farmar
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nové pravidlá prinesú viac podpory a zníženie administratívnej záťaže pre pestovateľov ovocia a zeleniny

Vďaka novým pravidlám, ktoré schválila Európska komisia, získajú organizácie európskych pestovateľov ovocia a zeleniny výhody zo zjednodušenia pravidiel, zníženia administratívnej záťaže a zvýšenia finančnej podpory v čase krízy.

Výsledkom dvojročného preskúmania v rámci iniciatívy lepšej právnej regulácie prijatej Junckerovou Komisiou je aktualizované a zjednodušené delegované nariadenie týkajúce sa európskeho odvetvia ovocia a zeleniny, ktoré výraznejšie posilní úlohu organizácií výrobcov, zvýši ich atraktívnosť pre nečlenov a zároveň zlepší fungovanie existujúceho systému riadenia trhu.

Európsky komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan uviedol: Z hľadiska poľnohospodárstva a potravinárskej výroby v Európe má odvetvie ovocia a zeleniny mimoriadny význam. Európska komisia ho podporuje a aj naďalej bude podporovať. Zároveň je dôležité, aby sa miliónom poľnohospodárov produkujúcim jedny z najkvalitnejších potravín na svete dostalo za ich úsilie primeranej odmeny a aby spotrebitelia mali prístup k ich produktom.“

Ročná produkcia ovocia a zeleniny v EÚ v hodnote takmer 47 miliárd € pochádza z 3,4 milióna poľnohospodárskych podnikov, ktoré tvoria približne štvrtinu všetkých fariem v EÚ. Podľa posledných dostupných údajov existuje okolo 1 500 organizácií výrobcov, ktoré pokrývajú 50 % celkovej produkcie ovocia a zeleniny v EÚ.

Okrem priamej pomoci a spolufinancovania projektov rozvoja vidieka zo zdrojov EÚ mohli pestovatelia ovocia a zeleniny od zavedenia ruského embarga na vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych produktov z EÚ v auguste 2014 využiť mimoriadne podporné opatrenia v celkovej výške 430 miliónov €. Európska komisia ponúka organizáciám výrobcov aj ďalšie finančné zdroje vo výške približne 700 miliónov € ročne.

Okrem spomínanej trhovej pomoci prinesú nové pravidlá:

  • zvýšenie podpory pre odvetvie ovocia a zeleniny v prípade stiahnutia produktov z trhu, ktoré sa nesmú viac predávať z dôvodu neočakávaného vývoja na trhu. Zvýšenie cien za stiahnutie z 30 % na 40 % priemeru trhovej ceny v EÚ za posledných päť rokov v prípade bezplatnej distribúcie (tzv. charitatívneho stiahnutia) a z 20 % na 30 % v prípade stiahnutia na iné účely (napr. kompost, živočíšne krmivá, destilácia a pod.);
  • zvýšenie atraktívnosti organizácií výrobcov v odvetví ovocia a zeleniny pre výrobcov, ktorí ešte nie sú ich členmi, tým, že sa im jasnejšie vysvetlí, ktoré z činností organizácií výrobcov môžu získať finančnú podporu zo zdrojov EÚ (napríklad investície do technológií alebo zvyšovania kvality) a stanovením maximálneho percenta produkcie 25 % na predaj mimo organizácie. Hoci členovia sú motivovaní odovzdávať celú svoju produkciu organizácii výrobcov, ktorá ju za nich predáva, mnohí z nich sú zvyknutí aj na priamy predaj spotrebiteľom. Podpora podobne krátkych dodávateľských reťazcov je kľúčovým návrhom Komisie a vďaka novým pravidlám pri zachovaní len minimálnych limitov stanovených v súčasnosti platnom nariadení a možnosti členských štátov stanovovať si vlastné maximálne stropy sa do celého procesu zavedie jednotnejší prístup;
  • zjednodušenie a objasnenie právnych predpisov, pokiaľ ide o nadnárodné organizácie výrobcov a ich združenia. Tieto organizácie sú dôležitým prvkom internacionalizácie odvetvia, pretože okrem pomoci poľnohospodárom pri získavaní širšieho prístupu na trhy pre ich produkciu zaručujú, že pridaná hodnota zo zvýšenia vývozu sa vráti späť k poľnohospodárom. Napríklad na zjednodušenie a objasnenie platieb nadnárodným organizáciám sú dnes kontroly a platby viazané na územie, na ktorom nadnárodná organizácia svoju činnosť vykonáva.
Viac..  Ceny poľnohospodárskych produktov boli vlani vyššie ako v roku 2021

Po schválení návrhu Európskou komisiou majú Európsky parlament a Rada dva mesiace na to, aby hlasovali o delegovanom nariadení, ktoré potom začne platiť.

Súvislosti

EÚ aktívne podporuje odvetvie ovocia a zeleniny vlastným systémom riadenia trhu, ktorý je súčasťou spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, a má štyri všeobecnejšie ciele: konkurencieschopnejšie a trhovo orientované odvetvie, nižšia fluktuácia príjmov výrobcov v prípade krízy, zvýšenie spotreby ovocia a zeleniny v EÚ a častejšie využívanie metód ekologického obrábania pôdy a ekologickej produkcie.

Silné organizácie výrobcov zohrávajú kľúčovú úlohu pri spoločnom riešení neočakávaných a nepriaznivých situácií. Formou nariadení o spoločnej organizácii trhov motivuje EÚ poľnohospodárov k tomu, aby zakladali organizácie výrobcov a tým posilnili svoju pozíciu na trhu vďaka lepšej pozícii pri vyjednávaní s odvetvím maloobchodu, ako aj vďaka plánovaniu produkcie, inovácii a predchádzaniu krízam, ako aj riadiacim opatreniam. EÚ podporuje poľnohospodárov v tomto ich úsilí poskytovaním finančnej podpory na pomoc pri plánovaní ich produkcie, inováciách a pestovaní plodín ekologickým spôsobom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Komisia schválila slovenskú schému vo výške 50 mil. € na podporu poľnohospodárov

Komisia schválila slovenskú schému vo výške 50 miliónov eur na podporu poľnohospodárskeho sektora v súvislosti …

Consent choices