bicykel
Ilustračné PHOTO © European Union.

Ako sme na tom s uplatňovaním environmentálnych právnych predpisov?

Zlepšenie uplatňovania pravidiel EÚ v oblastiach odpadového hospodárstva, prírody a biodiverzity, kvality ovzdušia, kvality vody a vodného hospodárstva

Komisia prijala „Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov“ ako nový nástroj na zlepšenie uplatňovania európskej environmentálnej politiky a spoločne dohodnutých pravidiel. Ide o začiatok nového procesu. Komisia bude spolu s členskými štátmi riešiť príčiny medzier vo vykonávaní predpisov a hľadať riešenia problémov skôr, ako sa stanú urgentnými.

Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov EÚ v plnom rozsahu môže ekonomike EÚ každoročne ušetriť 50 miliárd eur na zdravotných nákladoch a priamych nákladoch na životné prostredie. Podľa prieskumu Eurobarometra považujú 3 zo 4 občanov európske právne predpisy za nevyhnutný predpoklad ochrany životného prostredia vo svojej krajine a 4 z 5 súhlasia s tým, že európske inštitúcie by mali mať možnosť skontrolovať, či sú zákony uplatňované správne.

Komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella v tejto súvislosti uviedol: „Nejednotné a nerovnomerné vykonávanie environmentálnych právnych predpisov nikomu neprospieva. Zlepšenie spôsobu, akým sa environmentálne právne predpisy uplatňujú, pomôže občanom, orgánom verejnej správy i ekonomikám krajín. A tu vstupuje do hry preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov. Európska komisia sa zaviazala pomáhať členským štátom zabezpečiť svojim občanom tie najprísnejšie normy kvality ovzdušia, vody a odpadového hospodárstva. Preskúmanie poskytuje informácie, nástroje a harmonogram na to, aby to bolo možné urobiť.“

Balík opatrení zahŕňa: 28 správ o jednotlivých krajinách, v ktorých sú zmapované tak silné a slabé stránky, ako aj príležitosti na zlepšenie, oznámenie, v ktorom sú zhrnuté politické závery správ o jednotlivých krajinách a preskúmané spoločné trendy v oblastiach ako kvalita ovzdušia, odpadové a obehové hospodárstvo, kvalita vody a ochrana prírody a biodiverzity, ako aj odporúčania možných zlepšení pre každý členský štát.

Z preskúmania vyplynulo, že v oblasti odpadového hospodárstva zostáva predchádzanie vzniku odpadu naďalej veľkou výzvou pre všetky členské štáty, pričom šiestim z nich sa nepodarilo obmedziť skládkovanie biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu. Vykonávanie politiky EÚ v oblasti odpadového hospodárstva v plnom rozsahu by do roku 2020 mohlo priniesť 400 000 pracovných miest.

Napriek mnohým lokálnym úspechom v oblasti prírody a biodiverzity treba urýchliť vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody tak, ako to potvrdila kontrola vhodnosti smerníc EÚ o vtáctve a biotopoch. Inak bude úbytok biodiverzity v EÚ stále pokračovať, čím sa v budúcnosti ohrozí kapacita ekosystémov slúžiť ľudským potrebám.

Viac..  Infringement pre Slovensko od EK: výsledok dlhodobého zanedbávania odpadového hospodárstva

V 23 z 28 členských štátov sú neustále prekračované normy kvality ovzdušia – celkovo vo viac ako 130 mestách Európy. Najväčším zdrojom problémov s kvalitou ovzdušia je doprava. Treba pridať aj v činnostiach na zníženie environmentálneho hluku – druhej najvážnejšej environmentálnej príčiny zhoršenia zdravia.

V oblasti kvality vody a vodného hospodárstva sa väčšine členských štátov nedarí dosiahnuť úplný súlad v otázke zberu a čistenia komunálnych odpadových vôd, pričom 13 z nich čelí právnym krokom zo strany EÚ. Takmer vo všetkých členských štátoch sú naďalej vážnym problémom koncentrácie dusičnanov a úrovne eutrofizácie.

Existuje niekoľko primárnych dôvodov spoločných pre viaceré členské štáty: neefektívna koordinácia medzi administratívnymi úrovňami, nedostatočné kapacity a chýbajúce poznatky a údaje.

Po preskúmaní vykonávania environmentálnych právnych predpisov budú nasledovať diskusie s jednotlivými členskými štátmi, politické rokovania v Rade pre životné prostredie a zavedenie nástroja partnerskej výmeny, ktorý členským štátom umožní vymieňať si odborné poznatky.

Súvislosti

Ak sa spoločne dohodnuté pravidlá nevykonávajú riadne, Komisia môže podniknúť právne kroky. V snahe vyhnúť sa tejto situácii bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi formou preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov, aby im umožnila lepšie uplatňovať environmentálne politiky a pravidlá.

Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov je súčasťou politiky Komisie v oblasti lepšej regulácie, ktorá zahŕňa zlepšenie vykonávania existujúcich právnych predpisov a politík.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

voda

M. Hojsík: Na Slovensku je stále pol milióna ľudí bez pitnej vody

Progresívne Slovensko zmonitorovalo stav pripojenia na verejné vodovody a dostupnosti zdrojov pitnej vody. PS sa …