Valdis Dombrovskis a Jyrki Katainen
Valdis Dombrovskis a Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

Komisia podniká kroky na dosiahnutie ďalšieho pokroku pri budovaní únie kapitálových trhov

Komisia takmer po dvoch rokoch od začatia realizácie akčného plánu únie kapitálových trhov predkladá niekoľko významných nových iniciatív, aby zabezpečila, že tento program reforiem bude aj naďalej spĺňať svoj účel.

Únia kapitálových trhov je kľúčovým pilierom investičného plánu Komisie pre Európu, ktorý je známy aj ako Junckerov plán. Kombináciou regulačných a neregulačných reforiem sa tento projekt usiluje zabezpečiť lepšie prepojenie úspor s investíciami. Jeho cieľom je posilniť európsky finančný systém tým, že sa zabezpečia alternatívne zdroje financovania a viac príležitostí pre spotrebiteľov a inštitucionálnych investorov. Spoločnostiam a hlavne MSP a začínajúcim podnikom únia kapitálových trhov prináša viac príležitostí financovania, akým je napríklad rizikový kapitál a kolektívne financovanie. Centrálnymi témami obnovenej koncepcie únie kapitálových trhov je udržateľné a ekologické financovanie: keďže finančný sektor začína pomáhať investorom, ktorým záleží na udržateľnosti, pri výbere vhodných projektov a spoločností, Komisia je odhodlaná prevziať vedúcu úlohu pri celosvetovej podpore tohto vývoja.

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: Únia kapitálových trhov zostáva ťažiskom nášho úsilia posilniť európske investície a vytvárať pracovné miesta a rast. Vzhľadom na odchod najväčšieho finančného centra EÚ sme odhodlaní zintenzívniť naše snahy o ďalšie posilnenie a integráciu kapitálových trhov EÚ. Z tohto preskúmania je nám jasné, akej veľkej výzve čelíme. Aby sme na ňu mohli reagovať, počítame s podporou Európskeho parlamentu a členských štátov.“

Podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast a investície Jyrki Katainen vyhlásil: „Komisia intenzívne pracovala na tom, aby únii kapitálových trhov dala rozhodujúci impulz. Len za uplynulých dvadsať mesiacov sa nám podarilo splniť dve tretiny našich pôvodných záväzkov a na ďalších dôležitých opatreniach začneme skoro pracovať. Naše úsilie teraz rozširujeme na nové výzvy, ku ktorým patrí financovanie udržateľných investícií a využívanie potenciálu finančných technológií. Navrhnutými novými opatreniami sa obnovujú a posilňujú záväzky Komisie a vďaka nim nezvratne smerujeme k únii kapitálových trhov.“

Z preskúmania v polovici trvania vyplýva, že pri vykonávaní akčného plánu z roku 2015 bol dosiahnutý dostatočný pokrok: z 33 opatrení sa za uplynulých dvadsať mesiacov podarilo zrealizovať približne dve tretiny. Len nedávno dosiahli spoluzákonodarcovia dohodu v zásade o dvoch hlavných návrhoch. Balík opatrení v oblasti sekuritizácie uvoľní kapacitu v súvahách bánk a vytvorí dodatočné financovanie pre domácnosti a rýchlo rastúce spoločnosti. Reforma fondov rizikového kapitálu uľahčí investovať do malých a stredných inovačných spoločností. Okrem toho sme sa minulý rok dohodli na novom režime pre prospekty, ktorý uľahčí prístup na verejné trhy, najmä pre MSP. Rozhodujúcou podmienkou úspechu únie kapitálových trhov je však plná a stála podpora Európskeho parlamentu, členských štátov a všetkých účastníkov trhu.

V rámci preskúmania v polovici trvania sa takisto stanovuje harmonogram pre nové opatrenia, ktoré budú predstavené v nasledujúcich mesiacoch. K nim bude patriť aj celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, ktorý by mal ľuďom pomôcť financovať ich dôchodok. Komisia bude navyše pokračovať v úsilí zameranom na posilňovanie rámca dohľadu pre integrované kapitálové trhy, zvyšovanie proporcionality pravidiel pre kótované MSP a investičné spoločnosti, využívanie potenciálu finančných technológií a podporu udržateľných investícií.

Komisia popri preskúmaní únie kapitálových trhov v polovici trvania preskúmala aj nastavenie rizika v prípade investícií do infraštruktúrnych podnikov, výsledkom čoho sú opatrenia na podporu dlhodobých investícií. Navrhujeme znížiť výšku kapitálu, ktorú poisťovne musia mať v držbe, keď chcú investovať do infraštruktúrnych podnikov. Týmito cielenými zmenami delegovaného nariadenia Solventnosť II sa zvýši podpora investícií do infraštruktúry.

Viac..  Medziročná inflácia v eurozóne sa v novembri zrýchlila na 4,9 %

Podrobnosti návrhu

V rámci preskúmania únie kapitálových trhov v polovici trvania sa stanovuje deväť nových prioritných opatrení:

 1. posilniť právomoci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy s cieľom podporiť účinnosť jednotného dohľadu v celej EÚ aj mimo nej;
 2. vytvoriť primeranejšie regulačné prostredie pre kótovanie MSP na verejných trhoch;
 3. preskúmať prudenciálne zaobchádzanie s investičnými spoločnosťami;
 4. posúdiť, či by bolo možné zaviesť rámec EÚ pre udeľovanie licencií a pasov pre činnosti v oblasti finančných technológií;
 5. navrhnúť opatrenia na podporu sekundárnych trhov s nesplácanými úvermi a preskúmať legislatívne iniciatívy, ktorých cieľom by bolo posilniť schopnosť zabezpečených veriteľov spätne získať hodnotu zo zabezpečených úverov poskytovaných spoločnostiam a podnikateľom;
 6. zabezpečiť opatrenia nadväzujúce na odporúčania expertnej skupiny na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie;
 7. uľahčiť cezhraničnú distribúciu PKIPCP a alternatívnych investičných fondov (AIF) a dohľad nad nimi;
 8. poskytnúť usmernenia k platným predpisom EÚ v oblasti zaobchádzania s cezhraničnými investíciami EÚ a stanoviť primeraný rámec pre zmierlivé riešenie investičných sporov;
 9. navrhnúť komplexnú stratégiu EÚ, v rámci ktorej by sa preskúmali opatrenia v záujme podpory rozvoja miestnych a regionálnych kapitálových trhov.

Komisia okrem toho pristúpi k opatreniam, ktoré na základe akčného plánu z roku 2015 ešte neboli zrealizované. Konkrétne predloží:

 1.  legislatívny návrh celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, ktorý by ľuďom pomohol financovať ich dôchodok;
 2. legislatívny návrh rámca EÚ pre kryté dlhopisy, ktorý by bankám pomohol financovať ich aktivity v oblasti poskytovania úverov;
 3. legislatívny návrh upravujúci cenné papiere, ktorým by sa zvýšila právna istota pri vlastníctve cenných papierov v cezhraničnom kontexte.

Súvislosti

Cieľom únie kapitálových trhov je posilniť tok súkromného kapitálu nasmerovaný na rastúce podniky, investície do infraštruktúry, transformáciu energetiky a na ďalšie projekty, ktoré majú podporiť udržateľný rast. Odstraňovanie prekážok voľného pohybu kapitálu naprieč hranicami posilní hospodársku a menovú úniu tým, že sa podporí hospodárska konvergencia a pomôže pri zmierňovaní ekonomických otrasov v eurozóne a mimo nej, čím sa zvýši odolnosť európskeho hospodárstva. Silnejšie kapitálové trhy lepšie prepojené s produktívnymi investíciami prinesú výhodnejšie investičné príležitosti pre dôchodkové fondy a lepšie zhodnotené úspory inštitucionálnych a retailových investorov z dlhodobého hľadiska a na dôchodok.

Komisia v januári 2017 začala konzultáciu, ktorá sa týkala preskúmania únie kapitálových trhov v polovici trvania. Zainteresovaným stranám tak poskytla príležitosť, aby sa mohli cielene vyjadriť k tomu, ako by sa opatrenia navrhnuté v akčnom pláne únie kapitálových trhov mohli doplniť a rozšíriť. Komisia 30. septembra 2015 prijala akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov. V akčnom pláne sa stanovuje program opatrení, ktorých cieľom je stanoviť základné piliere integrovaného kapitálového trhu v Európskej únii do roku 2019.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …