rodina
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia chce prispieť k lepšiemu zosúladeniu pracovného a rodinného života Európanov

Zaviesť Európsky pilier sociálnych práv tak, aby slúžil občanom je spoločnou úlohou.

Hoci väčšinu nástrojov na zavedenie piliera majú v rukách členské štáty, sociálni partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti, inštitúcie Európskej únie, a najmä Európska komisia, môžu pomôcť stanovením rámca a poskytnutím usmernení. Okrem návrhu Európskeho piliera sociálnych práv dnes Komisia predkladá aj niekoľko legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, informovania pracovníkov, prístupu k sociálnej ochrane a pracovného času.

Súčasťou úsilia prebiehajúceho pod vedením podpredsedu Komisie Dombrovskisa a prvého podpredsedu Timmermansa je v prvom rade návrh na zlepšenie podmienok pracujúcich rodičov a opatrovateľov tak, aby mohli zosúladiť svoj rodinný život so svojou kariérou.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Žiť v 21. storočí znamená, že sa na život a prácu i na ženy a mužov musíme dívať očami ľudí 21. storočia. Naše dcéry a naši synovia by sa nemali riadiť vzormi svojich starých rodičov. Neexistuje iba jediná „správna“ rovnováha. Ide o to vybrať si a je najvyšší čas, aby sme ľuďom dali reálnu možnosť vybrať si, čo chcú v živote dosiahnuť, ako vychovávať svoje deti, vybrať si povolanie, postarať sa o svojich rodičov či žiť svoje životy.“

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen dodala: „Zvýšenie účasti žien na trhu práce nie je len otázkou spravodlivosti, ale aj výhrou pre všetky tri strany: je to dobré pre pracujúcich rodičov a opatrovateľov, ktorí tak budú môcť lepšie vyvážiť svoj súkromný a pracovný život, je to dobré pre podniky, ktoré získajú výhody z pritiahnutia a udržania si talentovaných ľudí, a je to dobré aj pre členské štáty, ktoré každoročne prichádzajú o 370 miliárd eur pre rozdiely v zamestnanosti žien a mužov.“

„Rovnováha medzi pracovným a rodinným životom je pre ženy a mužov v celej Európe každodennou výzvou,“ uviedla Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. „Je našou povinnosťou poskytnúť správny rámec, ktorý ľuďom umožní správne sa rozhodnúť. Cieľom nášho nového návrhu je posilniť práva pracujúcich rodičov a opatrovateľov a zlepšiť ich podmienky na zosúladenie pracovných a rodinných povinností. Matkám, otcom a opatrovateľom poskytne väčšiu flexibilitu pri rozhodovaní sa o tom, či už si vezmú voľno na starostlivosť o svoje deti, využijú pružné formy organizácie práce, alebo sa vrátia do práce.“

Návrhom, ktorý sa týka rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, sa stanovujú nové alebo vyššie minimálne štandardy týkajúce sa rodičovskej, otcovskej a opatrovateľskej dovolenky. Jeho súčasťou je nové právo pre otcov vziať si minimálne 10 pracovných dní voľna v čase narodenia dieťaťa. V návrhu sa zároveň počíta s tým, že existujúce právo na štyri mesiace rodičovskej dovolenky sa môže využiť až do 12-teho roku veku dieťaťa, v porovnaní s doposiaľ iba nezáväzným usmernením týkajúcim sa veku 8 rokov. Rodičovská dovolenka sa zároveň stáva individuálnym právom matiek a otcov bez možnosti previesť túto štvormesačnú dovolenku na druhého rodiča, čo je silný impulz pre mužov, aby túto možnosť takisto využili. Po prvý raz sa zavádza opatrovateľská dovolenka v trvaní päť dní do roka v prípade choroby priameho rodinného príslušníka. Všetky tieto jednotlivé druhy dovoleniek z rodinných dôvodov budú kompenzované minimálne na úrovni nemocenských dávok. Tento návrh takisto umožní rodičom detí vo veku do 12 rokov a opatrovateľom požiadať o pružné formy organizácie práce, ako sú skrátený alebo pružný pracovný čas či flexibilita na pracovisku. Zohľadňuje potreby malých a stredných podnikov a usiluje sa zabezpečiť, aby na ne nemali neúmerný vplyv.

Viac..  Na východnej hranici chytili Uzbekov, zakázali im vstup na Slovensko

Navrhované opatrenia sú zamerané predovšetkým na zvýšenie možností mužov podieľať sa na rodičovských a opatrovateľských povinnostiach. Tým sa pomôže deťom a zvýši sa účasť žien na trhu práce, zároveň sa zníži rozdiel v zastúpení mužov a žien v zamestnaní, ktorý v roku 2015 dosiahol úroveň 11,6 %, a môže narásť až na 30 % v prípade, že ide o rodiny s malými deťmi vo veku do 6 rokov. To je jeden z dôvodov, ktorý vedie k rozdielom v odmeňovaní (16,3 %) a v dôchodkoch (40 %) žien a mužov. Členské štáty môžu vykonávaním tejto smernice poveriť sociálnych partnerov, pokiaľ sa zaručí dosiahnutie výsledkov stanovených v tejto smernici.

Okrem legislatívneho návrhu dnes Komisia spúšťa dve konzultácie so sociálnymi partnermi, čím chce zohľadniť významný príspevok zo strany sociálnych partnerov k zavedeniu Európskeho piliera sociálnych práv v súlade s úlohou, ktorá im bola pripísaná v zmluvách. Prvá konzultácia so sociálnymi partnermi sa týka pravidiel pracovných zmlúv. Smernica o písomnom vyhlásení (91/533/EHS) dáva zamestnancom začínajúcim na novom pracovnom mieste právo byť písomne informovaný o hlavných aspektoch ich pracovnoprávneho vzťahu. Toto právo má aj naďalej veľký význam, no môže byť nutné ho zmeniť na základe nových skutočností a postupov na trhu práce, aby aj v meniacom sa svete práce boli zaručené spravodlivé pracovné podmienky. Komisia chce preto otvoriť diskusiu o minimálnych zárukách, ktoré si zaslúži každý pracovník vrátane pracovníkov v neštandardnom pracovnom pomere. Komisia má v úmysle navrhnúť revíziu uvedenej smernice do konca tohto roku.

Komisia spúšťa konzultáciu so sociálnymi partnermi aj na tému prístupu k sociálnej ochrane, aby podľa potreby zadefinovala nové pravidlá v tejto oblasti. Práva a povinnosti súvisiace so sociálnou ochranou boli doteraz vypracované najmä pre pracovníkov zamestnaných na bežné zmluvy, nepostačujú však v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a ľudí v neštandardnom pracovnom pomere. Dnešné pružné formy organizácie práce poskytujú nové pracovné príležitosti najmä mladým ľuďom, ale mohli by vyvolať nové neistoty a nerovnosti. Komisia chce odstrániť vzniknuté medzery a preskúmať spôsoby, ktorými sa zaručí, že každý pracujúci bude mať prístup k sociálnemu zabezpečeniu a k službám zamestnanosti v závislosti od výšky svojich príspevkov.

V neposlednom rade dnes Komisia schválila objasnenie smernice o pracovnom čase poskytnutím usmernení o spôsobe výkladu rozličných aspektov tejto smernice v súvislosti s rastúcim objemom judikatúry. To pomôže členským štátom správne vykonávať acquis a vyhnúť sa ich porušovaniu.

Súvislosti

Dodržiavanie zásad a práv zakotvených v rámci Európskeho piliera sociálnych práv je spoločnou úlohou inštitúcií EÚ, členských štátov, sociálnych partnerov a ďalších zainteresovaných strán. Európska komisia pomôže vytvoriť rámec a vytýči cestu vykonávania piliera, pričom plne zohľadní právomoci členských štátov, ako aj rozdiely v jednotlivých členských štátoch a dnešnú i zajtrajšiu realitu.

Dnes predstavené iniciatívy sú názorným príkladom podstaty problémov, ktoré treba riešiť, ako aj spôsobov, ako ich podľa piliera riešiť. Viaceré zásady a práva zahrnuté do piliera si vyžiadajú ďalšie legislatívne iniciatívy, aby sa zaručila ich účinnosť, ako o tom svedčí príklad navrhovanej smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. V prípade potreby budú právne predpisy EÚ aktualizované, doplnené a lepšie presadzované, ako o tom svedčí objasnenie smernice o pracovnom čase. Vo všetkých prípadoch sa Komisia bude usilovať o rozsiahlu konzultáciu a účasť všetkých zainteresovaných strán, pričom osobitnú úlohu zohrajú sociálni partneri, ako o tom svedčia dve nové spomínané konzultácie.

Všetky dnes prijaté iniciatívy sú súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2017. Ďalšie iniciatívy na úrovni EÚ môžu byť prediskutované v kontexte ročného pracovného programu Komisie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Komisia

EÚ prispeje na boj s koronavírusom 232 miliónov eur

Európska komisia neúnavne pracuje, aby podporila členské štáty EÚ a posilnila medzinárodné úsilie o spomalenie …