timmermans
Prvý podpredseda EK Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

Európska komisia prijala prísnejšie pravidlá na boj proti financovaniu terorizmu

Európska komisia prijala balík opatrení, ktoré majú posilniť kapacitu EÚ pre boj proti financovaniu terorizmu a organizovaného zločinu, čím plní svoje záväzky prijaté v akčnom pláne boja proti financovaniu terorizmu z februára 2016.

Návrhy, ktoré Komisia predkladá, doplnia a posilnia právny rámec EÚ v oblasti prania špinavých peňazí, nezákonných peňažných tokov a zmrazovania a konfiškácie majetku. Návrhy, ktoré sa predkladajú spolu s treťou správou o pokroku dosiahnutom pri budovaní bezpečnostnej únie, zabezpečia dôraznú a koordinovanú európsku reakciu v boji proti financovaniu terorizmu, čím EÚ o krok približujú k dosiahnutiu účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie.

Tieto návrhy vypracoval projektový tím pod vedením prvého podpredsedu Komisie Fransa Timmermansa a podpredsedu Komisie Valdisa Dombrovskisa, a to v spolupráci s komisárkou Věrou Jourovou a komisármi Dimitrisom Avramopoulosom, Pierrom Moscovicim a Julianom Kingom.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Návrhmi posilňujeme naše právne prostriedky na narušenie a zablokovanie finančných zdrojov zločincov a teroristov. Musíme zabezpečiť, aby sme mali k dispozícii správne nástroje na odhaľovanie a zastavenie podozrivých finančných tokov a na podporu lepšej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva, a mohli tak lepšie chrániť bezpečnosť európskych občanov.“

Podpredseda Valdis Dombrovskis uviedol: „Terorizmus naďalej zostáva veľkou hrozbou pre našu bezpečnosť. Aby sme mohli prekaziť aktivity teroristov, musíme vždy byť o krok pred nimi, k čomu prispieva aj boj proti financovaniu terorizmu. Preto navrhujeme, aby pranie špinavých peňazí podliehalo účinným trestnoprávnym sankciám v celej EÚ. Navrhujeme, aby v rámci celej EÚ bolo možné vykonávať cezhraničné zmrazovanie a konfiškáciu majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti, a prijímame opatrenia, ktoré zločincom zabránia obchádzať kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti na vonkajších hraniciach EÚ.“

Ako bolo zdôraznené v tretej správe o pokroku dosiahnutom pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie, Európska komisia návrhmi posilňuje kapacitu EÚ pre boj proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, sťažuje teroristom a zločincom financovanie ich činností a zároveň uľahčuje príslušným orgánom odhaľovanie a zastavenie takýchto finančných pohybov. Odhaľovanie podozrivých finančných tokov a zablokovanie zdrojov financovania je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zabrániť potenciálnym teroristickým útokom a trestnej činnosti. Sledovanie finančných tokov môže tiež poskytnúť polícii a orgánom presadzovania práva dôležité informácie a účinné nástroje na vyšetrovanie.

Zabezpečenie kriminalizácie prania špinavých peňazí

Komisia predkladá návrh novej smernice o kriminalizácii prania špinavých peňazí, ktorá poskytuje príslušným orgánom primerané trestnoprávne ustanovenia na stíhanie zločincov a teroristov a ich uväznenie. Navrhované opatrenia umožnia:

 • stanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií súvisiacich s praním špinavých peňazí, čo prispeje k odstráneniu rozdielov medzi pravidlami jednotlivých členských štátov, ktoré zločinci zneužívajú,
 • odstrániť prekážky brániace cezhraničnej justičnej a policajnej spolupráci zavedením spoločných ustanovení na zlepšenie vyšetrovania trestných činov súvisiacich s praním špinavých peňazí,
 • zosúladiť normy EÚ s medzinárodnými záväzkami v tejto oblasti, ako sú záväzky stanovené vo Varšavskom dohovore Rady Európy a v odporúčaniach Finančnej akčnej skupiny (FATF).

Zavedenie prísnejších kontrol veľkých peňažných tokov

S cieľom poskytnúť príslušným orgánom primerané nástroje na odhaľovanie teroristov a subjektov, ktoré ich finančne podporujú, nové nariadenie o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré sa predkladá:

 • sprísni kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti v prípade ľudí, ktorí vstupujú na územie EÚ alebo toto územie opúšťajú s hotovosťou vo výške 10 000 EUR alebo viac,
 • umožní orgánom konať aj v prípade súm nižších, ako je prahová hodnota colného vyhlásenia (10 000 EUR), ak existuje podozrenie z trestnej činnosti, a
 • zlepší výmenu informácií medzi orgánmi a členskými štátmi,
 • rozšíri colné kontroly aj na peňažné prostriedky v hotovosti zasielané v poštových balíkoch alebo nákladnou dopravou a na drahé komodity, ako je zlato, a na predplatené karty, ktoré v súčasnosti nie sú zahrnuté do štandardného colného vyhlásenia.
Viac..  Lexmann: Pre Arménov v Náhornom Karabachu potrebujeme mierovú misiu aj posilnenie humanitárnej pomoci

Zmrazenie finančných prostriedkov teroristov a konfiškácia ich majetku

Rýchle cezhraničné zmrazenie alebo konfiškácia finančného majetku zabráni teroristom využívať tieto finančné prostriedky na páchanie ďalších útokov. Navrhovaným nariadením o vzájomnom uznávaní príkazov na zmrazenie a konfiškáciu majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti sa:

 • poskytne jednotný právny nástroj na uznávanie príkazov na zmrazenie a konfiškáciu v iných krajinách EÚ, pričom sa zjednoduší súčasný právny rámec. Toto nariadenie by sa okamžite začalo uplatňovať vo všetkých členských štátoch,
 • rozšíri rozsah pôsobnosti súčasných pravidiel o cezhraničnom uznávaní, aby sa zahrnula konfiškácia majetku iných osôb spojených so zločincom, pričom by rozsah pôsobnosti zahŕňal aj konfiškáciu v prípade, že zločinec nie je odsúdený, napríklad z dôvodu úteku alebo úmrtia,
 • zlepší rýchlosť a účinnosť príkazov na zmrazenie alebo konfiškáciu vďaka jednotnému dokumentu a povinnosti príslušných orgánov navzájom komunikovať. V pravidlách sa stanovujú jasné lehoty vrátane kratších lehôt týkajúcich sa príkazu na zmrazenie,
 • zaistí dodržiavanie práv obetí na odškodnenie a reštitúciu. V prípadoch cezhraničného výkonu príkazov na konfiškáciu má právo obete prednosť pred záujmom vykonávajúceho štátu a vydávajúceho štátu.

Súvislosti

Téma bezpečnosti rezonuje už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – predseda Juncker sa jej venoval už vo svojich politických usmerneniach v júli 2014 a aj v najnovšej správe o stave Únie v septembri 2016.

V nadväznosti na Európsky program v oblasti bezpečnosti prijatý v apríli 2015, v ktorom sa zdôraznila potreba opatrení na riešenie financovania terorizmu účinnejším a komplexnejším spôsobom, Európska komisia vo februári 2016 vytýčila akčný plán boja proti financovaniu terorizmu na zabezpečenie toho, aby členské štáty mali k dispozícii nástroje potrebné na riešenie nových hrozieb.

Komisia v apríli 2016 vymedzila zablokovanie prístupu teroristov k finančným prostriedkom ako jedno z prioritných opatrení, ktoré sa majú prijať na doplnenie efektívnej a udržateľnej bezpečnostnej únie EÚ. To, že predseda Juncker v auguste 2016 vytvoril osobitné portfólio komisára pre bezpečnostnú úniu, ukazuje, aký význam Komisia prikladá zintenzívneniu svojej odpovede na hrozbu terorizmu.

Ako sa stanovuje v akčnom pláne boja proti financovaniu terorizmu a ako sa uvádza v tretej správe o pokroku dosiahnutom pri budovaní bezpečnostnej únie, Komisia v roku 2017 predloží návrh na posilnenie právomocí colných orgánov s cieľom bojovať proti financovaniu terorizmu prostredníctvom obchodu s tovarom. Komisia zároveň rozšíri rozsah pôsobnosti existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa nedovoleného obchodovania s kultúrnymi objektmi na väčší počet krajín. V správe o pokroku Komisia tiež vyzýva spoluzákonodarcov, aby v nadchádzajúcich týždňoch dosiahli dohodu o revidovanej štvrtej smernici o boji proti praniu špinavých peňazí.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Vynaliezavosť páchateľov núti k posilňovaniu pravidiel proti praniu špinavých peňazí

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu je venovaný aj téme ochrany finančného systému Európskej …

Consent choices