pohranicna a pobrezna straz 1
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia hodnotí fungovanie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže

Komisia bilancuje dosiahnutý pokrok a zamýšľa sa nad krokmi, ktoré treba zrealizovať na dosiahnutie plnej akcieschopnosti novej Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Tri mesiace od uvedenia agentúry do činnosti boli podniknuté dôležité kroky, medzi ktorými bolo vytvorenie povinných rezerv rýchleho zásahu pozostávajúcich z príslušníkov pohraničnej stráže a vybavenia, ako aj nových rezerv pre tímy návratovej intervencie. Tieto tímy možno nasadiť na podporu členských štátov, ktoré majú hlavnú úlohu a právomoc v oblasti posilnenia kontroly na vonkajších hraniciach. V súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž nasadila na podporu členských štátov na ich vonkajších hraniciach viac ako 1 550 príslušníkov pohraničnej stráže, čím sa doplnili existujúce kapacity jednotlivých členských štátov, ktoré presahujú 100 000 príslušníkov pohraničnej stráže. Ide o doteraz najväčšie združovanie zdrojov členských štátov. Počet pracovníkov nasadených v rámci prebiehajúcich operácií Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž však naďalej nie je dostatočný a členské štáty musia zabezpečiť, aby sa tieto počty riadne doplnili.

Spoločné investície a angažovanosť členských štátov, pokiaľ ide o zaistenie toho, aby Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž začala čo najrýchlejšie a naplno vykonávať svoju činnosť, je praktickým vyjadrením odhodlania členských štátov spoločne niesť zodpovednosť a prejavovať solidaritu v spoločnom záujme. Jednotlivé členské štáty majú zastúpenie v riadiacej rade tejto agentúry.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans povedal: Po rekordne rýchlom vytvorení európskej pohraničnej a pobrežnej stráže všetky zúčastnené strany v posledných troch mesiacoch vynakladali maximálne úsilie na zaistenie toho, aby agentúra mohla na našich spoločných hraniciach zasahovať kdekoľvek a kedykoľvek to bude potrebné, a tak rýchlo, ako bude potrebné. Teraz navrhujeme ďalšie konkrétne kroky na urýchlenie tohto postupu. Vyzývam členské štáty, aby poskytli potrebné ľudské zdroje a vybavenie, aby bola agentúra čo najskôr plne funkčná.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos povedal: „V krátkom časovom období troch mesiacov sme dosiahli vynikajúci pokrok pri rozvíjaní činností európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Boli vytvorené rezervy rýchleho zásahu pozostávajúce z príslušníkov pohraničnej stráže a vybavenia, ktoré zaručujú, že v núdzových situáciách, ktoré v EÚ nastanú, sa už viac nebude vyskytovať problém nedostatku personálu alebo vybavenia. Nové rezervy pre tímy návratovej intervencie podporia úsilie členských štátov o zlepšenie situácie v oblasti návratu neregulárnych migrantov, čo je jeden z hlavných bodov európskej migračnej agendy. Vyzývam všetky zúčastnené strany, aby pokračovali vo svojej práci a úzkej spolupráci na tom, aby európska pohraničná a pobrežná stráž začala naplno a okamžite vykonávať svoju činnosť.“

Správa bilancuje pokrok v piatich hlavných prioritných oblastiach, ktoré sa identifikovali ako oblasti vyžadujúce okamžitú realizáciu a ktoré schválili členské štáty na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v apríli 2016:

  • Povinné združovanie zdrojov na zvýšenie schopnosti rýchlej reakcie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž: Aby sa posilnili rady príslušníkov pohraničnej stráže dotknutých štátov, bola od 7. decembra daná agentúre k okamžitej dispozícii rezerva rýchleho zásahu vo forme 1 500 príslušníkov pohraničnej stráže a iného personálu s cieľom poskytnúť na požiadanie členských štátov podporu v teréne na okamžité intervencie spolu s rezervou rýchleho zásahu vo forme vybavenia, ktorá pozostáva z vybavenia, ako sú plavidlá a helikoptéry na účely vykonávania rýchlych pohraničných zásahov. Ďalšou úlohou, ktorú musí agentúra vykonávajúca spoločné operácie a dopĺňajúca nasadenú pohraničnú stráž jednotlivých členských štátov plniť, je schopnosť rýchlej reakcie.
  • Preventívne posúdenia zraniteľnosti: Bola prijatá spoločná metodika na posúdenie zraniteľnosti s cieľom každoročne posudzovať schopnosť členských štátov čeliť výzvam na vonkajších hraniciach. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž začala v januári 2017 zbierať údaje o kapacitách členských štátov, ktoré majú slúžiť ako základ a referenčný bod na vykonávanie posúdení zraniteľnosti v roku 2017.
  • Podpora návratov: Od 7. januára 2017 boli k dispozícii tri nové rezervy, ktoré pozostávajú z 690 monitorovacích skupín pre návrat, eskortných skupín pre návrat a špecialistov na návrat, a ktoré Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž umožňujú organizovať a koordinovať návratové operácie a spolupracovať s tretími krajinami v oblasti návratu a readmisie Agentúra už zintenzívnila svoje aktivity v oblasti návratu. Od nadobudnutia účinnosti nového nariadenia v októbri 2016 zorganizovala agentúra 78 operácií návratu na účely navrátenia 3 421 neregulárnych migrantov, čo je viac ako za celý rok 2015 (spolu v roku 2016: 232 operácií). Komisia v najbližších týždňoch predloží evidovaný Akčný plán v oblasti návratu.
  • Vytvorenie mechanizmu na podávanie sťažností: Dňa 6. októbra 2016 bol vytvorený mechanizmus na podávanie sťažností na účely monitorovania a zaistenia dodržiavania základných práv pri činnostiach vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž.
  • Vzor dohody o štatúte na účely operačnej spolupráce s prioritnými tretími krajinami: V rámci tohto nového mandátu môže Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž po uzavretí dohody vykonávať operácie na území susedných tretích krajín. Vzor dohody o štatúte prijala Komisia v novembri 2016. Komisia si vybrala Srbsko a bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko za prioritné tretie krajiny a požiadala Radu, aby schválila začatie rokovaní s oboma krajinami.
Viac..  Martin Hojsík: Plán obnovy, ktorý predstavila Európska komisia, dáva dôvody na rozumný optimizmus

V správe sa uvádzajú aj konkrétne opatrenia a ďalšie kroky, ktoré sa majú prijať na zaistenie plnej akcieschopnosti a vybavenosti európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Členské štáty musia zabezpečiť, aby na požiadanie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž boli vždy k dispozícii potrebné zdroje na vykonávanie prebiehajúcich a budúcich spoločných operácií, ako aj na nasadenie povinných rezerv na uskutočnenie rýchlych pohraničných zásahov. Členské štáty budú musieť aj prijímať opatrenia nadväzujúce na výsledky posúdení zraniteľnosti a rýchlo odstraňovať zistené nedostatky. Včasné výsledky dosiahnuté pri vykonávaní tejto práce musia viesť k prioritnej náprave zistených najnaliehavejších nedostatkov. To znamená, že je dôležité, aby sme v najbližších mesiacoch boli schopní reagovať na nedostatky spojené s hlavnými migračnými výzvami, ktorým čelíme.

Táto správa je prvou zo série správ, ktoré majú predstavovať príspevok na zaistenie toho, že na oveľa lepšiu ochranu vonkajších hraníc sú k dispozícii správne nástroje a riešenia. Nasledujúca správa o pokroku by mala byť predložená v marci 2017.

Súvislosti

Vytvorenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktoré oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie 9. septembra 2015, je súčasťou opatrení stanovených v rámci európskej migračnej agendy s cieľom posilniť riadenie a bezpečnosť vonkajších hraníc EÚ a podporiť nasadenú pohraničnú stráž jednotlivých členských štátov. Schengenský priestor bez vnútorných hraníc bude možné udržať, len ak budú vonkajšie hranice účinne zabezpečené a chránené.

Európska komisia 15. decembra 2015 predložila legislatívny návrh na vytvorenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá by sa opierala o existujúce štruktúry agentúry Frontex a ktorá by dokázala reagovať na nové výzvy a politickú realitu, ktorým EÚ čelí v oblasti migrácie, ako aj vnútornej bezpečnosti. Nariadenie o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži schválil Európsky parlament a Rada v rekordne krátkom čase – do deviatich mesiacov.

Európska pohraničná a pobrežná stráž začala svoju činnosť 6. októbra 2016 a predstavuje hlavný prvok posilňovania kontroly vonkajších hraníc EÚ. V súčasnosti je už plne funkčná a umožňuje návrat k schengenským zásadám slobodného cestovania bez vnútorných hraníc.

Financovanie EÚ určené pre agentúru sa bude postupne zvyšovať z 250 mil. EUR v roku 2016 na 320 mil. EUR v roku 2020 a počet zamestnancov agentúry vzrastie zo 400 v roku 2016 na 1 000 pracovníkov v roku 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …