utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EP členským štátom: Zastavte podnecovanie strachu a nenávisti voči migrantom a žiadateľom o azyl

Členské štáty Európskej únie by sa mali zdržať podnecovania strachu a nenávisti svojich občanov voči migrantom a žiadateľom o azyl za účelom zvýšenia svojej politickej podpory, uvádza sa v uznesení k situácii v oblasti základných práv v EÚ, ktoré v utorok schválil Európsky parlament.

„Európska únia by sa nemala venovať iba spoločenským, právnym a ekonomickým problémom. Musí sa tiež zaoberať otázkou základných práv a ísť príkladom,‟ vyhlásil spravodajca uznesenia József Nagy (EPP, SK).

Nelegislatívne uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 456 (za): 138 (proti): 104 (zdržali sa hlasovania), reaguje na najmarkantnejšie problémy týkajúce sa dodržiavania základných práv v EÚ v roku 2015, a to najmä v oblasti migrácie, ochrany detí a hrozieb v online prostredí. Zameralo sa tiež na právo voľného pohybu a právo na umelé prerušenie tehotenstva v prípadoch ohrozenia života matky.

Predchádzanie nenávistným prejavom a lepšia integrácia

Parlament odsúdil zvyšujúci sa počet nenávistných slovných prejavov v niektorých inštitúciách, politických stranách a médiách a vyzval EÚ, aby v snahe potláčať takzvaný hate speech išla príkladom.

Členské štáty by podľa poslancov mali vystupňovať svoje úsilie o presadzovanie európskych hodnôt tolerancie a komunity bez jej stigmatizácie a predchádzať tak radikalizácii a násilnému extrémizmu. Uznesenie ich tiež nabáda k organizovaniu pozitívnych kampaní, ktoré by mali pomôcť zlepšiť pohľad občanov na integráciu.

Plénum tiež vyjadrilo obavy z rastúceho rasizmu, xenofóbie, neznášanlivosti voči Rómom, antisemitizmu a islamofóbie. Poslanci vyzvali členské štáty, aby chránili slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery a posilnili vzájomnú spoluprácu v oblasti boja proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a ďalším formám neznášanlivosti.

Migrácia: ochrana zraniteľných skupín, najmä detí

Zraniteľné skupiny migrantov, najmä deti bez sprievodu, by mali byť identifikované v čo najkratšom čase, uvádza sa v schválenom uznesení. Poslanci zároveň vyzvali členské štáty na posilnenie systému opatrovníctva pre nesprevádzané deti a udržanie rodín migrantov pokope.

Parlament tiež vyzval členské štáty, aby s cieľom zabrániť zmiznutiam neplnoletých utečencov a migrantov zaregistrovali a identifikovali všetky deti prichádzajúce na územie EÚ a posilnili existujúce nástroje určené na pomoc nezvestným deťom, vrátane európskych tiesňových liniek. Podľa informácií Europolu bolo v roku 2015 v EÚ nezvestných najmenej 10.000 nesprevádzaných detí.

Online hrozby pre základné práva

Uznesenie sa zaoberá aj zintenzívnením boja proti nebezpečenstvu, ktoré na deti číha na internete, vrátane sexuálneho zneužívania, detskej pornografie či kyberšikany. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali na poskytnutie primeraných prostriedkov Eurojustu a Europolu, vďaka ktorým by tieto orgány súdnej a policajnej spolupráce mali zlepšiť identifikáciu obetí, vystupňovať boj proti organizovaným sieťam sexuálnych páchateľov a zrýchliť odhaľovanie materiálov o zneužívaní detí.

Parlament sa tiež zasadil za zlepšenie informovanosti detí o možných rizikách internetu, a to napríklad prostredníctvom osvetových kampaní a školských programov. Poslanci v tejto súvislosti zároveň vyzvali na väčšiu spoluprácu verejného a súkromného sektora.

Uznesenie sa tiež venuje problémom, ktoré vyplývajú z rozšíreného využívania internetu, napríklad ochrane osobných údajov či online obťažovaniu. Všíma si tiež nové technológie, napríklad bezpilotné lietadlá – tzv. drony, ktorých vplyv na základné práva a súkromie je podľa poslancov nevyhnutné posúdiť.

Lepšia integrácia Rómov a rázne nie segregácii na školách

Rómovia sú stále vystavení protirómskym náladám a systematickému a inštitucionálnemu rasizmu, pričom ich diskriminácia v oblastiach práce, bývania, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti je škodlivá pre celú spoločnosť, konštatuje uznesenie.

Poslanci vyzvali Komisiu na monitorovanie diskriminačných praktík voči Rómom a členské štáty na zintenzívnenie svojho úsilia o začlenenie Rómov do spoločnosti. Parlament tiež ostro odsúdil prax segregácie rómskych detí v školách a vyzval členské štáty, aby podnikli kroky na jej odstránenie.

Lepšia ochrana práv LGBTI osôb

Parlament odsúdil akúkoľvek diskrimináciu alebo násilie na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity a vyzval členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť homofóbii v športe, mladým LGBTI osobám a šikanovaniu v školách.

Základné práva LGBTI osôb sa dajú podľa poslancov lepšie zaručiť, ak budú mať tieto osoby prístup k právnym inštitútom, ako je spolužitie, registrované partnerstvo a manželstvo. Parlament ocenil, že túto možnosť v súčasnosti ponúka 18 členských štátov, a vyzval ostatné členské štáty, aby zavedenie týchto inštitútov taktiež zvážili.

Život zachraňujúca interrupcia ľudským právom

Odmietnutie život zachraňujúcich služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia je vážnym porušením ľudských práv, konštatuje uznesenie. Podľa poslancov sa to týka aj umelého prerušenia tehotenstva v prípade, že je život matky v ohrození.

Reakcie slovenských poslancov

 „Len funkčný a právny štát môže byť garantom dodržiavania ľudských a občianskych práv. Vyzvali sme na dôsledný boj proti korupcii a zavedenie opatrení na zvýšenie transparentnosti nakladania s verejnými financiami. Dôvera v spravodlivosť je podmienkou vzniku súdržnej spoločnosti, ktorá minimalizuje prejavy extrémizmu,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Zmena klímy: Europarlament odhlasoval zníženie emisií členských štátov o 40 %

Súvislosti

Uznesenie je odpoveďou Parlamentu na výročnú správu Komisie o stave základných práv v EÚ. Parlament zároveň v uznesení z 25. októbra vyzval na zavedenie mechanizmu dozoru nad demokraciou, právnym štátom a základnými právami v EÚ a výročného monitorovania ich dodržiavania členskými štátmi.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

migranti

Riadenie migrácie: silnejšie riadenie hraníc EÚ a urýchlenie návratov nelegálnych migrantov

Komisia prijala oznámenie, v ktorom predstavuje strategický rámec pre európske integrované riadenie hraníc na päť …

Consent choices