skladka
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Monika Smolková: Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré vyprodukuje najviac odpadu v EÚ

Podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku 2030 zvýšiť zo súčasných 44% na 70%. Vyplýva to pozmeňovacích návrhov k legislatívnemu balíku o odpadoch, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež chcú obmedziť podiel skládkovaného odpadu, ktorý má významne negatívny vplyv na životné prostredie, na 5% a dosiahnuť zníženie plytvania potravinami do roku 2030 o 50%. Poslanci čoskoro začnú rokovania s Radou (ministrov) EÚ o finálnom znení novej legislatívy.

“Slovensko patrí medzi krajiny, kde obyvateľ za rok vyprodukuje najviac odpadu a pokiaľ si to neuvedomíme a si myslíme, že vynesením smetného koša sa to pre nás končí, tak sa veľmi mýlime,” upozorňuje slovenská europoslankyňa Monika Smolková.

Štatistiky za rok 2014 ukazujú, že v EÚ sa recykluje alebo kompostuje 44% komunálneho odpadu. V roku 2004 bol podiel recyklovaného alebo kompostovaného komunálneho odpadu iba 31%, pričom do roku 2020 by členské štáty mali dosiahnuť cieľ 50%.

„Parlament dnes veľkou väčšinou hlasov ukázal, že verí v prechod k obehovému hospodárstvu. Rozhodli sme o obnovení ambicióznych cieľov v oblasti recyklácie a skládkovania v súlade s tým, čo pôvodne predložila Komisia v roku 2014,‟ uviedla parlamentná spravodajkyňa Simona Bonafè (S&D, IT).

„Dopyt po surovinách v rámci svetového hospodárstva by mohol v priebehu nasledujúcich 15 rokov vzrásť o viac ako 50%. Ak chceme tento trend zvrátiť, musíme prejsť na model obehového hospodárstva, ktorý zachováva materiály a ich hodnotu v obehu. Ide o jediné riešenie, ktoré dokáže skĺbiť udržateľnosť a hospodársky rast,‟ vyhlásila poslankyňa Bonafè.

„Opakované využitie, recyklácia a zhodnocovanie sa stávajú kľúčovými slovami, okolo ktorých je nutné vybudovať novú paradigmu podpory udržateľnosti, inovácií a konkurencieschopnosti, aby odpad prestal byť problémom a stal sa zdrojom,‟ dodala spravodajkyňa.

Komunálny odpad a odpad z obalov

Do roku 2030 by sa podľa poslancov malo recyklovať alebo pripraviť na opätovné použitie – teda skontrolovať, vyčistiť alebo opraviť – aspoň 70% hmotnosti komunálneho odpadu, čiže odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Európska komisia pôvodne navrhovala recyklovať alebo opätovne využiť 65% komunálneho odpadu.

Poslanci tiež navrhujú, aby podiel recyklovaného odpadu z obalov, teda z papiera, kartónu, plastu, skla, kovu a dreva, stúpol do roku 2030 na 80%. Pre každý z týchto materiálov by tiež mal byť stanovený prechodný cieľ, ktorý by sa mal dosiahnuť v roku 2025.

Skládkovanie

Návrh z dielne Komisie počíta so znížením množstva komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach, na 10% do roku 2030. Poslanci presadzujú, aby sa množstvo skládkovaného komunálneho odpadu obmedzilo do roku 2030 na 5%. Zároveň by však členským štátom, ktoré v roku 2013 uložili na skládkach viac ako 65% svojho komunálneho odpadu, chceli dať možnosť požiadať o posunutie termínu o ďalších päť rokov.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: O Klusovi

Plytvanie potravinami

Rozsah odpadu z potravín v EÚ predstavuje približne 89 miliónov ton, čo znamená zhruba 180 kg na osobu. Poslanci presadzujú zníženia miery potravinového odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 – v porovnaní s rokom 2014. Rovnaký percentuálny cieľ chcú zaviesť aj pre odpad v moriach v Únii.

Ďalší postup       

Pozmeňovacie návrhy EP k štyrom smerniciam, ktoré v utorok schválil Európsky parlament, predstavujú pre parlamentných vyjednávačov mandát na rokovania o finálnom znení legislatívneho balíka s predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ. Rada však najskôr musí schváliť vlastnú vyjednávaciu pozíciu.

Súvislosti

V roku 2014 neskončila temer žiadna časť komunálneho odpadu z Belgicka, Dánska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Švédska na skládkach. V tom istom roku skládkovali Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko a Malta viac ako tri štvrtiny ich komunálneho odpadu.

Slovensko patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 12%). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje alebo spaľuje (cca 88%).

Napriek značnému zlepšeniu nakladania s odpadmi v EÚ za ostatné desaťročia končí dodnes temer tretina komunálneho odpadu členských štátov na skládkach. Menej ako polovica komunálneho odpadu sa recykluje alebo kompostuje, pričom rozdiely v prístupe k nakladaniu s týmto druhom odpadu medzi členskými štátmi sú značné.

Zlepšenie odpadového hospodárstva by prinieslo pozitíva v oblasti ochrany životného prostredia a klímy, verejného zdravia a ekonomiky. V rámci snahy priblížiť EÚ k obehovému hospodárstvu predložila Európska komisia štyri legislatívne návrhy, ktoré by mali zaviesť nové ciele pri nakladaní s odpadom, a to v oblasti opätovného využitia odpadu, recyklácie a skládkovania.

Legislatívne návrhy tiež upravujú ustanovenia EÚ v súvislosti s predchádzaním vzniku odpadu a rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Objasňujú tiež definície, povinnosti predkladania správ a metódy výpočtov jednotlivých cieľov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Španielsky premiér žiada, aby sa EÚ prestala spoliehať na dovážané potraviny a energie

Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok vyzval Európsku úniu (EÚ), aby sa „reindustrializovala“. Tvrdí, že …

Consent choices