ladislav balko
Ladislav Balko, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Pravidlá pre oblasť súdržnosti a rozvoja vidieka by sa mali viac zosúladiť

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sú usmernenia Európskej komisie k záverečným kontrolám výdavkov v oblasti súdržnosti a rozvoja vidieka primerané, stále je však potrebné riešiť niektoré riziká. V budúcnosti by sa mala venovať väčšia pozornosť dosiahnutým výsledkom, hovoria audítori, pravidlá pre oblasť súdržnosti a rozvoja vidieka by sa mali viac zosúladiť a celá správa o ukončení zasielať Európskemu parlamentu a Rade.

Po ukončení programového obdobia je potrebné programy finančne vysporiadať, čo znamená, že akékoľvek neoprávnené výdavky v podiele EÚ na projektoch spolufinancovaných Komisiou a členskými štátmi sa musia zistiť a vrátiť späť do rozpočtu EÚ. Tento proces je známy ako „ukončenie“. Z auditov EÚ v období rokov 2007 – 2013 pravidelne vyplývalo, že programy v oblasti súdržnosti aj rozvoja vidieka boli náchylné na významnú mieru nezrovnalostí vo výdavkoch.

Audítori porovnali opatrenia v týchto dvoch oblastiach politiky a posúdili, ako Komisia získavala uistenie, že záverečné vyhlásenie obsahovalo výdavky, ktoré boli zákonné a riadne a použité v súlade s jej cieľmi. Taktiež analyzovali včasnosť a vykazovanie procesu ukončenia programov.

Za obdobie rokov 2007 – 2013 zistili, že hoci členské štáty boli povinné vykazovať svoje výsledky a Komisia ich hodnotila, vyplatenie záverečnej platby nebolo priamo spojené so skutočným dosiahnutím výstupov a výsledkov.

„Ukončenie je zásadným momentom v životnom cykle programu,“ povedal Ladislav Balko, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Akékoľvek hodnotenie efektívnosti a účinnosti vynaloženia finančných prostriedkov musí zahŕňať analýzu dosiahnutých výsledkov.”

Ukončenie sa nezhodovalo s ukončením programového obdobia ani obdobia oprávnenosti. Vzhľadom na to, že ukončenie programov môže trvať niekoľko rokov, prekrývanie rozličných období a ťažkosti, ktorým sa čelí pri následnej kontrole činností z predchádzajúcich rokov, predstavujú riziko z hľadiska účinnosti. Okrem toho, možnosť vynakladať rozpočet dva alebo tri roky po ukončení programu odrádza od začatia práce na nasledujúcom období.

Ďalší problém sa týkal vykazovania: audítori zastávali názor, že by Komisia mala poskytovať Európskemu parlamentu a Rade konsolidovanú záverečnú správu s kľúčovými informáciami o najrelevantnejších aspektoch výkonnosti a súladu pri vykonávaní programov.

Celkovo Komisia poskytla členským štátom včasné a ucelené usmernenia k ukončeniu programov obdobia rokov 2007 – 2013 a Komisia poskytla dodatočnú podporu pri riešení potrieb členských štátov. Členské štáty boli spokojné s touto podporou a zastávali názor, že zväčša boli dobre pripravené na proces ukončenia.

Viac..  Bezpečnosť novinárov je prioritou Európskej únie

Audítori zistili niekoľko rizík, ktoré je potrebné riešiť v priebehu ukončenia programov z obdobia 2007 – 2013. Konkrétne neexistujú záväzné termíny pre niektoré oblasti, ktoré sú relevantné pre ukončenie programov a ktoré by mohli prispieť k ďalším oneskoreniam.

Napokon, audítori vyjadrili obavu, že kontroly na úrovni členských štátov a Komisie nie sú dostatočné na to, aby pri ukončení programov zabezpečili zákonnosť a riadnosť výdavkov týkajúcich sa finančných nástrojov, zmluvných záloh a niektorých veľkých projektov relevantných z hľadiska štátnej pomoci.

S cieľom zabezpečiť dôkladné ukončenie obdobia 2007 – 2013 audítori odporúčajú Komisii zabezpečiť, aby boli veľké projekty schvaľované okamžite a aby členské štáty zaviedli postupy na overenie oprávnenosti výdavkov, najmä tých, ktoré sa týkajú finančných nástrojov a zmluvných záloh. Taktiež odporúčajú, aby členské štáty vyplácali celý príspevok EÚ príjemcom včas.

S cieľom zabezpečiť, aby sa pri ukončení programov v oblasti súdržnosti a rozvoja vidieka po roku 2020 zlepšila povinnosť zodpovedať sa a transparentnosť, audítori odporúčajú Komisii, aby vo svojich legislatívnych návrhoch:

  • ďalej zosúladila právne predpisy v oblasti súdržnosti a rozvoja vidieka s cieľom zjednotiť proces ročného uistenia;
  • zaviedla postup konečného schválenia týkajúceho sa zákonnosti a riadnosti výdavkov, ako aj dosiahnutých výstupov a výsledkov po ukončení programov;
  • spresnila, ako bude informovať Európsky parlament a Radu o výsledkoch procesu ukončenia programov;
  • odstránila prekrývanie období oprávnenosti a požadovala, aby sa programy ukončovali hneď po ukončení ich obdobia oprávnenosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klus

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta SR za člena Európskeho Dvora audítorov

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho Dvora audítorov. Klus …

Consent choices