europsky parlament
Rokovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil nové pravidlá pre energetické dohody s tretími krajinami

Európsky parlament schválil nové pravidlá, na základe ktorých budú členské štáty povinné informovať Európsku komisiu o svojich zámeroch rokovať s tretími krajinami o energetických dodávkach. Na legislatívnom texte, ktorý je prvým kúskom skladačky energetickej únie, sa ešte v decembri dohodli parlamentní vyjednávači so slovenským predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ.

„Táto legislatíva zabezpečí energetickú bezpečnosť členských štátov vytvorením efektívneho ex-ante mechanizmu, ktorý Európskej komisii umožní kontrolu návrhov dohôd o dodávkach plynu a ropy a overenie ich súčinnosti jednak s právom EÚ, ako aj s potrebami energetickej bezpečnosti,” uviedol spravodajca Zdzisław Krasnodebski (ECR, PL). Parlament legislatívne rozhodnutie schválil pomerom hlasov 542 (za): 87 (proti): 19 (zdržalo sa hlasovania).

„Klauzula vo finálnom texte umožňuje pri revízii tejto legislatívy rozšírenie overovacieho ex-ante mechanizmu aj na dohody o dodávkach elektrickej energie,” dodal spravodajca. Komisiu tiež požiadal, aby „bola konzistentná a konala s odhodlaním v súvislosti s jej rozhodnutiami o plynovode OPAL a kontroverzným projektom Nord Stream II.”

Povinnosti členských štátov

Nový legislatívny akt ustanovuje povinnosť členských štátov, ktoré vstupujú do rokovaní s treťou krajinou o úprave alebo uzavretí medzivládnej dohody v oblasti energetiky, písomne informovať o svojom zámere Európsku komisiu, a to ešte pred začiatkom rokovaní. V súčasnosti musia členské štáty sprístupniť energetické dohody Komisii až po ich podpísaní.

Nová právna úprava, na ktorej sa v decembri 2016 dohodli parlamentní vyjednávači so slovenským predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ, je prvým legislatívnym aktom v rámci budovania energetickej únie.

Viac..  Českí poslanci nepodporili predĺženie núdzového stavu, vláda vyhlásila nový

Pomoc Európskej komisie

Európska komisia môže na základe oznámenia poskytnúť členským štátom poradenstvo zamerané na zabezpečenie súladu konečnej dohody s legislatívou EÚ. Komisia tiež po konzultácii s členskými štátmi vypracuje nepovinné vzorové doložky a usmernenia, ktoré budú vnútroštátnym orgánom povereným rokovaniami slúžiť ako referenčný nástroj.

Komisia sa môže zúčastňovať rokovaní ako pozorovateľ za predpokladu, že ju o to požiada členský štát alebo to sama považuje za potrebné. Účasť exekutívy EÚ na rokovaniach však bude v oboch prípadoch podliehať písomnému schváleniu daného členského štátu.

Akékoľvek pochybnosti ohľadom zlučiteľnosti návrhu medzivládnej dohody s právom Únie bude musieť Komisia tlmočiť členskému štátu v priebehu piatich týždňov. Následne začne plynúť dvanásťtýždňová lehota, v rámci ktorej exekutíva EÚ poskytne členskému štátu podrobnejšie stanovisko o zlučiteľnosti návrhu dohody s právom Únie, a to najmä v oblasti pravidiel vnútorného trhu s energiou a hospodárskej súťaže.

Ak členský štát pri ratifikácii dohody nevezme stanovisko Komisie do úvahy, dôvody svojho rozhodnutia by mal exekutíve EÚ vysvetliť bezodkladne.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Inflácia v rámci celej Európskej únie v januári stúpla, bola vyššia ako na Slovensku

Celková hladina spotrebiteľských cien v eurozóne bola v januári o 0,9 percenta vyššia ako v …