euro
Ilustračné PHOTO: © European Union

Prieskum skupiny EIB zistil potrebu väčších investícií do výskumu a moderného kapitálu v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe

Investičný výhľad v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe sa javí pozitívne, no spoločnosti musia investovať viac do špičkových zariadení a vybavenia, ako aj do výskumu a vývoja. Toto sú nálezy, ktoré vyplynuli z prieskumu o investíciách a investičnom financovaní, ktoré Európska investičná banka zverejnila XXX na fóre GLOBSEC Forum 2017 v Bratislave. Tento jedinečný, celoeurópsky každoročný prieskum sa zameral na investičné prostredie v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe (CESEE) a zapojilo sa doň 12 000 firiem.

Viceprezident EIB Vazil Hudák uviedol: „Prieskum EIB o investovaní (EIBIS) ukazuje, že investičný výhľad v krajinách CESEE sa v posledných rokoch zlepšil. Na druhej strane vidíme, že neistota, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a regulovanie podnikateľského a pracovného trhu je v týchto krajinách pri investovaní i naďalej veľkou prekážkou. Týmto krajinám by pomohlo ďalšie „skvalitňovanie“ kapitálu a viac podpory do výskumu a vývoja. Výstupy z prieskumu pomôžu banke EÚ zaujať politickú reakciu, ktorá bude vhodne riešiť potreby podnikateľského prostredia, podporujúc tak investovanie v EÚ.“

Nálezy z prieskumu ukazujú, že napriek skutočnosti, že podiel spoločností investujúcich v tomto regióne v roku 2015 nedosahoval priemer EÚ, firemná investičná činnosť bola obzvlášť silno zaznamenaná v Slovinsku, Českej republike a Chorvátsku, bola nad úrovňou priemeru EÚ alebo na jeho úrovni. Výhľad bol vo všeobecnosti pozitívny, s tým, že takmer všetky krajiny v tomto regióne vykázali, že viac firiem investičné zámery v roku 2016 skôr posilňovalo, než umenšovalo.

Prieskum ukazuje, že investičný výhľad v regióne CESEE na finančný rok 2016 bol mierne optimistický. S prihliadnutím na toto všetko viac podnikov očakávalo expanziu v investovaní a nie zmenšovanie, v súlade s priemerom v EÚ. Najsilnejšie investičné očakávania boli v Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku, zatiaľ čo najslabšia očakávaná investičná aktivita bola v Litve, Estónsku a Lotyšsku. Zodpovedá to do istej miery pomalšiemu hospodárskemu rastu v pobaltských krajinách, silnému domácemu dopytu v krajinách CEE4 a zotaveniu sa z dlhej a hlbokej recesie v Chorvátsku. 

Ak to porovnáme s EÚ ako celkom, tak firmy v krajinách CESEE investujú viac v relatívnom vyjadrení do hmotných aktív (napr. do strojných zariadení, vybavenia, pozemkov, budov atď.) a zaostávajú v investíciách do výskumu a vývoja. Toto môže negatívne ovplyvniť úsilie firiem sa posunúť smerom k produkcii s vyššou pridanou hodnotou v strednodobom horizonte, hlavne vzhľadom na skutočnosť, že firmy v krajinách CESEE zaostávajú za EÚ ako celkom z hľadiska produktivity.

Viac..  Európska komisia schválila tzv. Veľkú schému pomoci pre gastro a cestovný ruch

Investičnou prioritou firiem v nasledujúcich troch rokoch je investovanie do výmeny, resp. obnovy existujúcich produktov a služieb, čo sa prejavilo výrazne medzi firmami v Maďarsku a Estónsku. Poľsko, Česká republika a Slovensko vykázali najvyšší podiel firiem plánujúcich investovať do nových produktov a služieb. V relatívnom vyjadrení, zámery zvyšovať kapacity – čo zvyčajne predstavuje najväčšie investičné náklady – sa prejavili najvýraznejšie medzi firmami v Chorvátsku (38 % firiem), v Rumunsku (33 %) a na Slovensku (30 %), čo je odrazom silného domáceho dopytu na Slovensku a obdobia, kedy sa v čase recesie v Chorvátsku dostatočne v tejto krajine neinvestovalo.

Výsledky ukazujú, že investičné medzery nevznikajú len v dôsledku nedostatočného kapitálu, ale tiež z nedostatkov v zmysle špičkového vybavenia a zariadení a energeticky hospodárnych výrobných či kancelárskych budov. Okrem toho, politické a regulačné nastavenie uberá na odvahe investovať v tomto regióne, a dostupnosť zamestnancov, ktorí sú vybavení tými správnymi zručnosťami, je dominantným problémom. V porovnaní s priemerom EÚ, vyšší podiel firiem nemá dostatočný prístup k externému financovaniu, pričom hlavný dôvod nespokojnosti s externým financovaním sa redukuje na otázku vyžadovaného kolaterálu a nákladov na financovanie. 

Prieskum v roku 2016 sa uskutočnil v mesiacoch júl až november. Výsledky sa hodnotia podľa pridanej hodnoty, ktorá odráža prínos firiem do ekonomiky. V krajinách CESEE, ktoré sú členmi EÚ, sa do prieskumu zapojilo  4 881 firiem v 11 krajinách. 

Všeobecné informácie: 

Európska investičná banka je inštitúcia EÚ, ktorá zabezpečuje dlhodobé úverovanie a ktorú vlastnia jej členské štáty. Zabezpečuje dlhodobé financie pre zdravé investície v snahe prispieť k plneniu politických cieľov EÚ.

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …