sefcovic
Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu. PHOTO: © European Union.

EÚ modernizuje svoje hospodárstvo a uskutočňuje prechod na nízkouhlíkovú éru


Pokiaľ ide o emisie uhlíkových plynov, energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, Európa je na ceste k naplneniu svojich cieľov vytýčených na obdobie do roku 2020. Komisia oznamuje nové turné venované problematike energetickej únie, aby ďalej podporila tento proces.

Komisia v súlade so svojím záväzkom podávať každoročne správu o stave energetickej únie uverejňuje svoju druhú správu o stave energetickej únie. Zaoberá sa v nej pokrokom, ktorý sa dosiahol od uverejnenia prvej správy o stave energetickej únie v novembri 2015. Tieto správy sú ústrednými prvkami pri monitorovaní vykonávania tejto kľúčovej priority Junckerovej Komisie.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič tejto súvislosti uviedol: Energetická únia nie je len o energii a klíme, ale jej zámerom je aj urýchliť zásadnú modernizáciu celého hospodárstva Európy tak, aby bolo nízkouhlíkové a efektívne z hľadiska využívania energie i zdrojov, a zabezpečiť, aby táto modernizácia bola sociálne spravodlivá. Takisto by sme mali posilniť vonkajší rozmer energetickej únie s cieľom posilniť vedúcu úlohu EÚ v celosvetovom meradle. Keďže veľká časť príslušných legislatívnych návrhov už bola vypracovaná, rok 2017 by sa mal niesť v znamení ich vykonávania. To je odkaz, ktorý chcem členským štátom odovzdať počas nového turné venovaného problematike energetickej únie, ktoré začnem 3. februára“.

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: Európa je na dobrej ceste k naplneniu svojich cieľov v oblasti klímy a energetiky vytýčených na obdobie do roku 2020. Aj napriek súčasným geopolitickým neistotám si razí cestu vpred v ústrety čistej energii. Neexistuje žiadna iná alternatíva. Fakty hovoria samé za seba: energia z obnoviteľných zdrojov je teraz nákladovo konkurencieschopná a niekedy dokonca aj lacnejšia než fosílne palivá, zamestnáva viac ako milión ľudí v Európe, priťahuje viac investícií než mnohé iné odvetvia a vďaka nej sa naše výdavky za dovoz fosílnych palív znížili o 16 miliárd EUR. Európa teraz v spolupráci so svojimi partnermi vedie celosvetové úsilie o udržateľnejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo a v tomto úsilí je potrebné vytrvať.“

Od uverejnenia prvej správy o stave energetickej únie došlo k ďalšiemu rozvoju a posilneniu viacerých trendov v trámci prechodu EÚ na nízkouhlíkové hospodárstvo. Komisia využije toto nové turné venované problematike energetickej únie, ktoré sa uskutoční v roku 2017, na ďalšiu hĺbkovú analýzu politík členských štátov.

Rok 2016 bol pre energetickú úniu rokom, v ktorom sa vízia rámcovej stratégie pre energetickú úniu vo väčšej miere premietla do konkrétnych legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, a to predovšetkým prostredníctvom balíka Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý bol predstavený 30. Novembra 2016.

Viac..  Európa by na budúci rok mohla čeliť možnému nedostatku plynu

EÚ ako celok aj naďalej dosahuje značný pokrok pri napĺňaní cieľov energetickej únie, najmä cieľov v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2020. Pokiaľ ide o konečnú spotrebu energie, už teraz dosiahla cieľ, ktorý plánovala dosiahnuť do roku 2020. To isté platí aj pre emisie skleníkových plynov: V roku 2015 boli emisie skleníkových plynov o 22 % nižšie než v roku 1990. EÚ je na ceste k dosiahnutiu svojich cieľov aj v sektore energie z obnoviteľných zdrojov, kde podľa údajov za rok 2014 dosiahol podiel takejto energie 16 % hrubej celkovej spotreby energie v EÚ. Ďalším dôležitým trendom je, že EÚ úspešne pokračuje v odstraňovaní závislosti svojho hospodárskeho rastu od emisií skleníkových plynov. V období rokov od 1990 do 2015 vzrástol súhrnný hrubý domáci produkt (HDP) EÚ o 50 %, pričom celkové emisie skleníkových plynov klesli o 22 %.

EÚ promptne ratifikovala Parížsku dohodu, ktorá bola prijatá v decembri 2015, a vďaka tomu nadobudla táto vôbec prvá univerzálna, právne záväzná celosvetová dohoda o klíme 4. novembra 2016 platnosť.

V rýchlo sa meniacom geopolitickom prostredí je úspešná energetická únia nevyhnutná na ochranu dlhodobých hospodárskych záujmov a blahobytu Európy a Európanov. Preto sa v posledných mesiacoch práca na energetickej únii sústreďovala na diplomatické rokovania v oblasti energetiky, ktoré mali za cieľ posilniť bezpečnosť dodávok energie, rozšíriť vývoz nízkouhlíkových technologických riešení EÚ a podporiť priemyselnú konkurencieschopnosť Európy.

V roku 2016 Komisia predstavila aj Európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, a to s jasným cieľom: dosiahnuť, aby emisie skleníkových plynov z dopravy boli do roku 2050 aspoň o 60 % nižšie než v roku 1990, a nekompromisne sa usilovať o ich úplné odstránenie, a pritom súčasne napĺňať potreby v oblasti mobility osôb a tovaru a zabezpečovať globálnu prepojenosť.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …