europsky parlament
Rokovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament: Regulácia by mala umožniť rozvoj kolaboratívneho hospodárstva

EÚ musí využiť potenciál kolaboratívnej ekonomiky založenej na spoločnom využívaní zdrojov, no zároveň zaistiť spravodlivú hospodársku súťaž, práva pracovníkov a plnenie daňových predpisov.

Nelegislatívne uznesenie, ktoré schválil Európsky parlament pomerom hlasov 510 (za): 60 (proti): 48 (zdržalo sa hlasovania), upozorňuje na nedostatky regulácie a rôznorodosť právnych predpisov týkajúcich sa kolaboratívnej ekonomiky v rámci EÚ i jednotlivých členských štátov. Uplatňovanie odlišných národných, regionálnych či miestnych pravidiel vzťahujúcich sa na nové biznis modely, akými sú napríklad Airbnb či Uber, spôsobuje podľa poslancov právnu neistotu a vedie k roztrieštenosti jednotného trhu.

„Európska stratégia pre kolaboratívne hospodárstvo je nevyhnutná. Jej cieľom musí byť zabrániť uplatňovaniu odlišných pravidiel pre podobné služby v tradičnej a kolaboratívnej ekonomike, a to v súvislosti prístupom na trh aj výberom daní, čím by sa zaistila spravodlivá hospodárska súťaž medzi online a offline operátormi a medzi operátormi a prozumentmi,‟ uviedla spravodajkyňa Nicola Danti (S&D, IT). 

Poslanci preto navrhujú:

  • Súkromné osoby verzus profesionáli: stanovenie účinných kritérií na rozlíšenie medzi súkromnými osobami, ktoré poskytujú služby na občasnej báze, a profesionálmi a následné zadefinovanie:
  • všeobecných pravidiel na úrovni EÚ a
  • deliacich čiar medzi oboma skupinami – napríklad na základe ich príjmov z poskytovaných služieb – na úrovni členských štátov.
  • Práva spotrebiteľov: zabezpečenie primeranej informovanosti spotrebiteľov o pravidlách každej transakcie a o ich právach a zavedenie – zo strany kolaboratívnych platforiem – efektívnych systémov podávania sťažností a riešenia sporov.
  • Zodpovednosť: čo najskoršie objasnenie rozsahu zodpovednosti a záväzkov kolaboratívnych platforiem zo strany Európskej komisie.
  • Práva zamestnancov: garantovanie spravodlivých pracovných podmienok pre všetkých pracovníkov v kolaboratívnom hospodárstve a umožnenie prenosu hodnotení a recenzií, ktoré tvoria digitálnu trhovú hodnotu jedincov ponúkajúcich svoje služby, medzi platformami.
  • Zdaňovanie: uplatňovanie podobných daňových povinností na osoby či podniky poskytujúce porovnateľné služby – či už v tradičnom alebo v kolaboratívnom hospodárstve – a vypracovanie – v spolupráci s kolaboratívnymi online platformami – inovatívnych riešení zameraných na dodržiavanie daňových predpisov.
Viac..  M. Lexmann: Vláda neplní sľub a zo SR robí európsku raritu, pri eurofondoch sú regióny iba štatisti

Parlament zdôraznil, že regulácia by mala umožniť rozvoj kolaboratívneho hospodárstva. Poslanci v tejto súvislosti odsúdili predpisy presadené v niektorých členských štátoch, ktorých cieľom je obmedziť poskytovanie turistického ubytovania prostredníctvom kolaboratívneho hospodárstva.

Reakcie slovenských poslancov

„Hospodárstvo je komplexný organizmus a jeho jednotlivé zložky musia medzi sebou účinne spolupracovať. Týka sa to najmä verejného a súkromného sektora. Táto spolupráca musí mať za cieľ podporu podnikania, ochranu spotrebiteľa a rozvoj verejného priestoru,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK). 

Súvislosti 

Podľa Eurobarometra z roku 2016 využilo služby kolaboratívnej ekonomiky približne 17% európskych spotrebiteľov, pričom 52% vedelo o existencii takto poskytovaných služieb. Najväčším sektorom kolaboratívneho hospodárstva z hľadiska objemu obchodu je poskytovanie ubytovania jednotlivcami, z pohľadu príjmov je však na prvom mieste vzájomná doprava.

Nelegislatívne uznesenie je odpoveďou poslancov na dokument Európskej komisie týkajúci sa budúcej Európskej agendy pre kolaboratívne hospodárstvo.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

komisia

EK chce preskúmať politiku hospodárskej súťaže a jej prínos pre zelenú a digitálnu transformáciu

Európska komisia prijala oznámenie o politike hospodárskej súťaže pripravenej na nové výzvy, v ktorom sa vymedzuje dôležitá úloha …