Timmermans
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia uverejnila svoju výročnú správu o uplatňovaní Charty základných práv EÚ


V správe sa uvádzajú iniciatívy, ktoré EÚ prijala v roku 2016 s cieľom posilniť základné práva. Do úvahy sa berie aj to, ako sa tieto práva uplatňovali v celej škále politík EÚ a v členských štátoch v roku 2016.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Európska únia, to nie je len spoločný trh a spoločná mena, v prvom rade a predovšetkým ide o úniu hodnôt. Ako strážkyňa zmlúv má Európska komisia osobitnú povinnosť obhajovať základné práva a zásady právneho štátu v celej Únii, zodpovednosť, ktorá prislúcha tiež všetkým ostatným inštitúciám EÚ a členským štátom.“

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, v tejto súvislosti uviedla: „Európska komisia pracuje vo všetkých oblastiach práva EÚ na ochranu základných práv v celej Európe. To zahŕňa ochranu práv detí, posilnenie práva na ochranu osobných údajov, práv spotrebiteľov a garanciu základných podmienok aj pre ľudí žiadajúcich o azyl a migrantov. Musíme aj naďalej zabezpečovať, aby práva boli realitou pre všetkých v celej Európe. Základné práva platia pre všetkých.“

V tohtoročnej správe sa dospelo k záveru, že nedávny vývoj predstavuje vážnu hrozbu z hľadiska rešpektovania základných práv. Komisia zabezpečí, aby všetky legislatívne návrhy EÚ a všetky orgány viazané chartou základné práva naďalej rešpektovali. Osobitnú pozornosť budeme venovať dôležitému systému bŕzd a protiváh, najmä kľúčovej úlohe najvyšších súdov a ústavných súdov pri obhajobe spoločných hodnôt EÚ.

Pokiaľ ide o konkrétny legislatívny vývoj, v správe sa konštatuje, že EÚ v roku 2016: podnikla dôležité kroky na zabezpečenie ochrany detí v cezhraničných sporoch týkajúcich sa rodičovských práv a povinností a pomoci medzinárodným manželským párom pri objasnení pravidiel uplatňujúcich sa na majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku; uviedla platformu na riešenie sporov online, aby pomohla posilniť ochranu spotrebiteľov; dohodla sa na kódexe správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete so spoločnosťami Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft a viedla dôležitý dialóg s členskými štátmi o zásadách právneho štátu.

Konečným prijatím reformy v oblasti ochrany údajov v apríli 2016 sa stanovil jediný súbor pravidiel, ktorý ľuďom umožnil ľahší prístup k ich osobným údajom a poskytol jasnejšie vymedzené „právo byť zabudnutý“, ako aj určité práva v prípade porušenia ochrany údajov. Komisia takisto spustila štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a uzatvorila zastrešujúcu dohodu o ochrane osobných údajov v záujme lepšej ochrany osobných údajov európskych občanov pri prenose takýchto údajov do USA. V roku 2016 bolo takisto učinené zadosť právu na spravodlivý proces, a to prostredníctvom prijatia súboru smerníc o prezumpcii neviny a práve byť prítomný na súdnom konaní; o právnej pomoci a o procesných právach detí (pozri podrobnosti na tejto stránke).

Viac..  Opätovne vyhlásili voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Demokratické krajiny založené na zásadách právneho štátu musia ochraňovať základné práva menšín a najzraniteľnejších skupín. Európske inštitúcie musia takisto dodržiavať chartu vo všetkých svojich opatreniach. Smernica o boji proti terorizmu je dobrým príkladom toho, keď sa viacero základných práv zohľadnilo vo fáze navrhovania a rokovaní.

Výročné kolokvium o základných právach

Sloboda a pluralita médií sú nevyhnutným základom zdravej demokracie. Komisia v roku 2016 zorganizovala kolokvium EÚ o základných právach venované úlohe médií pri presadzovaní demokracie, základných práv a právneho štátu. V záveroch kolokvia sa určili konkrétne opatrenia na posilnenie slobody médií a zabezpečenie nezávislosti od politických a finančných tlakov, posilnenie a ochranu novinárov a podporu rozmanitosti názorov v spoločnosti.

Kolokvium o základných právach v roku 2017 bude zamerané na podporu a ochranu práv žien a rodovej rovnosti. V kontexte rastúcej netolerantnosti je dôležité, aby EÚ znovu a dôrazne potvrdila a podporila rovnaké práva pre všetkých. Bude to príležitosť na riešenie hospodárskeho a politického posilnenia postavenia žien, práv žien vo verejných a súkromných sférach života a boj proti násiliu páchanému na ženách vo všetkých jeho formách, pričom posledne menované je tiež témou cielených opatrení v priebehu roka 2017.

Základné informácie

S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou. Ustanovenia tejto charty sú určené najmä pre inštitúcie EÚ a pre vnútroštátne orgány, len ak vykonávajú právo EÚ.

Komisia spolupracuje s príslušnými orgánmi na vnútroštátnej a miestnej úrovni a na úrovni EÚ s cieľom lepšie informovať ľudí o ich základných právach a o tom, kde hľadať pomoc v prípade, že ich práva boli porušené. Komisia poskytuje praktické informácie o týchto právach prostredníctvom európskeho portálu elektronickej justície (e-Justice) a s ombudsmanmi, orgánmi pre rovnosť príležitostí a inštitúciami pre ľudské práva začala dialóg zameraný na riešenie sťažností týkajúcich sa základných práv.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia navrhla odobrať Maďarsku 7,5 miliardy EUR pre porušovanie zásad právneho štátu

Európska komisia (EK) v nedeľu odporučila pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov Maďarsku pre porušenie princípov právneho …