roaming
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ako bude prebiehať zrušenie roamingových poplatkov?

Zbohom roamingovým poplatkom pre cestovateľov v EÚ v roku 2017

1. Roaming v EÚ

Ako funguje roaming v EÚ?

Ak cestujete do zahraničia a telefonujete, posielate textové správy alebo surfujete na internete cez mobilný telefón alebo zariadenie s kartou SIM z vašej domovskej krajiny, „roamingujete“. Operátor vo vašej domovskej krajine platí operátorovi v cudzej krajine za používanie jeho sietí. Cena vyplácaná medzi prevádzkovateľmi sa nazýva „veľkoobchodná roamingová cena“. Tá predstavuje náklady domovského operátora, a preto vplýva na celkové náklady spotrebiteľov. Preto Komisia pracuje na obmedzení veľkoobchodných cien roamingu v EÚ súbežne s úsilím o priame obmedzenie maloobchodných cien, ktoré platí spotrebiteľ.

Aké sú domáce ceny za mobilné služby v celej EÚ?

Európania majú pri pohybe v rámci EÚ rôzne cestovné návyky a v navštívených krajinách sa sieťové náklady líšia. Z nedávnej štúdie Európskej komisie navyše vyplýva, že spotrebiteľské maloobchodné ponuky sú medzi jednotlivými členskými štátmi nejednotné. V roku 2016 sa napríklad najlacnejšia ponuka, ktorá zahŕňala mesačné dáta v objeme 1 GB, 600 minút hovorov a 225 SMS pohybovala od 60 EUR v Maďarsku až po 8 EUR v Estónsku (bez DPH a splátku za smartfón).

2. Opatrenia EÚ proti roamingovým poplatkom

Európska komisia od roku 2007 úspešne pracuje na znižovaní spotrebiteľských cien roamingu. Vďaka tomu sa zmenili návyky mnohých Európanov, ktorí si predtým pri cestovaní vypínali mobily. V roku 2013 Európska komisia navrhla právne predpisy na odstránenie roamingových poplatkov pre ľudí, ktorí pravidelne cestujú po EÚ. V októbri 2015 sa Európsky parlament a Rada dohodli, že by sa tak malo stať 15. júna 2017.

Od 15. júna 2017 budete môcť používať mobilné zariadenia pri cestovaní v rámci EÚ za rovnaké ceny ako doma (tzv. roaming za vnútroštátne ceny), pričom operátori budú uplatňovať politiky primeraného využívania. Ak si napríklad doma platíte mesačný balík minút, SMS a dátových služieb, akýkoľvek hovor, SMS či dátová relácia počas vášho pobytu v zahraničí v rámci EÚ sa bez dodatočných poplatkov odpočíta od daného objemu, ako keby ste boli vo svojej vlasti.

K akým poklesom cien za roaming došlo?

  • Od roku 2007 sa EÚ podarilo dosiahnuť zníženie maloobchodných cien za hovory vo výške 92 %.
  • Od roku 2009 sa EÚ podarilo dosiahnuť zníženie maloobchodných cien za SMS vo výške 92 %.
  • Dátový roaming je v súčasnosti až o 96 % lacnejší v porovnaní s rokom 2012, keď sa prvýkrát začal uplatňovať strop na maloobchodné ceny dátového roamingu.
  • Medzi rokmi 2008 a 2015 sa objem dátového roamingu zvýšil viac než stonásobne.

 

Regulované roamingové tarify v rokoch 2007 – 2016
(EUR bez DPH)
  Uskutočnené hovory Prijaté hovory SMS Dáta Dáta
        Veľkoobchod Maloobchod
        MB MB
2007 0,49 0,24
2008 0,46 0,22
2009 0,43 0,19 0,11 1,00
2010 0,39 0,15 0,11 0,80
2011 0,35 0,11 0,11 0,50
2012 0,29 0,08 0,09 0,25 0,70
2013 0,24 0,07 0,08 0,15 0,45
2014 0,19 0,05 0,06 0,05 0,20
2015 0,19 0,05 0,06 0,05 0,20
2016 domáca cena + maximálne 0,05 0,0114 domáca cena + maximálne 0,02 0,05 domáca cena + maximálne 0,05

 

Aké opatrenia sú potrebné na zrušenie poplatkov za roaming?

Pri schvaľovaní mechanizmu upravujúceho roaming za vnútroštátne ceny Európsky parlament a Rada požiadali Komisiu, aby vypracovala viaceré podporné opatrenia v záujme fungovania nového scenára v praxi:

– Legislatívny návrh na reformu veľkoobchodného roamingového trhu do 15. júna 2016, teda na poli maximálnych cien, ktoré si operátori navzájom účtujú za používanie sietí zo strany roamingových zákazníkov. Na základe návrhu, ktorý predstavila Komisia, Európsky parlament a členské štáty dosiahli 31. januára 2017 dohodu o stanovení horných hraníc veľkoobchodného roamingu:

  • 0,032 EUR za minútu hovoru od 15. júna 2017,
  • 0,01 EUR za SMS od 15. júna 2017,
  • postupné znižovanie stropov za dátové služby v priebehu piatich rokov zo 7,7 EUR za GB (15. júna 2017) na 6 EUR za GB (1. 1. 2018), 4,5 EUR za GB (1. 1. 2019), 3,5 EUR za GB (1. 1. 2020), 3 EUR za GB (1. 1. 2021) až na 2,5 EUR za GB (1. 1. 2022).

– Pravidlá týkajúce sa „primeraného využívania“, aby prevádzkovatelia mali možnosť prijať opatrenia s cieľom zabrániť zneužívaniu systému, ako napríklad systematickému druhotnému predaju nízkonákladových kariet SIM na trvalé používanie v iných krajinách. Takéto politiky primeraného využívania sú potrebné na to, aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na spotrebiteľov na domácich trhoch.

Výnimočný a dočasný systém výnimiek, ktorý operátori môžu použiť, len ak to povolí národný regulačný orgán, a to za prísnych podmienok, keď by zrušenie poplatkov za roaming na špecifickom trhu mohlo viesť k zvýšeniu cien pre zákazníkov prevádzkovateľa na domácom trhu. Túto výnimku môže povoliť len národný regulačný orgán, ak by maloobchodné roamingové straty operátora zodpovedali 3 % alebo viac jeho marže za mobilné služby.

3. Koniec roamingových poplatkov pre všetkých Európanov, ktorí cestujú v rámci EÚ

Ako bude prebiehať zrušenie roamingových poplatkov?

Mobilní operátori musia ponúkať roamingové služby na úrovni domácich cien spotrebiteľom, ktorí buď majú obvyklý pobyt v členskom štáte operátora, alebo naň majú stabilné väzby, ak títo klienti pravidelne cestujú v rámci EÚ. V prípade potreby môžu operátori požiadať zákazníkov, aby im poskytli dôkaz o pobyte v danom členskom štáte alebo o stabilných väzbách naň.

Poskytovatelia roamingu môžu uplatňovať spravodlivé, primerané a náležité kontrolné mechanizmy založené na objektívnych ukazovateľoch v záujme odhaľovania rizík nezákonného alebo neobvyklého využívania roamingu za vnútroštátne ceny nad rámec pravidelného cestovania.

Na koho sa nový systém bude vzťahovať?

Navrhované pravidlá umožnia cestujúcim Európanom používajúcim kartu SIM, ktorá poskytuje prístup k roamingu z členského štátu, kde majú bydlisko alebo na ktorý majú stabilné väzby, používať mobilné zariadenia v ktorejkoľvek inej krajine EÚ za rovnakých podmienok ako doma. Príklady „stabilných väzieb“ s krajinou zamestnania alebo štúdia zahŕňajú napríklad cezhraničných pracovníkov alebo vyslaných pracovníkov.

Viac..  Nedostatok vodičov nákladných áut nespôsobuje ťažkosti len Británii ale celej Európe

Musím sa zaregistrovať, ak chcem využívať roaming za vnútroštátne ceny?

Na využívanie služieb roamingu za vnútroštátne ceny nie je potrebná nijaká registrácia. Od 15. júna 2017 by mali byť štandardnou súčasťou mobilných zmlúv všetkých zákazníkov, ktoré obsahujú možnosť roamingu. Prevádzkovatelia môžu spotrebiteľov požiadať, aby poskytli dôkaz o tom, že ich domov (pobyt) sa nachádza v členskom štáte mobilného operátora.

Spotrebiteľ môže tiež preukázať stabilné väzby vyžadujúce si častú a podstatnú prítomnosť na území členského štátu mobilného operátora, napríklad vzhľadom na pracovnoprávny vzťah či pravidelné navštevovanie kurzov na univerzite.

Ako sa budú chrániť osobné údaje?

Pravidlá primeraného využívania roamingu výslovne vyžadujú, aby poskytovatelia roamingu dodržiavali príslušné pravidlá ochrany údajov. Komisia sa poradila s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a zohľadnila jeho pripomienky. Prevádzkovatelia môžu používať iba informácie, ktoré už zhromažďujú na účely fakturácie, aby zistili, do akej miery zákazníci využívajú mobilné a dátové služby v zahraničí v porovnaní s ich domácou spotrebou.

Budú mať Európania stále možnosť kupovať si rôzne karty SIM v rôznych členských štátoch?

Budú. Občania EÚ môžu naďalej kupovať akékoľvek iné karty SIM v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ a surfovať a telefonovať za miestne tarify alebo využívať tieto karty pri roamingu. Roaming za vnútroštátne ceny však nebudú môcť využívať, ak nemajú pobyt v krajine, kde si zakúpili kartu, alebo ak nemajú stabilné väzby vyžadujúce si častú a podstatnú prítomnosť v danom štáte.

Aká bude úloha národných regulačných orgánov?

Podobne ako podľa súčasných pravidiel roamingu, národné regulačné orgány budú monitorovať a kontrolovať, či mobilní operátori spĺňajú nové pravidlá, a v opačnom prípade zakročia.

Existujú nejaké regulačné záruky?

Záruky proti zneužívaniu sú založené na jasných zásadách a zahŕňajú ukazovatele a nástroje, ktoré sú primerané, nediskriminačné, transparentné a ktoré rešpektujú súkromie. S cieľom zistiť prípadné zneužívanie môže poskytovateľ roamingu vykonávať kontroly návykov spotrebiteľov v ich vlastnom členskom štáte a v iných členských štátoch (kontrolný mechanizmus). Vychádzať sa bude z informácií, ktoré operátori už využívajú na fakturáciu služieb zákazníkom, a to na základe týchto jasných a transparentných ukazovateľov:

  • roamingová spotreba prevyšujúca domácu spotrebu A ZÁROVEŇ prítomnosť v iných členských štátoch EÚ prevyšujúca domácu prítomnosť (vzhľadom na prihlasovanie sa do siete poskytovateľa roamingových služieb), ktorú možno pozorovať aspoň štyri mesiace,
  • dlhodobá nečinnosť určitej SIM karty, ktorá sa používa najmä (ak nie výlučne) na roaming,
  • predplatené služby na viacerých SIM kartách a ich postupné používanie tým istým zákazníkom pri roamingu.

Politiky primeraného využívania musí poskytovateľ roamingových služieb oznámiť národnému regulačnému orgánu a podrobne ich opísať aj v zmluvách so zákazníkmi.

Roaming za vnútroštátne ceny je určený pre cestujúcich. S cieľom určiť, že používateľ možno neoprávnene alebo neštandardne využíva roaming za vnútroštátne ceny, prevádzkovateľ bude musieť preukázať zneužívanie aspoň počas štyroch mesiacov. Ak zákazník strávi zo štyroch mesiacov viac ako dva mesiace v zahraničí a počas tohto obdobia využije v zahraničí viac telekomunikačných služieb než doma, prevádzkovatelia mu môžu zaslať výstrahu. Po prijatí výstrahy dostane zákazník dva týždne na objasnenie situácie. Ak používateľ ostane v zahraničí, operátori si budú môcť uplatniť mierne príplatky (zodpovedajúce horným hraniciam veľkoobchodného roamingu).

V prípade nezhody musí prevádzkovateľ zaviesť postupy podávania sťažností. Ak spor pretrváva, zákazník sa môže obrátiť na národný regulačný orgán, ktorý vec urovná.

V prípade najkonkurencieschopnejších zmlúv, ktoré ponúkajú neobmedzený prenos údajov alebo prenos údajov za veľmi nízke domáce ceny (nižšie než horné hranice veľkoobchodných roamingových cien), sa môžu uplatniť záruky na obmedzenie objemu roamingových dát, ktorý sa môže spotrebovať, aby tieto ponuky bolo možné zachovať.

Povedie koniec roamingových poplatkov k zvýšeniu cien na domácom trhu?

Odkedy boli zavedené právne predpisy EÚ s cieľom znížiť poplatky za roaming, klesajú aj domáce ceny za mobilné služby. Tento trend bude zrejme pokračovať.

Vo vykonávacom akte, ktorý prijala Komisia v decembri 2016, sú stanovené podrobné pravidlá o dvoch zárukách, aby sa zabránilo narušeniam na domácich trhoch, ktoré by inak mohli viesť k zvýšeniu cien: 1. pravidlá primeraného využívania, aby mobilní operátori mohli predísť zneužívaniu alebo neštandardnému využívaniu roamingových služieb, ako napr. trvalý roaming, a 2. mimoriadny a dočasný systém výnimiek, po ktorom operátori môžu siahnuť, len ak to povolí národný regulačný orgán, a to za prísnych podmienok, keď by odstránenie poplatkov za roaming na špecifickom trhu mohlo viesť k zvýšeniu cien na domácom trhu.

V posúdení vplyvu, ktorý sprevádza návrh na reguláciu veľkoobchodných roamingových trhov z 15. júna 2016, Komisia dospela k záveru, že vzhľadom na maximálne veľkoobchodné poplatky, ktoré navrhla v tom čase (0,04 EUR za minútu volania, 0,01 EUR za SMS a 8,5 EUR za GB údajov), prevažná väčšina mobilných operátorov nebude musieť využiť tento mimoriadny a dočasný systém výnimiek. Komisia sa domnieva, že jej vtedajšie závery budú podporené nižšími veľkoobchodnými roamingovými stropmi dohodnutými 31. januára 2017.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Pracovný program Komisie na rok 2022: Spolu za silnejšiu Európu

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej odvážnej …