zbran
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ posilňuje kontrolu vlastnenia a získavania strelných zbraní

Rada prijala smernicu o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, ktorou sa reviduje a dopĺňa súčasná smernica 91/477/EHS.

„Nová smernica o strelných zbraniach stanovuje prísnejšie kontroly získavania a vlastnenia strelných zbraní, ktorých cieľom je najmä to, aby legitímne spôsoby a regulačné systémy na získavanie a vlastnenie strelných zbraní nezneužívali zločinecké skupiny alebo teroristi. Smernica je dôležitým krokom vpred, pretože v prvom rade zabezpečuje rovnováhu medzi bezpečnostnými obavami a potrebou naďalej umožňovať vykonávanie legitímnych činností. Pre EÚ a jej členské štáty je však nesmierne dôležité naďalej sa usilovať o uzatvorenie nelegálnych kanálov, ktorými získavajú strelné zbrane zločinecké skupiny a teroristi,“ vyhlásil Carmelo Abela, maltský minister vnútra a národnej bezpečnosti.

Zmeny, ktorými sa riešia riziká pre verejnú bezpečnosť a ochranu verejnosti, sú zamerané na tieto prvky:

Lepšia vysledovateľnosť strelných zbraní

V revidovanej smernici sa posilňujú pravidlá označovania strelných zbraní, okrem iného zavedením novej povinnosti označovať aj všetky ich hlavné časti. Harmonizáciou pravidiel označovania strelných zbraní a zavedením vzájomného uznávania označení medzi členskými štátmi sa zlepší vysledovateľnosť strelných zbraní používaných na trestnú činnosť vrátane tých, ktoré boli zložené z častí získaných oddelene.

Tieto informácie sa musia zaznamenávať aj vo vnútroštátnych informačných systémoch. Na uskutočnenie tohto kroku teraz musia členské štáty zabezpečiť, aby podnikatelia a sprostredkovatelia v oblasti zbraní elektronicky a bezodkladne zaznamenávali informácie o všetkých transakciách so strelnými zbraňami.

Opatrenia na deaktiváciu a reaktiváciu alebo úpravu strelných zbraní

Pravidlá deaktivácie strelných zbraní sa posilnili, v neposlednom rade prostredníctvom ustanovenia, ktorým sa vyžaduje zaradenie deaktivovaných strelných zbraní do kategórie C (strelné zbrane podliehajúce ohláseniu). Požiadavky stanovené v smernici sa doteraz nevzťahovali na deaktivované strelné zbrane.

Revízia obsahuje aj novú kategóriu „salutky a akustické zbrane“, na ktoré sa pôvodná smernica nevzťahovala. Ide o funkčné zbrane, ktoré boli upravené na zbrane na streľbu slepými nábojmi, napr. na použitie v divadle alebo televízii. Keď neexistovali prísnejšie vnútroštátne právne predpisy, takéto strelné zbrane sa mohli kupovať voľne. Predstavovalo to určité riziko, pretože sa často dali bez väčšieho úsilia upraviť na skutočné zbrane (použili sa napríklad pri teroristických útokoch v Paríži). V novom znení smernice sa zabezpečuje, aby tieto zbrane boli registrované v tej istej kategórii ako strelné zbrane, z ktorých boli upravené.

Prísnejšie pravidlá pre získavanie a vlastnenie najnebezpečnejších strelných zbraní

Najnebezpečnejšie strelné zbrane, zaradené do kategórie A, je možné získať a vlastniť len na základe výnimky, ktorú udeľuje príslušný členský štát. Pravidlá na udeľovanie takýchto výnimiek sa v súčasnosti výrazne sprísnili. Možné dôvody udelenia výnimiek, ako napríklad národná obrana alebo ochrana kritickej infraštruktúry, sú teraz stanovené v obmedzenom zozname a výnimku je možné udeliť len v prípade, ak nie je ohrozená verejná bezpečnosť alebo verejný poriadok.

Viac..  Ivan Štefanec: Maroš Žilinka hazarduje s dôveryhodnosťou Slovenska

Ak je strelná zbraň kategórie A potrebná na športovú streleckú disciplínu, je možné ju získať len pri dodržaní prísnych pravidiel, ktoré zahŕňajú okrem iného predloženie dôkazu o tom, že strelec sa zúčastňuje na streleckých súťažiach uznaných oficiálnym zväzom športovej streľby.

V článku 7 ods. 4a sa umožňuje vydávať povolenia na poloautomatické strelné zbrane (nové body 6, 7 alebo 8 kategórie A), ktoré boli legálne získané a registrované pred nadobudnutím účinnosti smernice.

Zákaz civilného použitia najnebezpečnejších poloautomatických strelných zbraní

Niektoré nebezpečné poloautomatické strelné zbrane boli zaradené do kategórie A, čím sa zakázalo ich civilné použitie. Ide o krátke poloautomatické strelné zbrane so zásobníkmi na viac ako 20 nábojov a dlhé poloautomatické strelné zbrane so zásobníkmi na viac ako 10 nábojov. Podobne sú teraz tiež zakázané dlhé strelné zbrane, ktoré je možné ľahko skryť, napríklad prostredníctvom skladacej alebo teleskopickej pažby.

Zlepšenie výmeny relevantných informácií medzi členskými štátmi

Nové pravidlá umožňujú Komisii, aby navrhla vytvorenie systému na elektronickú výmenu informácií medzi členskými štátmi. Tieto informácie by sa mali vzťahovať na prípady, keď sa povolil transfer strelnej zbrane do iného členského štátu, ako aj keď sa zamietlo získanie a vlastnenie strelnej zbrane.

V smernici sa stanovujú minimálne pravidlá, pričom členskými štátom sa nebráni prijať a uplatňovať prísnejšie pravidlá.

Ďalšie kroky

Prijatú smernicu musia teraz podpísať Rada a Európsky parlament. Podpísané znenie sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ a účinnosť nadobudne o 20 dní neskôr.

Kontext

Smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní pôvodne vznikla ako opatrenie na dosiahnutie rovnováhy medzi cieľmi vnútorného trhu a bezpečnostnými požiadavkami týkajúcimi sa „civilných“ strelných zbraní.

Pozmeňujúci návrh predložila Európska komisia 18. novembra 2015 v kontexte série teroristických útokov, ku ktorým došlo v Európe a ktoré odhalili medzery pri vykonávaní smernice. Súčasné preskúmanie je pokračovaním revízie z roku 2008 a navyše sa ním právne predpisy EÚ zosúlaďujú s ustanoveniami Protokolu OSN proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …