frontex
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zmena Kódexu schengenských hraníc: Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) schválil kompromisné znenie dohodnuté s Európskym parlamentom týkajúce sa zmeny Kódexu schengenských hraníc s cieľom posilniť kontroly na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz.

„Dosiahnuť tento výsledok bolo možné len vďaka tvrdej práci a odhodlaniu všetkých zainteresovaných strán“, uviedol Robert Kaliňák, minister vnútra Slovenskej republiky a predseda Rady. „Je dôležitou reakciou na zvýšenú mieru teroristickej hrozby v Európe a má mimoriadny význam v kontexte riešenia problému zahraničných bojovníkov.“

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa členským štátom ukladá povinnosť vykonávať systematické kontroly všetkých osôb vrátane osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie (t. j. občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ) pri prekračovaní vonkajších hraníc s použitím databáz stratených a odcudzených dokladov, ako aj s cieľom overiť, či tieto osoby nepredstavujú hrozbu pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť. Táto povinnosť sa uplatňuje na všetkých vonkajších hraniciach (vzdušných, námorných a pozemných), a to pri vstupe aj výstupe.

Ak by však systematické nahliadanie do databáz pri všetkých osobách, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, viedlo k neprimeranému vplyvu na tok dopravy na námorných a pozemných hraniciach, členské štáty môžu vykonávať len cielené kontroly s použitím databáz, a to za predpokladu, že pri posúdení rizika sa preukáže, že to nepovedie k rizikám vo vzťahu k vnútornej bezpečnosti, verejnému poriadku, medzinárodným vzťahom členských štátov alebo ohrozeniu verejného zdravia.

Pokiaľ ide o vzdušné hranice, inštitúcie sa dohodli, že členské štáty môžu túto možnosť využiť len počas prechodného obdobia 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmeneného nariadenia. Túto lehotu možno predĺžiť o najviac 18 mesiacov vo výnimočných prípadoch, keď na konkrétnom letisku existujú problémy s infraštruktúrou, ktoré si vyžadujú dlhší čas na prispôsobenie, aby sa umožnilo vykonávanie systematických nahliadaní do databáz bez neprimeraného vplyvu na plynulosť dopravy.

Viac..  Ivan Štefanec: Európa bude potrebovať reformu agrárnej politiky

Kontext

Toto nariadenie, ktorým sa má zmeniť Kódex schengenských hraníc, predložila Európska komisia v decembri 2015. Je reakciou na zvýšenú mieru teroristickej hrozby a na výzvu Rady na cielenú revíziu Kódexu schengenských hraníc uvedenú v jej záveroch z 9. a 20. novembra 2015 v kontexte reakcie na „zahraničných teroristických bojovníkov“. Dohoda je takisto hmatateľným výsledkom Bratislavskej deklarácie a plánu, na ktorom sa dohodli vedúci predstavitelia 27 členských štátov 16. septembra 2016.

Hoci členské štáty sú z dôvodu ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti povinné systematicky kontrolovať štátnych príslušníkov tretích krajín pri vstupe s použitím všetkých databáz, v súčasných ustanoveniach sa nestanovujú takéto kontroly vo všetkých databázach pri výstupe. Nestanovujú sa ani systematické kontroly osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom EÚ. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zosúladí povinnosť systematicky vykonávať kontroly pri výstupe, aby štátni príslušníci tretích krajín ani občania EÚ a ich rodinní príslušníci nepredstavovali hrozbu pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť.

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa umožňuje intenzívnejšie využívanie Schengenského informačného systému a iných relevantných databáz Únie a poskytuje sa možnosť nahliadať do iných databáz Interpolu. Nahliadnutie do databázy odcudzených a stratených cestovných dokladv Interpolu je povinné pri kontrolách štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb, ktoré požívajú právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, a to pri vstupe aj výstupe.

Ďalšie kroky

Keďže Výbor stálych predstaviteľov v mene Rady dohodu potvrdil, nariadenie sa predloží Európskemu parlamentu na hlasovanie v prvom čítaní a Rade na prijatie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

matovic

Nad zrušením núdzového stavu stále visí otáznik. Kedy sa situácia zmení?

BRATISLAVA / Hoci minister zdravotníctva už naznačoval zrušenie núdzového stavu na Slovensku, realita je iná. …