Karmenu Vella
Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella. PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia snaží o ukončenie obchodovania so surovou slonovinou

Rozhodnutie avizované v akčnom pláne EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi pomôže zabrániť tomu, aby legálny obchod so slonovinou bol stimulom pre medzinárodný nezákonný obchod so slonovinou, ktorého objem v poslednom desaťročí výrazne narástol.

Európska komisia takisto poskytne sekretariátu Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) novú finančnú podporu vo výške 2,25 milióna EUR. Tieto prostriedky sa použijú pri vykonávaní rozhodnutí o medzinárodnom obchode s voľne žijúcimi druhmi, ktoré boli prijaté na konferencii zmluvných strán dohovoru CITES v októbri 2016.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella v tejto súvislosti uviedol: „Boj proti nezákonnému medzinárodnému obchodu so slonovinou si nemôžeme dovoliť prehrať. Ukončením vývozu sloních klov a inej surovej slonoviny si plníme svoju povinnosť, ako aj ďalší záväzok stanovený v našom akčnom pláne EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Finančná podpora, ktorú poskytujeme rozvojovým krajinám, posilní ich kapacity na vykonávanie dohovoru CITES. To je zásadné v záujme dosiahnutia pokroku v boji proti pytliactvu a v záujme udržateľného obchodu s voľne žijúcimi druhmi zvierat.“

Objem legálneho vývozu starých predmetov zo slonoviny z EÚ do Ázie sa od roku 2012 zvýšil tak, že by mohol stimulovať globálny dopyt po slonovine a slúžiť na zastretie nelegálneho obchodu so slonovinou. To platí zvlášť v prípade klov, na ktoré pripadá najväčší podiel v rámci obchodu so slonovinou. S cieľom riešiť tento problém Komisia dnes prijala usmerňovací dokument, v ktorom odporúča, aby členské štáty EÚ prestali od 1. júla 2017 vydávať vývozné doklady pre surovú slonovinu. To prakticky znamená ukončenie vývozu surovej slonoviny s výnimkou exemplárov slúžiacich na vedecké a vzdelávacie účely. V usmerňovacom dokumente, ktorý bol vypracovaný v úzkej spolupráci s členskými štátmi, sa okrem toho stanovuje, že členské štáty by pri povoľovaní iného obchodu so slonovinou mali pravidlá vykladať striktne, aby sa zabezpečilo, že predmety zo slonoviny majú legálny pôvod.

EÚ už má veľmi prísne pravidlá týkajúce sa obchodu so slonovinou. V súlade s nimi sa zakazuje obchodovanie so slonovinou s výnimkou predmetov nadobudnutých pred rokom 1990, dokedy sa na všetky africké slony vzťahovala maximálna ochrana podľa dohovoru CITES.

Prijatie usmernení o obchode so slonovinou je v súlade so záväzkom, ktorý EÚ a jej členské štáty prijali ako súčasť akčného plánu na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi prijatého v roku 2016. Zároveň je reakciou na výzvy Európskeho parlamentu a občianskej spoločnosti. V nadchádzajúcich mesiacoch bude Komisia zhromažďovať údaje a vykoná konzultácie so zainteresovanými stranami a s verejnosťou s cieľom zistiť, či sú potrebné ďalšie obmedzenia obchodu so slonovinou.

Viac..  OSN: Bezpečnostná rada predĺžila mandát mierových síl Európskej únie v Bosne

Súvislosti

Napriek zákazu obchodovania so slonovinou dosahuje nezákonný lov slonov a nezákonné obchodovanie so slonovinou rekordné úrovne. Podľa odhadov sa každý rok nezákonne uloví 20 000 až 30 000 afrických slonov. V roku 2015 bolo zhabaných viac než 40 ton slonoviny. Narastajúci dopyt po predmetoch zo slonoviny v Ázii je jedným z hlavných dôvodov tohto prudkého nárastu nezákonného obchodu.

EÚ dlhodobo podporuje dohovor CITES, ktorým sa reguluje medzinárodný obchod s približne 35 000 druhmi živočíchov a rastlín. Na poslednom zasadnutí zmluvných strán dohovoru CITES v októbri 2016 prijalo 183 zmluvných strán dôležité rozhodnutia proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Finančné prostriedky vo výške 2,25 milióna EUR, ktoré sa majú poskytnúť sekretariátu dohovoru CITES, sa použijú pri vykonávaní týchto rozhodnutí. Tieto prostriedky majú zmluvným stranám dohovoru CITES pomôcť zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s ohrozenými morskými druhmi (žraloky, raje alebo úhory) bol zákonný a udržateľný. Takisto im majú pomôcť riešiť obavy v súvislosti s podvodným obchodom so zvieratami chovanými v zajatí a zlepšiť kapacitu rozvojových krajín plniť si povinnosti podľa dohovoru CITES. Tieto prostriedky sa poskytujú popri mnohých ďalších programoch podporovaných EÚ, ktoré sú zamerané na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ako napríklad program na minimalizáciu nezákonného zabíjania slonov a iných ohrozených druhov alebo projekt UNODC-CITES pre presadzovanie pravidiel týkajúcich sa voľne žijúcich druhov v Ázii a riadenie dopytu. EÚ plánuje v nasledujúcich mesiacoch zvýšiť svoju finančnú pomoc a podporu na budovanie kapacít proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …