rybolov
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky dvor audítorov: EÚ nemá dostatočne účinný systém na kontrolu rybárstva

Podľa audítorov Európskeho dvora audítorov, ak má mať EÚ zavedený účinný systém kontroly rybárstva, je potrebné väčšie úsilie. Audítori konštatujú, že členské štáty a Európska komisia urobili v poslednom desaťročí pokrok, EÚ však zatiaľ nemá dostatočne účinný systém na kontrolu rybárstva, aby mohla podporiť spoločnú rybársku politiku.

Audítori navštívili štyri členské štáty: Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo (Škótsko). Ani jeden z týchto štyroch členských štátov dostatočne neoveroval správnosť údajov o kapacite ich rybárskych flotíl ani informácií o plavidlách v ich registroch flotíl. Ani jeden z nich neoveroval tonáž svojich rybárskych plavidiel a dva členské štáty neoverovali výkon motora. Okrem toho audítori zistili značný počet rozdielov medzi údajmi o plavidlách v registri flotily a údajmi, ktoré sa nachádzali v podporných dokumentoch.

Audítori uvádzajú, že kontrolované členské štáty vo všeobecnosti vykonávali opatrenia na riadenie rybárstva primerane. Satelitné systémy monitorovania plavidiel poskytli dôležité informácie na monitorovanie a kontrolovanie rybolovných činností. No v dôsledku výnimiek, ktoré sú stanovené v nariadení o kontrole, nebolo monitorovaných 89 % flotily EÚ, čo bránilo účinnému riadeniu rybárstva v prípade niektorých druhov rybolovu a niektorých druhov (rýb?).

„Členské štáty ešte v plnej miere nezaviedli nariadenie o kontrole rybárstva EÚ,“ uviedol Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu, „a niektoré nariadenia je potrebné zmeniť, ak majú členské štáty účinne kontrolovať svoje rybárstvo.“

Členské štáty dobre riadili využívanie rybolovných kvót. Keď však povolili organizáciám výrobcov, aby riadili rozdeľovanie kvót, nie vždy vedeli, ktoré kritériá boli použité. Pre nedostatočnú transparentnosť bolo pre členské štáty zložité zistiť, kto sú skutoční príjemcovia rybolovných možností, posúdiť potenciálne negatívny vplyv na životné prostredie a miestne hospodárstva a prijať potrebné nápravné opatrenia, kde je to vhodné. Audítori zistili aj príklady osvedčených postupov, keď profesijné rybárske organizácie požadovali, aby ich členovia dodržiavali dodatočné, ale cielenejšie opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov, ako sa požadovalo v rámci spoločnej rybárskej politiky.

Viac..  M. Beňová: Environmentálne opatrenia musia zohľadňovať potreby priemyslu a poľnohospodárskej výroby

Údaje o rybolovných činnostiach získané v rámci nariadenia o kontrole neboli dostatočné úplné a spoľahlivé. Audítori tvrdia, že údaje o úlovkoch pri plavidlách, ktoré predkladajú vyhlásenia v papierovej forme, a ktoré predstavujú významnú časť flotily EÚ, boli neúplné a často nesprávne zaznamenané. Medzi SK 2 vykázanými vykládkami a následnými záznamami o prvom predaji boli výrazné rozdiely. Dva zo štyroch členských štátov si dostatočne nevymieňali informácie týkajúce sa činností plavidiel z jedného vlajkového členského štátu v inom členskom štáte a nesledovali ich. Postupy validácie údajov členských štátov neboli dostatočné. Okrem toho medzi údajmi o celkových úlovkoch zaznamenaných členskými štátmi a údajmi, ktoré mala k dispozícii Komisia, boli výrazné rozdiely.

Členské štáty, ktoré kontrolovali, vo všeobecnosti plánovali a vykonávali inšpekcie rybolovu dobre. Účinnosť inšpekcií znižovala skutočnosť, že inšpektori nemali prístup k informáciám o plavidlách v reálnom čase a hoci sa zaviedli štandardizované inšpekčné postupy, nie vždy sa využívali. Výsledky inšpekcií neboli vždy správne vykázané a uložené sankcie neboli vždy odrádzajúce. Bodový systém, jedna z hlavných inovácií na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s prevádzkovateľmi rybárskych plavidiel, sa v jednotlivých členských štátoch a dokonca aj v rámci členského štátu uplatňoval v rôznom rozsahu.

Audítori predkladajú Komisii a členským štátom viaceré odporúčania, ktoré sú zamerané na zlepšenie spoľahlivosti informácií o rybárskych flotilách, monitorovanie opatrení na riadenie rybárstva, spoľahlivosti údajov týkajúcich sa rybárstva a inšpekcií a sankcií.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: O Klusovi

Je veľmi sexi kopnúť si do niekoho, kto je už na zemi. Hlavne na Slovensku. …

Consent choices