margrethe vestager
Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže. PHOTO: © European Union.

Komisia: Treba nájsť správnu rovnováhu medzi záujmami online obchodov a tzv. kamenných predajní

Záverečná správa Európskej komisie z prieskumu v odvetví elektronického obchodu identifikuje obchodné praktiky, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž. Komisii to umožňuje lepšie zacieliť presadzovanie antitrustových pravidiel EÚ na trhoch elektronického obchodu – firmy už vyzvala k prehodnoteniu praktík.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Niektoré praktiky firiem pôsobiacich na trhoch elektronického obchodu môžu obmedzovať hospodársku súťaž tým, že nadmerne obmedzujú spôsob distribúcie produktov v EÚ. Naša správa to potvrdzuje. Tieto obmedzenia by mohli spotrebiteľom obmedzovať možnosti voľby a brániť im vo využívaní lacnejšieho nákupu online. Zároveň sme presvedčení, že treba nájsť správnu rovnováhu medzi záujmami online obchodov a tzv. kamenných predajní. Všetko však musí byť v prospech spotrebiteľa. Zistenia nám pomôžu správne zacieliť presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ na trhoch elektronického obchodu.“

Jedným z hlavných cieľov stratégie Komisie v oblasti digitálneho jednotného trhu je zabezpečiť lepší prístup spotrebiteľov a podnikov k tovarom a službám. Prieskum v odvetví elektronického obchodu v tomto smere dopĺňa súvisiace legislatívne návrhy Komisie. Jeho cieľom bolo umožniť Komisii identifikovať možné problémy v oblasti hospodárskej súťaže na európskych trhoch elektronického obchodu.

Správa prezentuje konečné zistenia Komisie, pričom zohľadňuje získané pripomienky k predbežnej správe zo septembra 2016 a do veľkej miery závery z tejto predbežnej správy potvrdzuje.

Získané poznatky z odvetvového prieskumu Komisii umožnia zacieliť presadzovanie antitrustových pravidiel EÚ na európskych trhoch elektronického obchodu, čo zahŕňa aj začatie nových antitrustových vyšetrovaní. Už vo februári 2017 Komisia začala tri nezávislé vyšetrovania v otázkach dovolenkového ubytovania, distribúcie počítačových hier pre PC a praktík v oblasti cenotvorby spotrebnej elektroniky, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž.

Odvetvový prieskum navyše stimuloval firmy, aby z vlastnej iniciatívy prehodnotili obchodné praktiky. Môže to spotrebiteľom priniesť zjednodušenie cezhraničného nákupu produktov, nižšie ceny a širší výber spomedzi maloobchodných predajcov. Komisia berie na vedomie a víta, že predajcovia oblečenia – Mango (patriace pod Punto Fa), Oysho a Pull & Bear (obe patriace pod Inditex), ako aj Dorothy Perkins a Topman (obe patriace pod Arcadiu), ale aj maloobchodníci z ďalších sektorov (výrobca kávovarov De Longhi a výrobca fotovýbavy Manfrotto) už svoje praktiky prehodnotili.

Jednotný výklad pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v kontexte praktík elektronického obchodu spoločnosti potrebujú pri príprave svojich distribučných stratégií pre Úniu. Na tento účel Komisia na základe zistení z odvetvového prieskumu posilní dialóg s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž, pokiaľ ide o presadzovanie pravidiel v oblasti elektronického obchodu. Lepšie presadzovanie Komisiou zároveň zainteresované strany usmerní v špecifických otázkach praktík elektronického obchodu.  

Hlavné zistenia

Spotrebný tovar

Správa potvrdzuje, že vzostup elektronického obchodu za posledné desaťročie, a najmä cenová transparentnosť a konkurencia online, zásadne vplýva na distribučné stratégie firiem i správanie spotrebiteľov. Konečné výsledky odvetvového prieskumu poukazujú na tieto trhové trendy:

  •                  Veľká časť výrobcov sa v poslednom desaťročí rozhodla predávať svoje produkty priamo spotrebiteľom vo vlastných online retailových obchodoch, takže čoraz viac konkurujú vlastným distribútorom.
  •                  Intenzívnejšie využívanie selektívnych distribučných systémov, v ktorých môžu produkty predávať iba vopred určení autorizovaní predajcovia, umožňuje výrobcom lepšiu kontrolu nad ich distribučnou sieťou – najmä z hľadiska kvality distribúcie, ale aj ceny.
  •                  Nárast v uplatňovaní zmluvných obmedzení na lepšiu kontrolu distribúcie produktov. V závislosti od obchodného modelu a stratégie môžu mať tieto obmedzenia rôznu podobu – od cenových obmedzení cez zákaz určitých predajných kanálov (platforiem), obmedzení využívania nástrojov na porovnávanie cien, až po vylúčenie čisto online aktérov z distribučných sietí.
Viac..  Slovenský agrorezort spúšťa cielené kontroly múky z Ukrajiny

Niektoré z týchto praktík môžu byť opodstatnené – napríklad v záujme zvýšenia kvality distribúcie produktov. Iné však môžu spotrebiteľovi nenáležite obmedzovať možnosti voľby a brániť v lacnejšom nakupovaní online, takže zásah Komisie na zaistenie dodržiavania pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže je opodstatnený.

Digitálny obsah

Výsledky odvetvového prieskumu potvrdzujú, že je nevyhnutné, aby poskytovatelia digitálneho obsahu mali k dispozícii licencie od držiteľov autorských práv na tento obsah; zároveň je to určujúci faktor miery trhovej konkurencie.

Správa poukazuje na niektoré licenčné praktiky, ktoré môžu komplikovať nástup nových online obchodných modelov a služieb. Pri každom hodnotení týchto licenčných praktík z hľadiska pravidiel EÚ pre hospodársku súťaž však treba zohľadniť povahu daného odvetvia.

Jedným z kľúčových zistení odvetvového prieskumu je, že takmer 60 % poskytovateľov digitálneho obsahu, ktorí sa doň zapojili, sa s držiteľmi práv zmluvne dohodlo na geografickom blokovaní.

Poskytovatelia obsahu môžu mať na geografické blokovanie objektívne opodstatnené dôvody – napríklad otázky DPH alebo určité zákonné ustanovenia o verejnom záujme. Komisia už navrhla legislatívu na zaistenie toho, aby spotrebitelia, ktorí si chcú kúpiť výrobky a služby v inej krajine EÚ (či už cez internet alebo osobne) neboli diskriminovaní z hľadiska dostupnosti cien, predajných alebo platobných podmienok, pokiaľ na to nie je určitý objektívny dôvod. Komisia takisto predložila návrhy na modernizáciu pravidiel EÚ v oblasti autorského práva, najmä s cieľom zlepšiť cezhraničný prístup k online audiovizuálnemu obsahu, pričom sa zohľadňuje význam roly, ktorú územné využívanie audiovizuálneho obsahu zohráva v modeli financovania európskeho audiovizuálneho priemyslu. O oboch návrhoch sa v súčasnosti rokuje v Európskom parlamente a Rade.

Akékoľvek opatrenie v tomto kontexte v rámci presadzovania súťažného práva by muselo vychádzať z posúdenia konkrétnych prípadov, ktorého súčasťou by bola aj analýza prípadného odôvodnenia zistených obmedzení.

Súvislosti

Komisia spustila prieskum v odvetví elektronického obchodu v máji 2015 v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu. Počas prieskumu Komisia zozbierala dôkazy od viac ako 1 900 spoločností pôsobiacich v oblasti elektronického obchodu so spotrebiteľským tovarom a s digitálnym obsahom a analyzovala približne 8 000 distribučných a licenčných zmlúv.

V marci 2016 Komisia v pracovnom dokumente uverejnila predbežné zistenia o geografickom blokovaní a v septembri 2016 predbežnú správu o počiatočných zisteniach. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke odvetvového prieskumu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

rada

Rada schválila pravidlá boja proti zahraničným subvenciám narúšajúcim hospodársku súťaž

Rada Európskej únie s konečnou platnosťou schválila nariadenie o zahraničných subvenciách. Nariadenie sa venuje narušeniam …

Consent choices