nezamestnanost
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Najnovší prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v EÚ prináša povzbudivé výsledky

Za posledný rok boli vytvorené približne tri milióny pracovných miest. Zamestnanosť stúpla a potlačila tak chudobu. Miera nezamestnanosti však naďalej zostáva vysoká a medzi jednotlivými členskými štátmi existujú priepastné rozdiely. Pracovný trh, ako aj samotná spoločnosť sa budú musieť prispôsobiť novým formám práce.

Tohtoročná správa o vývoji v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie (skrátene ESDE) sa zameriava na zamestnanosť ako prostriedok na boj proti chudobe, digitalizáciu a meniaci sa svet práce, úlohu sociálneho dialógu, rozdiely medzi členskými štátmi a integráciu utečencov na trhu práce.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti uviedla: „Tento ročný prieskum dokazuje, že úsilie, ktoré sme vynaložili v posledných rokoch, prináša ovocie. Čistý príjem domácností už stúpol a naše ekonomiky naďalej vytvárajú nové pracovné miesta. Mnohí ľudia, ktorí pracujú, však naďalej zostávajú chudobní, čo dokazuje, že nestačí len vytvárať pracovné miesta – treba, aby boli kvalitné. S príchodom nových technológií a nových foriem práce sa navyše mení aj spoločnosť ako taká a pracovný trh. Tieto zmeny so sebou prinášajú nové príležitosti, ale aj nové výzvy a my musíme zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Prostredníctvom európskeho piliera sociálnych práv a nových iniciatív v rámci nášho nového programu v oblasti zručností pre Európu chceme nekompromisne čeliť spomínaným výzvam.”

Zamestnanosť stúpa a potláča chudobu

Za posledný rok sa podarilo zaznamenať vôbec najvyšší počet pracujúcich Európanov v histórii – až 232 miliónov. Došlo k vytvoreniu troch miliónov pracovných miest, a to najmä na dobu neurčitú. Vo väčšine prípadov práca na plný úväzok účinne chráni ľudí pred chudobou. Podiel obyvateľov EÚ ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením (23,7 %) je najnižší za posledných päť rokov.

8,3 % Európanov je však naďalej nezamestnaných (údaj z októbra 2016) a prieskum ESDE upozorňuje na to, že návrat k zamestnanosti v rokoch nasledujúcich po kríze (2008 – 2013) prebieha s ťažkosťami: v priebehu troch rokov sa asi len jednej z ôsmich nezamestnaných osôb podarilo nájsť si stále pracovné miesto na plný úväzok. Závažným problémom zostáva aj nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá sa naďalej pohybuje nad hranicou 20%.

Meniaci sa svet práce

Budúcnosť samotnej práce sa mení v dôsledku narastajúcej digitalizácie hospodárstva. Objavujú sa digitálne platformy a hospodárstvo spoločného využívania zdrojov, ktoré v budúcnosti prinesie nové pracovné príležitosti, hlavne v podobe samostatnej zárobkovej činnosti. Investície do IKT pravdepodobne dopomohli až k tretine hospodárskeho rastu EÚ v období medzi rokmi 2005 a 2010, no mnohé voľné pracovné miesta v oblasti IKT zostávajú neobsadené. Preto ak chceme naplno využívať výhody digitalizácie, musíme investovať do zručností.

Podobnosti a rozdiely v rámci EÚ

Po tom, ako sa v dôsledku hlbokej recesie v roku 2009 výrazne zvýšili rozdiely medzi jednotlivými krajinami, sa postupne začínajú objavovať povzbudivé náznaky obnovenej konvergencie. V celej EÚ však jednotlivé pracovné trhy, ako aj politiky zamerané na oblasť sociálnej ochrany a príslušné inštitúcie reagovali na hospodárske šoky veľmi odlišne, a tak naďalej pretrvávajú významné rozdiely.

Integrácia utečencov v spoločnosti a na trhu práce

V roku 2015 a v prvých deviatich mesiacoch roku 2016 bolo v členských štátoch podaných takmer 2,2 miliónov žiadostí o azyl. Utečenci musia pri integrácii na naše pracovné trhy čeliť prekážkam, ako sú nižšie stupne vzdelania a nedostatočné jazykové zručnosti. Investície do ich vzdelania a jazykových zručností, ako aj zjednodušenie uznávania zručností budú kľúčovým prvkom pri uľahčovaní integrácie utečencov na trhu práce. V súčasnom kontexte starnúcej spoločnosti to prispeje aj k podpore ľudského kapitálu v EÚ.

Viac..  V obchode s tovarmi dosiahla EÚ v septembri mierny prebytok v sume 500 miliónov eur

Budovanie kapacít pre sociálny dialóg

Keďže pri spomínaných nových formách zamestnania sa môžu stierať tradičné rozdiely medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, objavujú sa nové výzvy týkajúce sa úlohy sociálnych partnerov a sociálneho dialógu pri riešení súčasných problémov na trhu práce. V tohtoročnom prieskume ESDE sa uvádzajú spôsoby, ako môžu sociálni partneri účinne reagovať na dané výzvy, pokiaľ budú zastupovať tieto nové typy zamestnancov a zamestnávateľov a spolupracovať s orgánmi verejnej správy. Na ilustráciu uveďme, že vo viacerých členských štátoch čoraz častejšie v úlohe členov z radov sociálnych partnerov pôsobia nové formy digitálnych spoločností (ako napríklad spoločnosť Uber) a ich pridružení zamestnanci.

Súvislosti

Prieskum ESDE poskytuje prehľad o najnovších trendoch v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie a poukazuje na nadchádzajúce výzvy a možné politické riešenia. Pre Európsku komisiu predstavuje hlavnú správu, ktorá poskytuje dôkazy a analýzy a slúži pri vyhodnocovaní trendov a nadchádzajúcich výziev.

Existuje množstvo konkrétnych príkladov, ako sa Komisia stavia k riešeniu prichádzajúcich výziev nastolených vo výročných správach ESDE. Jej hlavnou iniciatívou je európsky pilier sociálnych práv, ktorého konečný návrh bude po rozsiahlom procese konzultácií spustených v marci 2016 predložený začiatkom budúceho roka. Medzi základné ciele tejto iniciatívy patrí zvyšovanie vyhliadok na zamestnanie, zabezpečenie inkluzívneho trhu práce a spoločnosti a podpora obnovenej, vzrastajúcej konvergencie v rámci eurozóny a EÚ-28 ako celku.

Na základe nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý sme spustili v júni 2016, zvýšime naše úsilie naďalej investovať do zručností ľudí a dať im tak možnosť spĺňať požiadavky trhu práce. Na začiatok budúceho roka pripravujeme spustenie koncepcie sektorovej spolupráce v oblasti zručností. V tom istom kontexte plánujeme v prvej polovici roku 2017 zaviesť nástroj v oblasti zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Jeho úlohou bude podporiť včasnú identifikáciu, viditeľnosť a uznanie zručností a kvalifikácií u žiadateľov o azyl, utečencov a iných migrantov.

Napokon treba poznamenať, že úsilie Komisie znížiť všeobecnú nezamestnanosť, no predovšetkým nezamestnanosť mladých ľudí, prináša ovocie. Počet nezamestnaných mladých ľudí sa od roku 2013 znížil o 1,6 milióna a počet tých mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, klesol o 900 000. Cieľom Komisie je maximalizovať šance mladých ľudí na trhu práce, a to vďaka predĺženiu systému záruky pre mladých ľudí, dodatočným finančným prostriedkom v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a nedávno predstavenej iniciatíve zameranej na vyššie investície do európskej mládeže.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

chudoba

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje …