EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ
bienkowska
Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie. PHOTO: © European Union.

Komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ, a to ako súčasť svojej stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015.

Komisia sa týmto problémom zaoberá, pretože EÚ v súčasnosti nevyužíva svoj dátový potenciál v plnej miere. Na dosiahnutie zmeny treba odstrániť neodôvodnené obmedzenia voľného cezhraničného pohybu dát, ako aj viaceré právne neistoty. V oznámení sa uvádzajú politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu európskeho dátového hospodárstva. Komisia takisto začala dve verejné konzultácie a diskusiu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na vymedzenie ďalších krokov.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: Mal by sa umožniť voľný tok dát, a to aj cezhranične a v rámci jednotného dátového priestoru. V Európe často dochádza k tomu, že toku dát a prístupu k nim bránia lokalizačné pravidlá alebo iné technické či právne prekážky. Ak chceme, aby naše dátové hospodárstvo vytváralo rast a pracovné miesta, musia sa využívať dáta. Ale na to, aby sa využivali, je tiež potrebné, aby boli dostupné a aby sa analyzovali. Potrebujeme koordinovaný celoeurópsky prístup, aby sa v čo najväčšej miere využili príležitosti, ktoré ponúkajú dáta, opierajúc sa o prísne pravidlá EÚ na ochranu osobných údajov a súkromia.“

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, uviedla: Dáta sú palivom novej ekonomiky. Potrebujeme stabilný a predvídateľný rámec pre tok dát v rámci jednotného trhu, aby bola Európa v novej ére priemyselnej ekonomiky úspešná. Jasné pravidlá týkajúce sa prístupu k dátam, ich bezpečnosti a zodpovednosti za ne majú pre európske podniky, MSP a začínajúce podniky kľúčový význam z hľadiska plného využitia rastového potenciálu internetu vecí. Namiesto budovania digitálnych hraníc by sme sa mali zamerať na budovanie európskeho dátového hospodárstva, ktoré by bolo v rámci globálneho dátového hospodárstva plne integrované a konkurencieschopné.“ 

V tomto oznámení Komisia takisto navrhuje zainteresovaným členským štátom, aby sa zapojili do cezhraničných projektov skúmajúcich nové otázky týkajúce sa dát v reálnom živote. V niektorých štátoch sa už rozbehli projekty v oblasti kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobility, ktoré umožňujú, aby vozidlá boli prepojené navzájom, ako aj s cestnou infraštruktúrou. Komisia chce na týchto projektoch stavať a otestovať na nich regulačné dôsledky prístupu k dátam a zodpovednosti za ne.

Dátové hospodárstvo EÚ sa v roku 2015 odhadovalo na 272 miliárd € (ročný rast o 5,6 %) a do roku 2020 by mohlo zamestnávať 7,4 milióna ľudí. Dáta možno využiť na zdokonaľovanie takmer každého aspektu každodenného života – od obchodných analýz po predpovedanie počasia, alebo od novej éry v medicíne umožňujúcej personalizovanú starostlivosť až po bezpečnejšie cesty a menej dopravných zápch. Z tohto dôvodu sa v oznámení Komisie zdôrazňuje úloha voľného toku dát v EÚ.

Viac..  Obyvatelia V4 hodnotia svoje krajiny zle. Myslíme si, že sme bezmocní

Okrem toho štúdie poukazujú na viaceré právne alebo administratívne obmedzenia, najmä vo forme požiadaviek na lokalizáciu dát na vnútroštátnej úrovni, ktoré obmedzujú trh s dátami v rámci celej EÚ. Odstránenie týchto obmedzení by v HDP mohlo vygenerovať až 8 miliárd € ročne.

Všetky tieto iniciatívy sú založené na prísnych pravidlách na ochranu osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré sa prijalo v minulom roku) a na zabezpečenie dôvernosti elektronických komunikácií návrh o súkromí a elektronických komunikáciách), keďže základom, na ktorom sa musí budovať dátové hospodárstvo, je dôvera.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov v plnej miere upravuje spracovanie osobných údajov v EÚ vrátane strojovo generovaných alebo priemyselných dát, vďaka ktorým možno identifikovať fyzickú osobu. Stanovením jednotných vysokých štandardov ochrany údajov sa zabezpečuje voľný tok osobných údajov v EÚ. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa však nevzťahuje na iné ako osobné údaje, či už ide o priemyselné alebo strojovo generované údaje, ani na prekážky pohybu osobných údajov na základe iných dôvodov, než je ochrana osobných údajov, napr. v rámci zdaňovania alebo účtovných predpisov.

Na čo najlepšie využitie dát v prospech európskeho hospodárstva Komisia uskutoční tieto kroky:

  • Zapojí sa do štruktúrovaných dialógov s členskými štátmi a zainteresovanými stranami s cieľom prediskutovať primeranosť obmedzení v oblasti lokalizácie dát. Cieľom je tiež zhromaždiť ďalšie dôkazy o povahe týchto obmedzení a ich vplyve na podniky, najmä MSP a začínajúce podniky, ako aj organizácie verejného sektora.
  • V prípade potreby a vhodnosti prijme opatrenia na presadzovanie práva a prípadne podnikne ďalšie iniciatívy, ktorých cieľom je riešiť neodôvodnené alebo neprimerané obmedzenia týkajúce sa lokalizácie dát.

Komisia sa zaoberá aj právnou neistotou, ktorú spôsobujú problémy vznikajúce v dátovom hospodárstve, a zisťuje názory na možné politické a právne riešenia, pokiaľ ide o:

  • Prístup k dátam a ich prenos. Široké využívanie iných než osobných strojovo generovaných dát môže v EÚ viesť k zrodu významných inovácií, začínajúcich podnikov a nových obchodných modelov.
  • Zodpovednosť v oblasti produktov a služieb založených na dátach. Súčasné pravidlá EÚ týkajúce sa zodpovednosti nie sú prispôsobené súčasným digitálnym produktom a službám založeným na dátach.
  • Prenosnosť dát. Prenosnosť iných ako osobných údajov je v súčasnosti zložitá, napríklad v prípade, ak podnikateľský subjekt chce presúvať veľké množstvá firemných dát od jedného poskytovateľa cloudovej služby k inému.

Súvislosti

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Europoslanci sa snažia zabrániť hospodárskym šokom po brexite

ŠTRASBURG / Európsky parlament po krátkej zimnej prestávke opäť zasadá, aby sa venoval kľúčovým témam roku …