brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zaregistrovala dve nové iniciatívy o právach občanov Únie po brexite

Európska komisia dnes zaregistrovala dve európske iniciatívy občanov (EIO) týkajúce sa práv občanov Únie v súvislosti s vystúpením členskej krajiny z EÚ a odmietla tretí návrh s názvom „Stop brexitu“.

Prvá iniciatíva so zreteľom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ vyzýva Komisiu, aby oddelila občianstvo Únie od občianstva členských štátov („Občianstvo EÚ pre Európanov: Zjednotení v rozmanitosti napriek princípom ius soli a ius sanguinis“). Druhá iniciatíva vyzýva Komisiu k dodržiavaniu práva občanov Únie na slobodný pohyb a pobyt v rámci EÚ („Zachovanie európskeho občianstva“). Tretí návrh európskej iniciatívy občanov o zabránení vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ („Stop brexitu“) Komisia odmietla ako neprípustný.

Rozhodnutie Komisie sa týka právnej prípustnosti navrhovaných iniciatív, v tejto fáze sa neskúmala ich podstata.

Komisia zistila, že iniciatívy „Občianstvo EÚ pre Európanov: Zjednotení v rozmanitosti napriek princípom ius soli a ius sanguinis“ a „Zachovanie európskeho občianstva“ spĺňajú podmienky potrebné na registráciu podľa nariadenia o európskej iniciatíve občanov. Obe iniciatívy občanov vyzývajú Komisiu, aby chránila postavenie a práva občianstva EÚ v súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ. Komisia prikladá veľký význam snahe poskytnúť istotu a bezpečnosť 4 miliónom občanov (3,2 miliónu občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a 1,2 miliónu občanov Spojeného kráľovstva v EÚ), ktorí si nie sú istí svojou budúcnosťou kvôli rozhodnutiu Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ. Komisia nemôže navrhnúť sekundárne právne predpisy s cieľom udeliť občianstvo EÚ fyzickým osobám, ktoré nemajú štátnu príslušnosť žiadnej členskej krajiny EÚ. Ústredným bodom blížiacich sa rokovaní o článku 50 budú však práve práva občanov Únie v Spojenom kráľovstve a práva občanov Spojeného kráľovstva v EÚ po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Komisia urobí všetko preto, aby sa občania EÚ nestali pri rokovaniach so Spojením kráľovstvom tromfom jednej zo strán.

V prípade iniciatívy „Stop brexitu“ Komisia zistila, že neboli dodržané podmienky registrácie. Článok 50 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) výslovne umožňuje každému členskému štátu vystúpiť z Únie v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami. Hoci Komisia vyjadruje poľutovanie nad vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, výsledok referenda rešpektuje.

Viac..  Konanie voči Spojenému kráľovstvu kvôli dohode o vystúpení z EÚ

Ďalšie kroky

Formálna registrácia iniciatívy „Zachovanie európskeho občianstva“ sa uskutoční 2. mája, iniciatíva „Občianstvo EÚ pre Európanov“ bude zaregistrovaná 27. marca. V oboch prípadoch sa zo strany organizátorov touto registráciou začal jednoročný proces zberu podpisov na ich podporu.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli v Lisabonskej zmluve. V apríli 2012, po nadobudnutí účinnosti nariadenia o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy, sa začali uplatňovať ako nástroj na tvorbu politického programu v rukách občanov. Podľa Zmluvy má každý občan právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie prostredníctvom európskej iniciatívy občanov. Postupy a podmienky predloženia európskej iniciatívy občanov by mali byť jasné, jednoduché a ľahko použiteľné. Predseda Juncker v septembri 2016 vo svojej správe o stave Únie zdôraznil záväzok posilniť postavenie občanov pri vytváraní lepšej Európy.

V podmienkach prípustnosti stanovených v nariadení č. 211/2011 o európskej iniciatíve občanov sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nemá byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu na účely uplatňovania zmlúv, nemá predstavovať zjavné zneužitie práva, nemá byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca a v rozpore s hodnotami Únie.

EIO musí byť najskôr formálne zaregistrovaná. Potom môže jej prostredníctvom jeden milión občanov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila právny akt v oblastiach, v ktorých má právomoc tak urobiť.

Komisia sa musí rozhodnúť, či bude alebo nebude konať, a vysvetliť dôvody na prijatie svojho rozhodnutia iba vtedy, ak EIO do jedného roka od registrácie získa jeden milión overených vyhlásení o podpore z najmenej siedmich členských štátov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …