digitalny den
PHOTO: © European Union.

Krajiny EÚ sa v Ríme zaviazali k prehĺbeniu a rozšíreniu digitalizácie

V rámci osláv 60. výročia Rímskych zmlúv Komisia zorganizovala stretnutie ministrov, kde sa dohodli na pokroku v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, prepojenej mobility a digitalizácie priemyslu. Rokovali aj o iniciatívach na podporu digitálnych zručností.

Podujatie Digitálny deň, ktoré sa uskutočnilo v Ríme, má za cieľ podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ, aby boli naša spoločnosť a priemysel lepšie vybavené na úplné využitie výhod, ktoré ponúka digitálna transformácia. Ministri podpísali vyhlásenia, v ktorých sa zaviazali k úsiliu dostať EÚ do popredia v oblasti celosvetovej vysokovýkonnej výpočtovej techniky a k vykonávaniu cezhraničných skúšobných jázd prepojených vozidiel. Spustia tiež európsku platformu, ktorá bude spájať iniciatívy jednotlivých členských štátov v záujme pomôcť európskemu priemyslu pri digitalizácii, adaptácii a inovácii. Komisia takisto predstaví skúšobný projekt na podporu digitálnych stáží. Ich účastníci, vrátane predstaviteľov občianskej spoločnosti, budú skúmať dosah digitálnej transformácie spoločnosti a ekonomiky na pracovné miesta a zručnosti.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: Už viac ako 60 rokov krajiny Európy spolupracujú na využívaní hospodárskych prínosov väčších, lepšie integrovaných trhov, a zabezpečujú, aby sa tieto prínosy dostali k ľuďom. To isté musí platiť aj pre digitálne prostredie. Pred niekoľkými storočiami sa hovorilo, že všetky cesty vedú do Ríma, ale digitálne diaľnice budúcnosti prepoja každého človeka, každý predmet a každé miesto. Digitálny deň je potvrdením toho, že digitalizáciu musíme využiť ako pozitívnu silu, či už pri tvorbe politík a predpisov, v našom hospodárstve, spoločnosti alebo v životoch všetkých Európanov.

K najvýznamnejším udalostiam v rámci digitálneho dňa patria:

­ Vyhlásenie ministrov o presadení Európy ako globálneho aktéra v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC): Superpočítače sú zložené z tisícov procesorov, ktoré v reálnom čase súbežne analyzujú obrovské množstvá údajov. Umožňujú navrhnúť a simulovať účinky nových liekov, rýchlejšiu diagnostiku a lepšiu liečbu, zabrániť epidémii a podporovať prijímanie rozhodnutí v elektroenergetike, pri distribúcii vody, mestskom plánovaní a v iných oblastiach. Viacero ministrov sa zaviazalo k vybudovaniu výpočtových a dátových infraštruktúr novej generácie v rámci európskeho projektu rozmerov podobných projektu Airbus v 90. rokoch a projektu Galileo na začiatku 21. storočia. Táto infraštruktúra bude poskytovať podporu aj európskemu cloudu pre otvorenú vedu, ktorý umožní 1,7 miliónu výskumných pracovníkov a 70 miliónom odborníkov z oblasti vedy a techniky vo virtuálnom priestore ukladať, zdieľať a opätovne používať údaje z rôznych disciplín, a to bez obmedzenia hranicami.

­ Spolupráca na prepojenej a automatizovanej mobilite: Mnoho predstaviteľov európskych štátov podpísalo vyhlásenie o zámere zriadiť spoločne s Komisiou právny rámec pre cezhraničné skúšobné jazdy prepojených vozidiel na základe harmonizovaných pravidiel o prístupe k údajom, zodpovednosti a prepojenosti. Tým prispejú k splneniu plánov EÚ vyhlásených v stratégii Komisie na vybudovanie európskeho dátového hospodárstva z januára 2017 a v stratégii EÚ pre kooperatívnu, prepojenú a automatizovanú mobilitu z novembra 2016. Toto vyhlásenie o zámere je prvou iniciatívou pod vedením členských štátov zameranou na cezhraničnú spoluprácu v oblasti prepojenej a automatizovanej mobility. Komisia prispeje k tomuto úsiliu konkrétnymi opatreniami na uľahčenie cezhraničných koridorov.

­ Európska platforma pre digitalizáciu priemyslu v záujme prepojenia národných iniciatív: Pred rokom predložila Komisia stratégiu na zabezpečenie toho, aby každý podnik v Európe, či už fabrika alebo startup, mohol v plnej miere zužitkovať digitálne inovácie v prospech zlepšovania svojich produktov, skvalitňovania procesov a prispôsobenia obchodných modelov digitálnej zmene. Komisár Günther Oettinger a taliansky minister hospodárskeho rozvoja Carlo Calenda spolu so zúčastnenými ministrami, štátnymi tajomníkmi a vedúcimi predstaviteľmi priemyslu spustia európsku platformu s 12 existujúcimi a 9 budúcimi národnými iniciatívami v oblasti digitalizácie priemyslu. Jej cieľom sú spoločné investície, cezhraničná a medzisektorová spolupráca a vzájomné učenie sa, keďže žiadny členský štát nedosiahne tieto ciele sám. Takisto pomôže zoskupiť zdroje a spoločné investície, ktoré umožnia európskym spoločnostiam byť v popredí, pokiaľ ide o čisté technológie. Členské štáty, EÚ a odvetvie priemyslu plánujú v nasledujúcich piatich rokoch vynaložiť spoločné investície vo výške viac ako 50 miliárd eur na podporu digitalizácie európskeho priemyslu.

Viac..  Za porušovanie pravidiel EÚ o ochrane súkromia, uložili aplikácii WhatsApp pokutu 5,5 milióna

­ Iniciatíva digitálnych príležitostí: Napriek vysokej miere nezamestnanosti mládeže sú v Európe neobsadené dva milióny pracovných miest. V mnohých krajinách panuje nesúlad medzi zručnosťami uchádzačov o zamestnanie a potrebami pracovného trhu. V súčasnosti si väčšina pracovných miest vyžaduje digitálne zručnosti. 40 percent podnikov, najmä malé a stredné podniky, potrebujú odborníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a majú ťažkosti s ich získaním. Viac ako polovica odborníkov v oblasti IKT pracuje mimo tejto oblasti. Sociálni partneri, podniky, vzdelávacie inštitúcie a subjekty občianskej spoločnosti musia prevziať iniciatívu a spojiť sily. V záujme overiť konkrétne možnosti Komisia plánuje spustiť pilotný projekt, v rámci ktorého chce v období rokov 2018 až 2020 poskytnúť až 6 000 vysokoškolským študentom príležitosť získať cezhraničné pracovné skúsenosti na základe existujúcich programov a sietí EÚ, ako je napríklad koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta. Cieľom je zistiť záujem študentov a podnikov o využitie stáží v trvaní 5 až 6 mesiacov, na ktorých sa budú môcť zúčastniť študenti všetkých zameraní. Študenti by mohli využiť stáže v špecializovanejších oblastiach ako kybernetická bezpečnosť, big data, kvantová technológia alebo umelá inteligencia, ako aj vo všeobecnejších oblastiach ako web dizajn, digitálny marketing a vývoj softvéru.

­ Modernejší rámec pre digitálne verejné služby: Komisia ďalej predloží aktualizovaný európsky rámec interoperability. Ide o poslednú iniciatívu v rámci stratégie pre digitálny jednotný trh spustenej v máji 2015. Tento nový rámec zabezpečí, aby všetky správne orgány členských štátov mohli prijať odsúhlasený a podobný prístup pri sprístupňovaní verejných služieb online a riešení pravidiel v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov, čím sa znížia riziká a náklady na ich vývoj. Zaručením interoperability digitálnych služieb členské štáty zabezpečia, že ich služby budú prístupné nielen na ich území ale aj v iných krajinách a v rámci rôznych oblastí politiky, čo uľahčí ľuďom a podnikom komunikáciu s úradmi v ich krajine, ako aj v iných členských štátoch.  

Základné informácie

Podujatie „digitálny deň“ je súčasťou osláv 60. výročia Rímskych zmlúv a jeho ústredným prvkom je digitálna budúcnosť Európy. Digitálne technológie, produkty a služby už dnes skvalitňujú životy ľudí, menia spôsob, akým pracujeme, a podnecujú hospodársky rast. Existujúce online bariéry však občanom bránia v prístupe k tovaru a službám, internetové spoločnosti a startupy majú obmedzenú pôsobnosť a podniky a vlády nemôžu plne využívať digitálne nástroje.

S ohľadom na tieto skutočnosti Komisia v máji 2015 spustila stratégiu pre digitálny jednotný trh a predložila svoje návrhy. Pozornosť sa teraz musí sústrediť na to, aby sa tieto návrhy stali skutočnosťou – od prijatia Európskym parlamentom a Radou až po realizáciu členskými štátmi.

V máji 2017 predloží Komisia preskúmanie digitálneho jednotného trhu v polovici trvania, v ktorom zhodnotí doterajší pokrok a určí kroky, ktoré treba ešte urobiť. Spolu s preskúmaním vypracuje správu o digitálnom pokroku Európy, v ktorej podá podrobné hodnotenie pokroku, aký EÚ a členské štáty dosiahli v digitálnom rozvoji, a určí možné kroky na zlepšenie výsledkov členských štátov v oblasti digitalizácie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

lexmann

Čísla nás varujú: Na internete musíme chrániť deti oveľa viac, hovorí Lexmann

Sexuálny či nenávistný obsah, násilie a šikana. To sú slovenskými deťmi najčastejšie menované negatíva, s …

Consent choices