vo všetkých fázach solidárnej činnosti.

Mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov, ktorí prejavia záujem, sa od dnes môžu zapísať do európskeho zboru solidarity na adrese http://europa.eu/solidarity-corps. Minimálny vek účasti na projekte je 18 rokov. Cieľom je zabezpečiť, aby sa do konca roka 2020 do európskeho zboru solidarity zapojilo 100 000 mladých ľudí.

Záruka pre mladých ľudí

Boj proti nezamestnanosti mladých ľudí je prvoradou prioritou EÚ. Podpora zamestnanosti je vecou spoločného záujmu všetkých členských štátov a Komisia podporuje ich úsilie celou škálou rôznych politík a činností.

Na tento účel sa pred tromi rokmi zaviedla záruka EÚ pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. V porovnaní s rokom 2013 máme v EÚ o 1,6 milióna menej nezamestnaných mladých ľudí a o 900 000 menej mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. Tieto trendy naznačujú, že záruka pre mladých ľudí spolu s iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí, viedli k zlepšeniu situácie. Približne 9 miliónov mladých ľudí prijalo ponuku, pričom väčšinou išlo o ponuku pracovného miesta.

Aby bolo možné zabezpečiť úplnú a udržateľnú realizáciu záruky pre mladých ľudí a jej zavedenie v tých regiónoch, ktoré to najviac potrebujú, Komisia nedávno navrhla pridať ďalšie 2 miliardy € na ďalšie zavádzanie záruky pre mladých ľudí v Európe a na podporu ďalšieho 1 milióna mladých ľudí do roku 2020.

Viac..  Realizácia plánu obnovy sa začína tromi reformami v zdravotníctve, vzdelávaní a justícii

Mobilita v oblasti učňovskej prípravy

Potrebujeme zlepšiť aj zamestnateľnosť mladých ľudí. Vzdelávanie a štúdium v inej krajine sa ukázalo byť veľkou pridanou hodnotou pre mladých ľudí pri rozvíjaní ich zručností, zlepšovaní ich kariérnych príležitostí a podpore európskeho občianstva. Tieto príležitosti by malo mať možnosť využiť viac mladých ľudí zo všetkých vrstiev spoločnosti.

Komisia preto spúšťa „ErasmusPro“ – novú činnosť v rámci programu Erasmus+ zameranú osobitne na podporu dlhodobého umiestňovania učňov v zahraničí. Komisia zároveň navrhne rámec kvality učňovskej prípravy, v ktorom sa stanovujú základné zásady plánovania a poskytovania učňovskej prípravy na všetkých úrovniach. V roku 2017 vznikne služba podpory učňovskej prípravy riadenej dopytom, ktorá bude podporovať zavádzanie či reformu systémov učňovskej prípravy v jednotlivých krajinách.

Zabezpečenie vysokokvalitného vzdelávania

V rámci dnešných opatrení predstavuje Komisia súbor opatrení, ktoré majú pomôcť členským štátom poskytovať vysokokvalitné vzdelávanie všetkým mladým ľuďom tak, aby získali vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a reagovať na nové príležitosti a výzvy, ktoré prinášajú globalizácia a technologické zmeny.

Súvislosti

V správe o stave Únie v roku 2016 predseda Európskej komisie Juncker oznámil svoj zámer zintenzívniť úsilie na podporu mládeže. Konkrétne avizoval vytvorenie európskeho zboru solidarity v rámci širšej politickej agendy zameranej na začlenenie mladých ľudí do spoločnosti, pričom uviedol: Nemôžem prijať a neprijmem skutočnosť, že Európa zostáva kontinentom nezamestnanosti mladých ľudí. Nemôžem prijať a neprijmem skutočnosť, že miléniová generácia alebo tzv. generácia Y môže byť po 70 rokoch prvou generáciou, ktorá je chudobnejšia, ako boli jej rodičia. […] Záruku pre mladých ľudí budeme ďalej rozširovať v celej Európe v snahe zdokonaľovať súbor zručností Európanov a poskytnúť tieto možnosti aj regiónom a mladým ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.“

Na bratislavskom samite 16. septembra 2016 hlavy štátov a vlád 27 členských štátov EÚ tiež potvrdili svoj záväzok bojovať proti nezamestnanosti mládeže a vytvoriť viac príležitostí pre mladých ľudí. Tzv. bratislavský plán stanovuje konkrétne výsledky a termíny s cieľom „vytvoriť sľubnú hospodársku budúcnosť pre všetkých, ochraňovať náš spôsob života a poskytovať lepšie príležitosti mladým ľuďom“. Medzi inými sa Rada vo výsledkoch zaviazala do konca roka „prijať rozhodnutia o podpore EÚ pre členské štáty, ktoré bojujú s nezamestnanosťou mladých ľudí a o posilnených programoch EÚ zameraných na mladých ľudí“.

Komisia predložila 4. októbra 2016 správu o hlavných úspechoch prebiehajúcej záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) od ich zavedenia v roku 2013.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Pracovný program Komisie na rok 2022: Spolu za silnejšiu Európu

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej odvážnej …