EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Komisia schválila nový akčný plán na zlepšenie ochrany prírody a biodiverzity v EÚ
biodiverzita
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia schválila nový akčný plán na zlepšenie ochrany prírody a biodiverzity v EÚ

Plán pozostáva z 15 opatrení, ktoré sa majú vykonať do roku 2019, v snahe výrazne zlepšiť vykonávanie smerníc o vtákoch a biotopoch ako hlavných politík EÚ v oblasti ochrany prírody.

Týmito smernicami sa vytvára najväčšia koordinovaná sústava chránených oblastí na svete (sústava Natura 2000), ktorú tvorí 18 % suchozemských a 6 % morských oblastí EÚ. Chránené oblasti ako také prispievajú k HDP EÚ v rozmedzí od 1,7 do 2,5 % zabezpečovaním ekosystémových služieb, akými sú ukladanie oxidu uhličitého, čistenie vody, opeľovanie a služby cestovného ruchu. Prijatý akčný plán sa týka zlepšenia správy týchto oblastí, širšieho prepojenia ochrany prírody so spoločensko-ekonomickými činnosťami a angažovania vnútroštátnych orgánov, zainteresovaných strán a mladých ľudí.

Prvý podpredseda Komisie zodpovedný za lepšiu právnu reguláciu Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Vykonali sme dôkladnú revíziu týchto smerníc a dospeli k záveru, že zodpovedajú svojmu účelu. Teraz sa snažíme o to, aby mohli byť v plnom rozsahu využité na ochranu a zachovanie bohatej biodiverzity v Európe. Ide o cenný príklad toho, ako je možné lepšou právnou reguláciou zvýšiť ochranu vysokých štandardov EÚ v oblasti životného prostredia.

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen dodal: „Akčný plán obsahuje konkrétne opatrenia na vylepšenie smerníc o ochrane prírody. Budujeme pevné základy na zosúladenie ochrany biodiverzity s hospodárskymi činnosťami vrátane investícií do nášho prírodného kapitálu. Náš úspech bude závisieť od úzkej spolupráce so zainteresovanými stranami, predovšetkým s miestnymi a regionálnymi orgánmi.“

Komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella uviedol: „V akčnom pláne sú identifikované ambiciózne zlepšenia vo vykonávaní smerníc o ochrane prírody. Najlepším spôsobom ochrany budúcich generácií je zapojiť mladých ľudí. A práve na to slúži náš nový európsky zbor solidarity. Pri vykonávaní tejto a ďalších politík potrebných na ochranu nášho prírodného dedičstva môžu vedúcu úlohu zohrávať miestne a regionálne samosprávy členských štátov.“

Podpredseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz, ktorý sa tiež do tohto procesu zapojil vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú pri vykonávaní smerníc zohrávajú regionálne a miestne orgány, povedal: „Tento akčný plán je krok správnym smerom. Ako subjekt zastupujúci mestá a regióny Európy podporujeme jeho zavedenie a budeme aktívne spolupracovať s miestnymi a regionálnymi orgánmi v snahe dosiahnuť naše ciele v oblasti biodiverzity, ktoré sme si stanovili do roku 2020.“

Do roku 2019 má byť prijatých 15 opatrení zameraných na 4 prioritné oblasti:

Viac..  EÚ pokračuje v stabilnej ceste za vyššou zamestnanosťou a rastom

Zlepšiť usmerňovanie, prehĺbiť poznatky a zabezpečiť lepší súlad so širšími spoločensko-ekonomickými cieľmi

  • Komisia bude členským štátom pomáhať pri účinnom vykonávaní právnych predpisov a využívaní ekonomických výhod. Aktualizujeme, vypracujeme a budeme aktívne presadzovať usmernenia k postupom vydávania územných rozhodnutí, ochrane druhov a manažmentu, ako aj usmernenia pre jednotlivé odvetvia týkajúce sa dôležitých otázok, akými sú veterné parky a akvakultúra. Vypracujeme aj nové usmernenia na integráciu ekosystémových služieb do procesu prijímania rozhodnutí.
  • Komisia bude pomáhať pri zabezpečovaní verejného online prístupu k údajom potrebným na vykonávanie smerníc (napr. satelitné snímky z programu Copernicus).

Vytvoriť politickú zodpovednosť a posilniť súlad

  • Poskytnutím vysvetlení zainteresovaným stranám sa posilní dodržiavanie predpisov. Komisia bude podporovať členské štáty pri zavádzaní potrebných opatrení na ochranu v každej z lokalít.
  • Komisia bude spolupracovať so štátnymi a regionálnymi orgánmi, vlastníkmi pôdy a ďalšími zainteresovanými stranami na zlepšení vykonávania a úspešnom riešení výziev.

Posilniť investície do sústavy Natura 2000 a zlepšiť využívanie finančných nástrojov EÚ

  • Navrhuje sa 10 % zvýšenie rozpočtu programu LIFE na projekty podporujúce ochranu prírody a biodiverzity v rámci celkového objemu rozpočtových prostriedkov na program LIFE.

O dac

Odporúčame pozrieť

Tusk, Juncker

Nový plán Európskej komisie má trhlinu. Nedostatok prostriedkov

BRUSEL / Na to, aby sme zabrzdili prílev migrantov, potrebujú Afrika a Taliansko viac peňazí, uviedol …