dombrovskis
Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Komisia: Spotrebitelia by mali mať prístup k najlepším dostupným produktom

Európska komisia prezentuje akčný plán obsahujúci spôsoby, prostredníctvom ktorých môžu európski spotrebitelia získať lepší prístup k väčšiemu sortimentu finančných služieb v celej EÚ. Podstatou uvádzaného akčného plánu je jeho zameranie na technológie, keďže pokrok smerom k integrovanejšiemu trhu s finančnými službami sa dá dosiahnuť práve inovačnými online službami. S týmto cieľom zároveň uverejňujeme aj konzultáciu týkajúcu sa technológií a ich vplyvu na európsky sektor finančných služieb (tzv. FinTech), ktorej cieľom je motivovať naše snahy v tejto oblasti.

Komisia pod vedením predsedu Junckera sa zaviazala pracovať na rozvoji prehĺbenejšieho a spravodlivejšieho jednotného trhu, a to aj v digitálnej oblasti. Pokiaľ ide o finančné služby, znamená to posilňovanie hospodárskej súťaže a rozširovanie sortimentu, aby spotrebitelia mohli využívať nižšie ceny a vyššiu kvalitu, a to bez ohľadu na to, či finančné služby – ako napríklad bankové účty, poistenie automobilov a peňažné prevody – nakupujú v zahraničí alebo doma.

Tento akčný plán má za cieľ vyvíjať tlak na odstránenie vnútroštátnych prekážok, pretože finančné služby z iného členského štátu EÚ v súčasnosti nakupuje len 7 % spotrebiteľov. Všetci spotrebitelia by mali mať možnosť slobodne si vybrať zo širokej palety finančných služieb dostupných v celej EÚ a získať čo najvyššiu hodnotu za svoje peniaze, súc si vedomí toho, že sú náležite chránení. Na skutočne jednotnom trhu by rozdiel medzi domácimi a zahraničnými poskytovateľmi už vôbec nemal byť opodstatnený. Poskytovatelia finančných služieb by zároveň mali mať možnosť využívať možnosti, ktoré im poskytuje celý trh EÚ.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Európski spotrebitelia a spoločnosti by mali mať možnosť naplno využívať skutočne jednotný trh s finančnými službami. Spotrebitelia by mali mať prístup k najlepším dostupným produktom nielen v ich vlastnej krajine, ale v celej EÚ. Zároveň chceme v plnom rozsahu preskúmať potenciál technológií, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Ak ich využijeme správnym spôsobom, majú potenciál zmeniť finančný sektor k lepšiemu a zlepšiť spôsob, akým ľudia pristupujú k finančným službám.“

Podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti uviedol: „Tento ambiciózny akčný plán obsahuje cielené opatrenia, ktorými sa postupne prehĺbi náš jednotný trh a ktoré majú skutočný vplyv na životy európskych občanov. Keď sme uvádzali úniu kapitálových trhov, zaviazali sme sa zlepšiť prístup k financovaniu a k spotrebiteľským finančným službám pre dobro spotrebiteľov a podnikov a súčasne udržiavať krok s vývojom v oblasti finančných technológií.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová poznamenala: „Hoci najvyužívanejším právom Európanov zostáva právo voľného pohybu v EÚ, spotrebitelia v EÚ sa v každodennom živote stále stretávajú s príliš veľkým množstvom prekážok. Nech už je to pri otváraní bankového účtu, kúpe poistenia pre svoj automobil či žiadosti o úver, len čo má daná služba cezhraničný rozmer, celé sa to komplikuje. Preto dnes uvádzame plán, ktorý má spotrebiteľom poskytnúť lepšie produkty a väčší výber, čím sa zlepší prehľadnosť a ochrana finančných služieb.“

Akčný plán

Komisia identifikovala tri hlavné oblasti ďalšieho úsilia, ktorého cieľom je ešte viac sa priblížiť k skutočnému jednotnému trhu s finančnými službami:

  • Zvýšenie dôvery spotrebiteľov a posilnenie ich postavenia pri nakupovaní služieb doma i v iných členských štátoch. Chceme napríklad dosiahnuť to, aby bolo pre vodičov jednoduchšie preniesť si do zahraničnej poisťovne svoj bonus za bezškodový priebeh („bonus/malus“); chceme znížiť poplatky za cezhraničné transakcie denominované v mene inej než euro a prijmeme kroky smerom k transparentnejšiemu oceňovaniu poistiek pri prenajatých vozidlách.
  • Zmiernenie právnych a regulačných prekážok, ktoré bránia podnikom v ich snahách expandovať do zahraničia. Dosiahneme to napríklad tak, že sa zameriame na spoločné kritériá posudzovania úverovej bonity a uľahčenie výmeny údajov medzi úverovými registrami.
  • Podpora rozvoja inovatívneho digitálneho sveta, v rámci ktorej môžeme prekonať niektoré z existujúcich prekážok brániacich dobudovaniu jednotného trhu. Dosiahneme to napríklad tak, že sa zameriame na spoluprácu so súkromným sektorom v snahe preskúmať, ako by sa v tomto sektore mohla využívať elektronická identifikácia a dôveryhodné služby na overovanie totožnosti zákazníkov. Zároveň budeme monitorovať praktiky poskytovateľov digitálnych služieb v snahe zistiť, či by bolo vhodné aktualizovať pravidlá predaja finančných služieb na diaľku (napríklad online alebo telefonicky).
Viac..  Správa pre Európsky úrad bezpečnosti potravín: Slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie

Komisia už prostredníctvom právnych predpisov EÚ odstránila mnohé z regulačných prekážok brániacich fungovaniu jednotného trhu v oblasti spotrebiteľských finančných služieb. Akčný plán vytyčuje smerovanie ďalšieho úsilia. Na mnohých opatreniach sa budú musieť podieľať aj zainteresované strany, ako napríklad vnútroštátne orgány dohľadu, poskytovatelia služieb a spotrebiteľské organizácie.

FinTech: nová oblasť finančných služieb

Rýchly vývoj FinTech prináša spotrebiteľom i spoločnostiam nové príležitosti. Má v sebe potenciál zlepšiť prístup spotrebiteľov k finančným službám na celom jednotnom trhu, odstrániť vnútroštátne prekážky a zefektívniť systém.

V snahe pomôcť európskemu sektoru finančných technológií v bezproblémovom a konkurencieschopnom fungovaní v celej EÚ má Komisia v úmysle zamerať sa na tri hlavné princípy: neutralita technológií, aby sa na tradičný predaj produktov a služieb (napr. prostredníctvom pobočiek) vzťahovali rovnaké pravidlá ako na produkty a služby predávané digitálne; to všetko preto, aby sa zabezpečila inovácia a rovnaké podmienky. Po druhé, proporcionalita, aby boli dané pravidlá primerané rozličným obchodným modelom, veľkostiam a činnostiam regulovaných subjektov. Po tretie, zlepšená integrita s cieľom zabezpečiť pre spotrebiteľov transparentnosť, ochranu súkromia a bezpečnosť.

V prvom kroku Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby predložili svoje reakcie na konzultáciu FinTech. Táto konzultácia sa spúšťa súbežne s konferenciou #FinTechEU, ktorá prebieha v Bruseli. Konzultácia má za cieľ zozbierať informácie z prvej ruky o vplyve nových technológií na celý finančný sektor. Pomôže nám posúdiť, či sú regulačné pravidlá a pravidlá v oblasti dohľadu EÚ primerané a aké kroky môžu byť v budúcnosti potrebné.

Súvislosti

EÚ už prijala niekoľko opatrení na dosiahnutie jednotného trhu so spotrebiteľskými finančnými službami. Patria medzi ne smernica o platobných účtoch, prostredníctvom ktorej sa zlepšuje transparentnosť poplatkov za bankové účty a uľahčuje prechod do inej banky, a stratégia digitálneho jednotného trhu Komisie, ktorej cieľom je posilniť prístup k digitálnym produktom a službám. Vo svojom akčnom pláne na vybudovanie únie kapitálových trhov sa Komisia zaviazala dosiahnuť silnejšie kapitálové trhy v celej EÚ a zároveň zlepšiť prístup k retailovým investičným produktom.

V snahe identifikovať zostávajúce prekážky spustila Európska komisia v decembri 2015 konzultáciu prostredníctvom zelenej knihy. Táto konzultácia sa zameriavala na trh so spotrebiteľskými finančnými službami v celej Európe, pokiaľ ide o produkty, ako napríklad poistenie, hypotéky, úvery, platby a bankové účty. Súbežne s tým bol realizovaný aj osobitný prieskum Eurobarometer, ktorého cieľom bolo zhromaždiť viac dôkazov týkajúcich sa trhu so spotrebiteľskými finančnými službami.

V rámci zelenej knihy bolo doručených 428 príspevkov od najrôznejších zainteresovaných strán (spotrebiteľov, spotrebiteľských organizácií, finančného sektora a príslušných orgánov) a ukázalo sa, že prekážky brániace fungovaniu jednotného trhu majú vplyv tak na spotrebiteľov, ako aj na poskytovateľov služieb.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Korcok

I. Korčok: Presadzovanie právneho štátu a ochrana novinárov sú integrálnou súčasťou našej politiky

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok v pondelok po skončení Rady pre zahraničné …