schengen
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia navrhuje posilnenie schengenského informačného systému

Komisia dnes navrhla, ako sa uvádza v oznámení o ďalšom napredovaní k dosiahnutiu účinnej a udržateľnej bezpečnostnej únie v EÚ a ako to potvrdil predseda Komisie Juncker vo svojom prejave o stave Únie, aby sa posilnila operačná účinnosť a efektívnosť Schengenského informačného systému (SIS).

Systém SIS je so svojimi 2,9 miliardy vyhľadávaniami uskutočnenými v roku 2015 najčastejšie používaným systémom výmeny informácií v oblasti riadenia hraníc a bezpečnosti v Európe. Navrhované úpravy ešte viac prispejú k zlepšeniu schopnosti tohto systému napomáhať v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, skvalitňovať riadenie hraníc a migrácie a zabezpečovať účinnú výmenu informácií medzi členskými štátmi, a tým zvýšiť bezpečnosť európskych občanov.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: Návrhmi rozširujeme rozsah pôsobnosti Schengenského informačného systému tak, aby sa odstránili informačné medzery a zlepšila výmena informácií týkajúcich sa terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nedovolenej migrácie. Prispeje to k posilneniu ochrany našich vonkajších hraníc a k vybudovaniu účinnej a udržateľnej bezpečnosti v EÚ. V budúcnosti by už nemalo dochádzať k tomu, že sa stratia kriticky dôležité informácie o osobách podozrivých z terorizmu či neregulárnych prisťahovalcoch, ktorí prekračujú naše vonkajšie hranice.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King doplnil: Schengenský informačný systém má zásadný význam pre vnútornú bezpečnosť Európy. Opatrenia prinesú dôležité technické a operačné zlepšenia existujúceho systému, ktoré uľahčia odhalenie a identifikáciu tých, ktorí nám chcú ublížiť. Zlepší sa taktiež spolupráca a výmena informácií medzi členskými štátmi a príslušnými agentúrami EÚ. Zostáva nám však ešte veľa práce, pretože kvalita SIS závisí od kvality údajov doňho vkladaných. V roku 2017 uskutočníme ďalšie zlepšenia.“

Ako uviedla Komisia vo svojej hodnotiacej správe o SIS, ktorá bola tiež dnes uverejnená, tento systém má jasnú pridanú hodnotu na úrovni EÚ a vyznačuje sa vynikajúcou operačnou a technickou úspešnosťou. V hodnotení sú takisto vymedzené oblasti, ktoré si vyžadujú technické a operačné zlepšenia v záujme ďalšieho zvýšenia účinnosti systému, ktorý závisí výlučne od kvality údajov doňho vkladaných.

Zmeny, ktoré dnes Komisia navrhla, majú predovšetkým za cieľ:

  • zlepšiť zabezpečenie a dostupnosť systému stanovením jednotných požiadaviek na pracovníkov v teréne na to, ako spracúvať údaje SIS bezpečným spôsobom a zaistiť kontinuitu pre koncových používateľov;
  • zvýšiť ochranu údajov zavedením dodatočných ochranných opatrení zabezpečujúcich to, aby bolo zhromažďovanie a spracúvanie údajov a prístup k nim obmedzené na nevyhnutné minimum a v súlade s právnymi predpismi EÚ a základnými právami vrátane práva na účinné opravné prostriedky;
  • skvalitniť výmenu informácií a spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä zavedením novej kategórie údajov „neznáme hľadané osoby“ a udelením plných prístupových práv Europolu;
  • pomáhať v boji proti terorizmu uložením povinnosti vytvoriť záznam v SIS v prípadoch súvisiacich s teroristickými trestnými činmi a zavedením novej zisťovacej kontroly, ktorá príslušným orgánom pomôže zhromažďovať nevyhnutné informácie;
  • zvýšiť ochranu detí tým, že príslušné orgány budú môcť okrem záznamov o nezvestných deťoch vydávať aj preventívne upozornenia o deťoch, pri ktorých je vysoké riziko únosu;
  • prispieť k účinnému uplatňovaniu zákazov vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajšej hranici tým, že údaje o týchto osobách sa budú do SIS vkladať povinne;
  • zlepšiť presadzovanie vydaných rozhodnutí o navrátení neoprávnene pobývajúcich štátnych príslušníkoch tretích krajín tým, že sa zavedú nové kategórie záznamov pre tieto rozhodnutia;
  • zefektívniť využívanie údajov, ako je zobrazenie tváre a odtlačky prstov s cieľom určiť totožnosť osôb vstupujúcich do schengenského priestoru;
  • posilniť podporu zameranú na predchádzanie a vyšetrovanie krádeží a falšovania ustanovením o tom, že sa budú vydávať záznamy týkajúce sa širšieho rozsahu odcudzeného a falšovaného tovaru a dokumentov.
Viac..  Martin Hojsík: Europarlament vyslal jasný signál, že obnova ekonomiky po koronakríze musí byť zelená

Súvislosti

Schengenský informačný systém (SIS) je rozsiahly, centralizovaný informačný systém, ktorý sa používa pri kontrolách na vonkajších schengenských hraniciach a zlepšuje presadzovanie práva a justičnú spoluprácu v 29 krajinách po celej Európe. V súčasnosti uchováva približne 70 miliónov záznamov, pričom v roku 2015 v ňom bolo uskutočnených 2,9 miliardy vyhľadávaní, čo je o jednu miliardu viac než v roku 2014. SIS obsahuje najmä informácie o osobách, ktoré nemajú právo na nemajú právo na vstup do schengenského priestoru alebo pobyt v ňom, o osobách hľadaných v súvislosti s trestnou činnosťou a nezvestných osobách. Ďalej zaznamenáva informácie o niektorých stratených alebo odcudzených veciach (napr. autá, zbrane, lode a doklady totožnosti) a údaje umožňujúce nájdenie osoby a potvrdenie jej totožnosti.

Ako sa uvádza v oznámení o ďalšom napredovaní k dosiahnutiu účinnej a udržateľnej bezpečnostnej únie v EÚ z 20. apríla a v oznámení zo 6. apríla o silnejších a inteligentnejších informačných systémoch pre hranice a bezpečnosť, Komisia chce zlepšiť súčasné informačné systémy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a posilnenia hraníc. Preto vyhodnotí, či nedoplní SIS o ďalšie funkcie, ktoré by zlepšili jeho fungovanie a následne navrhne úpravu právneho základu SIS.

Na tento účel vykonala v roku 2016 Komisia komplexné hodnotenie SIS. V tomto hodnotení sa dospelo k záveru, že SIS je účinne fungujúci systém a potvrdila sa v ňom celková výnimočná operačná a technická úspešnosť systému. Žiaden iný systém pre spoluprácu v oblasti presadzovanie práva neprináša toľko pozitívnych výsledkov a ani nedokáže spracúvať taký tok informácií v reálnom čase s tým, že rok čo rok počet pozitívnych výsledkov vyhľadávania vo všetkých kategóriách záznamov stúpa. Aj napriek týmto úspechom v hodnotiacej správe sú taktiež vymedzené niektoré oblasti, kde by bolo možné uskutočniť operačné a technické vylepšenia. Návrhy zohľadňujú odporúčania uvedené v tejto hodnotiacej správe.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …