zelenina
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada rozhodla o podpise dohody s Čile o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby

Rada 6. marca 2017 prijala rozhodnutie o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Vďaka tejto dohode EÚ a Čile čoskoro budú uznávať rovnocennosť svojich príslušných pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby a systémov kontroly týkajúcich sa tejto výroby. V praxi to znamená, že potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby z EÚ, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, sa budú môcť uvádzať na trh v Čile bez ďalších kontrol. To isté platí aj pre viacero čílskych produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ.

Touto dohodou sa ustanovuje aj systém spolupráce, výmeny informácií a riešenia sporov v oblasti obchodu s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby.

“Sektor produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby trvalo a rýchlo rastie a je veľkým zdrojom pre európske poľnohospodárstvo a hospodárstvo ako také. Touto dohodou s Čile sa podporia produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ, ako aj ich vývoz, a tak sa prispeje k rastu a tvorbe pracovných miest. Rada dohodu s poteším víta,” vyhlásil Roderick Galdes, parlamentný tajomník pre poľnohospodárstvo, rybárstvo a práva zvierat.

Cieľom tejto dohody s Čile je podpora obchodu s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby, čím sa prispeje k rozvoju sektora ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ. Zameriava sa aj na zlepšenie ochrany príslušných ekologických log a na posilnenie regulačnej spolupráce medzi EÚ a Čile v otázkach súvisiacich s ekologickou poľnohospodárskou výrobou.

Bude sa uplatňovať na produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ, ako napríklad: nespracované rastlinné produkty, živé zvieratá alebo nespracované živočíšne produkty (vrátane medu), produkty akvakultúry a morské riasy, spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako jedlo (vrátane vína), spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako krmivo, vegetatívny množiteľský materiál a osivá na pestovateľské účely.

Viac..  Robert Hajšel: Spoločná poľnohospodárska politika EÚ mala byť ambicióznejšia. VIDEO

Na druhej strane EÚ uzná za rovnocenné tieto produkty z Čile: nespracované rastlinné produkty, med, spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako jedlo (vrátane vína), vegetatívny množiteľský materiál a osivá na pestovateľské účely.

Dohoda s Čile je prvou z „novej generácie“ dohôd v oblasti obchodu s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby a prvým dvojstranným uznávaním s krajinou Latinskej Ameriky.

Ďalšie kroky

Rada 6. marca 2017 prijala rozhodnutie o podpise dohody medzi EÚ a Čile a schválila ďalšie rozhodnutie o jej samotnom uzatvorení.

Rada teraz zašle návrh rozhodnutia o uzatvorení dohody Európskemu parlamentu na udelenie súhlasu, po ktorom Rada musí rozhodnutie ešte formálne prijať.

Táto dohoda nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov od dátumu, keď každá zmluvná strana s konečnou platnosťou oznámi dokončenie potrebných interných postupov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …