pohranicna a pobrezna straz 1
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia hodnotí fungovanie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže

Komisia bilancuje dosiahnutý pokrok a zamýšľa sa nad krokmi, ktoré treba zrealizovať na dosiahnutie plnej akcieschopnosti novej Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Tri mesiace od uvedenia agentúry do činnosti boli podniknuté dôležité kroky, medzi ktorými bolo vytvorenie povinných rezerv rýchleho zásahu pozostávajúcich z príslušníkov pohraničnej stráže a vybavenia, ako aj nových rezerv pre tímy návratovej intervencie. Tieto tímy možno nasadiť na podporu členských štátov, ktoré majú hlavnú úlohu a právomoc v oblasti posilnenia kontroly na vonkajších hraniciach. V súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž nasadila na podporu členských štátov na ich vonkajších hraniciach viac ako 1 550 príslušníkov pohraničnej stráže, čím sa doplnili existujúce kapacity jednotlivých členských štátov, ktoré presahujú 100 000 príslušníkov pohraničnej stráže. Ide o doteraz najväčšie združovanie zdrojov členských štátov. Počet pracovníkov nasadených v rámci prebiehajúcich operácií Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž však naďalej nie je dostatočný a členské štáty musia zabezpečiť, aby sa tieto počty riadne doplnili.

Spoločné investície a angažovanosť členských štátov, pokiaľ ide o zaistenie toho, aby Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž začala čo najrýchlejšie a naplno vykonávať svoju činnosť, je praktickým vyjadrením odhodlania členských štátov spoločne niesť zodpovednosť a prejavovať solidaritu v spoločnom záujme. Jednotlivé členské štáty majú zastúpenie v riadiacej rade tejto agentúry.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans povedal: Po rekordne rýchlom vytvorení európskej pohraničnej a pobrežnej stráže všetky zúčastnené strany v posledných troch mesiacoch vynakladali maximálne úsilie na zaistenie toho, aby agentúra mohla na našich spoločných hraniciach zasahovať kdekoľvek a kedykoľvek to bude potrebné, a tak rýchlo, ako bude potrebné. Teraz navrhujeme ďalšie konkrétne kroky na urýchlenie tohto postupu. Vyzývam členské štáty, aby poskytli potrebné ľudské zdroje a vybavenie, aby bola agentúra čo najskôr plne funkčná.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos povedal: „V krátkom časovom období troch mesiacov sme dosiahli vynikajúci pokrok pri rozvíjaní činností európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Boli vytvorené rezervy rýchleho zásahu pozostávajúce z príslušníkov pohraničnej stráže a vybavenia, ktoré zaručujú, že v núdzových situáciách, ktoré v EÚ nastanú, sa už viac nebude vyskytovať problém nedostatku personálu alebo vybavenia. Nové rezervy pre tímy návratovej intervencie podporia úsilie členských štátov o zlepšenie situácie v oblasti návratu neregulárnych migrantov, čo je jeden z hlavných bodov európskej migračnej agendy. Vyzývam všetky zúčastnené strany, aby pokračovali vo svojej práci a úzkej spolupráci na tom, aby európska pohraničná a pobrežná stráž začala naplno a okamžite vykonávať svoju činnosť.“

Správa bilancuje pokrok v piatich hlavných prioritných oblastiach, ktoré sa identifikovali ako oblasti vyžadujúce okamžitú realizáciu a ktoré schválili členské štáty na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v apríli 2016:

  • Povinné združovanie zdrojov na zvýšenie schopnosti rýchlej reakcie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž: Aby sa posilnili rady príslušníkov pohraničnej stráže dotknutých štátov, bola od 7. decembra daná agentúre k okamžitej dispozícii rezerva rýchleho zásahu vo forme 1 500 príslušníkov pohraničnej stráže a iného personálu s cieľom poskytnúť na požiadanie členských štátov podporu v teréne na okamžité intervencie spolu s rezervou rýchleho zásahu vo forme vybavenia, ktorá pozostáva z vybavenia, ako sú plavidlá a helikoptéry na účely vykonávania rýchlych pohraničných zásahov. Ďalšou úlohou, ktorú musí agentúra vykonávajúca spoločné operácie a dopĺňajúca nasadenú pohraničnú stráž jednotlivých členských štátov plniť, je schopnosť rýchlej reakcie.
  • Preventívne posúdenia zraniteľnosti: Bola prijatá spoločná metodika na posúdenie zraniteľnosti s cieľom každoročne posudzovať schopnosť členských štátov čeliť výzvam na vonkajších hraniciach. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž začala v januári 2017 zbierať údaje o kapacitách členských štátov, ktoré majú slúžiť ako základ a referenčný bod na vykonávanie posúdení zraniteľnosti v roku 2017.
  • Podpora návratov: Od 7. januára 2017 boli k dispozícii tri nové rezervy, ktoré pozostávajú z 690 monitorovacích skupín pre návrat, eskortných skupín pre návrat a špecialistov na návrat, a ktoré Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž umožňujú organizovať a koordinovať návratové operácie a spolupracovať s tretími krajinami v oblasti návratu a readmisie Agentúra už zintenzívnila svoje aktivity v oblasti návratu. Od nadobudnutia účinnosti nového nariadenia v októbri 2016 zorganizovala agentúra 78 operácií návratu na účely navrátenia 3 421 neregulárnych migrantov, čo je viac ako za celý rok 2015 (spolu v roku 2016: 232 operácií). Komisia v najbližších týždňoch predloží evidovaný Akčný plán v oblasti návratu.
  • Vytvorenie mechanizmu na podávanie sťažností: Dňa 6. októbra 2016 bol vytvorený mechanizmus na podávanie sťažností na účely monitorovania a zaistenia dodržiavania základných práv pri činnostiach vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž.
  • Vzor dohody o štatúte na účely operačnej spolupráce s prioritnými tretími krajinami: V rámci tohto nového mandátu môže Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž po uzavretí dohody vykonávať operácie na území susedných tretích krajín. Vzor dohody o štatúte prijala Komisia v novembri 2016. Komisia si vybrala Srbsko a bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko za prioritné tretie krajiny a požiadala Radu, aby schválila začatie rokovaní s oboma krajinami.
Viac..  OSN: Bezpečnostná rada predĺžila mandát mierových síl Európskej únie v Bosne

V správe sa uvádzajú aj konkrétne opatrenia a ďalšie kroky, ktoré sa majú prijať na zaistenie plnej akcieschopnosti a vybavenosti európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Členské štáty musia zabezpečiť, aby na požiadanie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž boli vždy k dispozícii potrebné zdroje na vykonávanie prebiehajúcich a budúcich spoločných operácií, ako aj na nasadenie povinných rezerv na uskutočnenie rýchlych pohraničných zásahov. Členské štáty budú musieť aj prijímať opatrenia nadväzujúce na výsledky posúdení zraniteľnosti a rýchlo odstraňovať zistené nedostatky. Včasné výsledky dosiahnuté pri vykonávaní tejto práce musia viesť k prioritnej náprave zistených najnaliehavejších nedostatkov. To znamená, že je dôležité, aby sme v najbližších mesiacoch boli schopní reagovať na nedostatky spojené s hlavnými migračnými výzvami, ktorým čelíme.

Táto správa je prvou zo série správ, ktoré majú predstavovať príspevok na zaistenie toho, že na oveľa lepšiu ochranu vonkajších hraníc sú k dispozícii správne nástroje a riešenia. Nasledujúca správa o pokroku by mala byť predložená v marci 2017.

Súvislosti

Vytvorenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktoré oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie 9. septembra 2015, je súčasťou opatrení stanovených v rámci európskej migračnej agendy s cieľom posilniť riadenie a bezpečnosť vonkajších hraníc EÚ a podporiť nasadenú pohraničnú stráž jednotlivých členských štátov. Schengenský priestor bez vnútorných hraníc bude možné udržať, len ak budú vonkajšie hranice účinne zabezpečené a chránené.

Európska komisia 15. decembra 2015 predložila legislatívny návrh na vytvorenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá by sa opierala o existujúce štruktúry agentúry Frontex a ktorá by dokázala reagovať na nové výzvy a politickú realitu, ktorým EÚ čelí v oblasti migrácie, ako aj vnútornej bezpečnosti. Nariadenie o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži schválil Európsky parlament a Rada v rekordne krátkom čase – do deviatich mesiacov.

Európska pohraničná a pobrežná stráž začala svoju činnosť 6. októbra 2016 a predstavuje hlavný prvok posilňovania kontroly vonkajších hraníc EÚ. V súčasnosti je už plne funkčná a umožňuje návrat k schengenským zásadám slobodného cestovania bez vnútorných hraníc.

Financovanie EÚ určené pre agentúru sa bude postupne zvyšovať z 250 mil. EUR v roku 2016 na 320 mil. EUR v roku 2020 a počet zamestnancov agentúry vzrastie zo 400 v roku 2016 na 1 000 pracovníkov v roku 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

migranti

Nelegálna migrácia do EÚ je podľa Frontexu opäť na vzostupe

Počet ľudí snažiacich sa vstúpiť do Európy bez povolenia tento rok značne vzrástol. V utorok …