Iliana Ivanova
Iliana Ivanova, členka EDA zodpovedná za túto správu. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Záruka pre mladých ľudí zaostáva za pôvodnými očakávaniami

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) záruka EÚ pre mladých ľudí, ktorej cieľom je pomôcť mladým ľuďom bez zamestnania, vzdelávania či odbornej prípravy, dosiahla obmedzený pokrok a jej výsledky zaostávajú za pôvodnými očakávaniami.

V rámci záruky pre mladých ľudí by členské štáty mali zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote štyroch mesiacov po ukončení formálneho vzdelania alebo strate zamestnania. Okrem toho Európska rada zriadila iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí s rozpočtom vo výške 6,4 mld. EUR s cieľom zvýšiť podporu tým regiónom a jednotlivcom, ktorí majú najväčšie problémy.

Audítori navštívili Írsko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Portugalsko a Slovensko. Tieto členské štáty dosiahli určitý pokrok vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí a dosiahli sa niektoré výsledky. Ani jeden z nich však nezabezpečil, aby všetci ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani odbornej prípravy mali príležitosť prijať ponuku do štyroch mesiacov.

„V polovici roku 2016 bolo v EÚ stále nezamestnaných vyše štyri milióny ľudí vo veku do 25 rokov”, povedala Iliana Ivanova, členka EDA zodpovedná za túto správu. „Tvorcovia politík by mali zabezpečiť, aby programy, ktoré majú pomôcť mladým ľuďom, nevzbudzovali očakávania, ktoré nie je možné splniť. Vlastne aj samotná Európska komisia priznala v jej nedávnej bielej knihe o budúcnosti Európy, že je nesúlad medzi očakávaniami a schopnosťou EÚ splniť ich.”

Audítori hovoria, že dôležitým faktorom, ktorý k tomu prispel, je to, že len zdrojmi, ktoré sú dostupné z rozpočtu EÚ, nie je možné riešiť všetkých príslušných mladých ľudí. Pokiaľ ide o záruku pre mladých ľudí, audítori zistili nedostatok stratégií s jasnými čiastkovými cieľmi a cieľmi na zahrnutie všetkých, ktorí potrebujú zamestnanie, vzdelávanie alebo odbornú prípravu; členské štáty neposudzovali celkové náklady a dostupné financovanie a zlá kvalita údajov sťažila posúdenie výsledkov.

Viac..  Riadiaci výbor Energetickej platformy EÚ prvýkrát riešil spoločné nákupy plynu

Preskúmaním iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa zistilo, že posúdenie jej SK 2 cieľovej skupiny bolo nedostatočné, že bolo riziko, že financovanie EÚ jednoducho nahradí vnútroštátne financovanie namiesto poskytnutia pridanej hodnoty, a že nízka kvalita údajov sťažila meranie vykázaných výsledkov, ktoré zaostávali za očakávaniami. Audítori dospeli k záveru, že prínos iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí bol v navštívených členských štátoch k dnešnému dňu obmedzený.

EDA vyjadruje niekoľko odporúčaní Európskej komisii a členským štátom.

Medzi hlavnými bodmi, na ktoré bolo poukázané, bolo, že by členské štáty a Komisia mali:

• riadiť očakávania stanovením realistických a dosiahnuteľných cieľov a úloh;

• vykonať posúdenie medzier a analýzy trhu pred zriadením systémov;

• zlepšiť svoje systémy monitorovania a vykazovania.

Členské štáty by mali:

• stanoviť úplný prehľad nákladov na záruku pre mladých ľudí a prispôsobiť systémy dostupnému financovaniu;

• zabezpečiť, aby ponuky zamestnania, vzdelávania a odbornej prípravy zodpovedali profilom účastníkov a dopytu na trhu práce, a preto viedli k udržateľnej zamestnanosti.

Komisia by mala:

• zabezpečiť, aby členské štáty odôvodnili, ako ich opatrenia zamestnanosti mladých ľudí financované EÚ budú primerane riešiť ich potreby.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klus

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta SR za člena Európskeho Dvora audítorov

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho Dvora audítorov. Klus …

Consent choices