Avramopoulos a King
Dimitris Avramopoulos a Julian King. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia navrhuje zásadnú zmenu spôsobu správy údajov v oblasti bezpečnosti

Európska komisia predložila siedmu správu o pokroku smerom k dosiahnutiu účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie.

Správa sa popri aktuálnych informáciách o pokroku dosiahnutom v hlavných oblastiach zameriava na kroky, ktoré sa podnikajú na zlepšenie riadenia informácií týkajúcich sa ochrany hraníc a bezpečnosti. Stanovuje sa v nej tiež nový prístup Komisie k dosiahnutiu interoperability informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a riadenia migrácie do roku 2020. V nadväznosti na nedávny celosvetový kybernetický útok sa v správe zároveň zdôrazňuje záväzok Komisie urýchliť preskúmanie stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ z roku 2013, aby sa zaistila účinná odpoveď na kybernetické hrozby.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: „Hodnota našich bezpečnostných informácií porastie, keď budú naše systémy navzájom komunikovať. Komplikované a roztrieštené systémy, ktoré dnes máme, sú našou veľkou slabinou. Pracovníci orgánov presadzovania práva nemajú vždy k dispozícii konkrétne informácie, ktoré potrebujú. Preto predstavujeme jasnú víziu toho, ako tieto nedostatky napraviť, prepojiť jednotlivé systémy a posilniť tak bezpečnosť našich občanov v celej EÚ.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King v tejto súvislosti uviedol: Nedávne tragické útoky v Európe ukázali, aké dôležité je, aby si orgány členských štátov medzi sebou vymieňali informácie. Prístup, ktorý predstavujeme, spočíva v cielenom a inteligentnom využívaní existujúcich údajov s čo najväčším možným účinkom. Navrhujeme pritom zásadnú zmenu spôsobu správy údajov v oblasti bezpečnosti, ktorá vnútroštátnym orgánom pomôže lepšie riešiť nadnárodné hrozby a odhaľovať teroristov, ktorí pôsobia naprieč hranicami jednotlivých krajín.“

Komisia v apríli 2016 predložila oznámenie o silnejších a inteligentnejších informačných systémoch pre hranice a bezpečnosť a vytvorila expertnú skupinu na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu. Expertná skupina predložila 11. mája svoju správu, v ktorej potvrdila názory vyjadrené v oznámení z apríla 2016 a navrhla odporúčania na dosiahnutie interoperability informačných systémov. V správe sa hodnotia odporúčania expertnej skupiny a navrhuje sa ďalší postup pri riešení štrukturálnych nedostatkov v troch hlavných oblastiach: i) maximálne využitie existujúcich informačných systémov; ii) prípadný vývoj doplnkových systémov, ktorými sa odstránia informačné medzery a iii) zabezpečenie interoperability medzi systémami.

Komisia v uplynulom roku predložila niekoľko návrhov s cieľom odstrániť zostávajúce informačné medzery. Išlo okrem iného o vytvorenie nových systémov, ako je systém vstup/výstup EÚ a európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), ako aj o posilnenie existujúcich systémov, ako je Schengenský informačný systém, systém Eurodac a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS).

V správe sa stanovuje nový prístup k správe údajov, v rámci ktorej budú všetky centralizované informačné systémy EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a riadenia migrácie schopné vzájomnej spolupráce pri plnom dodržiavaní práva na ochranu údajov a základných práv. Hlavnými prvkami tohto prístupu sú:

  • európsky vyhľadávací portál – umožňujúci súbežné vyhľadávanie v systémoch v plnom súlade so zárukami v oblasti ochrany údajov; pravdepodobne sa budú uplatňovať aj jednoduchšie pravidlá prístupu orgánov presadzovania práva k týmto systémom;
  • spoločná služba porovnávania biometrických údajov – umožňujúca vyhľadávanie v rôznych informačných systémoch obsahujúcich biometrické údaje, ktorá podľa možnosti naznačí vzťah so súvisiacimi biometrickými údajmi nájdenými v inom systéme;
  • spoločné úložisko údajov o totožnosti – založené na alfanumerických údajoch o totožnosti (napr. dátumoch narodenia, číslach pasov), ktoré umožní zistiť, či určitá osoba nie je v rôznych databázach zaregistrovaná pod rôznymi identitami.
Viac..  Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

Navrhovaným prístupom by sa odstránili súčasné nedostatky a slabé miesta v architektúre správy údajov EÚ. Zásadnú úlohu pri poskytovaní technických znalostí a zabezpečovaní pokroku pri dosahovaní interoperability informačných systémov bude preto zohrávať agentúra EÚ zodpovedná za riadenie informačných systémov (agentúra eu-LISA). Aby agentúra eu-LISA mohla tento nový prístup realizovať, Komisia predloží v júni 2017 legislatívny návrh na posilnenie jej mandátu.

Ďalšie kroky

Komisia prediskutuje nový prístup s Európskym parlamentom a Radou s cieľom dospieť do konca roka 2017 k spoločnej dohode o ďalšom postupe. Výsledky diskusie sa premietnu do návrhu týkajúceho sa interoperability, ktorý Komisia predloží čo najskôr.

Komisia zároveň vyzýva Európsky parlament a Radu, aby sa urýchlene zamerali na plnenie legislatívnych priorít týkajúcich sa informačných systémov v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a riadenia migrácie.

Komisia sprostredkovala kontakty na politickej úrovni v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy s cieľom zabezpečiť koordinovaný postup Spojených štátov a EÚ. Zástupcovia Spojených štátov a EÚ sa 17. mája 2017 stretnú v Bruseli, aby spoločne posúdili potenciálne riziká a pracovali na spoločnom prístupe k riešeniu hrozieb, ktoré môžu vzniknúť.

Súvislosti

V prejave predsedu Komisie Junckera o stave Únie zo septembra 2016 a v záveroch Európskej rady z decembra 2016 sa zdôrazňuje význam prekonania súčasných nedostatkov v oblasti správy údajov a zlepšenia interoperability existujúcich informačných systémov. Nedávne teroristické útoky na túto skutočnosť ešte väčšmi upozornili a zdôraznili naliehavú potrebu zabezpečenia interoperability informačných systémov a odstránenia súčasných slabých miest, v dôsledku ktorých môžu osoby podozrivé zo spáchania teroristických činov figurovať v jednotlivých navzájom neprepojených databázach pod rôznymi menami.

V apríli 2016 Komisia predložila oznámenie o silnejších a inteligentnejších systémoch pre hranice a bezpečnosť, ktorým iniciovala diskusiu o tom, ako môžu informačné systémy v Európskej únii väčšmi posilniť riadenie hraníc a vnútornú bezpečnosť. V júni 2016 Komisia vytvorila expertnú skupinu na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu, ktorej úlohou bolo pokračovať v tejto činnosti a riešiť právne, technické a operačné problémy spojené s dosiahnutím interoperability. Posledné stretnutie expertnej skupiny sa konalo 25. apríla 2017 a skupina predložila záverečnú správu 11. mája 2017.

Európsky program v oblasti bezpečnosti určuje činnosť Komisie v tejto oblasti a stanovuje hlavné kroky na zabezpečenie účinnej odpovede EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby v Európskej únii. Od prijatia tohto programu sa dosiahol značný pokrok pri jeho plnení, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …